English version
MALMDATABASEN
Registrering 3047 - 014 Hugget
(Objekt Id: 5888)
(Sist oppdatert: 05.06.2003)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Modum (3047)
Kart 1:50000: Hokksund (1714-1) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 547549 m. Nord: 6646250 m.
Lengdegrad: 9.8512460 Breddegrad: 59.9509110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling: Kalifeltspatomvandling
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kongsbergkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Albitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Hematitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Finkornet albittrik gneis
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :160 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Et lite skjerp ligger tett ved en sti opp fra gården Solberg på Simostranda. Det er omgitt av tett granskog og ville ha vært svært vanskelig å finne uten nærmere anvisning fra lokal kjentmann, Einar Hulbakk. En rekke skjerp i området er beskrevet av Meinich (1908) og Forsell (1909). I følge Langberg i hans manuskript: 'Jernverkene' ble det mutet på en rekke små jernforekomster i dette området i siste halvdel av 1700-tallet i tilknytning til drfta ved Hassel jernverk. Skjerpet består av en grunn grop med en 1,5-3 m høy skjæring i nord og en 5-6 m høy brattskrent i øst. I sør ligger en gjengrodd tipp på ca. 10 m3. Innerst i skjerpet står det igjen en 30-40 cm stor klump med massiv, grovkornet hematitt omgitt av en ca. 1 cm smal karbonatsone (prøve BU0082.01). I tillegg opptrer hematitt på årer (BU0082.02) og slirer (BU0082.03), gjerne sammen med glimmer/talk i en finkornet, grå albitt-rik bergart med foliasjon 160°/80°. Forekomsten er alt for liten til å ha noen økonomisk interesse.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Jøsang, Ottar , 1966
Geologiske og petrografiske undersøkelser i Modumfeltet.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.235;1-148 + p sider
Abstrakt:
Geological mapping of part of the Modum area, the northernmost part of the Kongsberg-Bamble area in the Precambrian of southern Norway, was carried out. The different rocks are described, and metasomatic processes which have taken place in some of them, are described and discussed. The tectonic features, such as faults, breccias and more of less hypothetical folds are treated. Finally an attempt is made to set up a stratigraphy of the rocks, which most likely are of sedimentary origin. The rocks in the area are amphibolites and gabbros, banded gneisses, pegmatites, different types of micaschists - among which some are sillimanite-bearing-sillimanite granites, quartzites, rocks consisting of magnesite and serpentine (often with a number of rare minerals), scapolite rocks and different sorts of albite rocks. The gabbros always change gradually into amphibolites towards their borders; most of the amphibolites in the area were most probably originally gabbroic rocks. It is shown how sillimanite micaschists with plagioclase gradually change into sillimanite granites by K-metasomatism, whereby the potassium reacts with sillimanite and quartz to give muscovite, and with the plagioclase to give microcline.

Meinich, L. , 1908
Befaring av jernforekomster i Modum og Sigdal.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 188;3 sider
Abstrakt:
Rapporten inneholder korte geologiske beskrivelser av 13 skjerp som opptrer i en kvarts-glimmerskifer. Forekomstene i Sigdal synes interessante.

Forsell, J. , 1909
Report of iron ore indications in southern Modum and Sigdal parishes in Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 189;4 sider
Abstrakt:
En optimistisk rapport for forekomstene av magnetitt og hematitt. Snakker om årer av malm og det presenteres en analyse av malm. Kart viser plotting av nordlig og sørlig malmfelt.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse