Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3007 - 007 Hjelle
(Object Id: 5922)
(Last updated: 24.08.2018)
Belongs to the Province: Ask

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 564201 m. North: 6667163 m.
Longitude: 10.1558330 Latitude: 60.1363970
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu Co
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
Test mining Company/Institution :Ringerike Nikkelverk?
1918 - 1918 Sampling Company/Institution :A.L. Rosenlund, KNRV AS

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Orthomagmatic formation Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: No country rock alteration
Strike/Dip: 90 / 80 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Kongsberg Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Hornblende Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Biotite Accessory mineral (<1%)
Gangue mineral Chlorite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pentlandite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Metagabbro Intrusive
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :90 / 80 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Host rock Foliation Strike/Dip :190 / 70 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Hjelle gruve ligger ca. 180 m nedenfor veien til Aklangen og knapt 350 NØ for gården Hjelle. Svært lite er kjent om drift her. Den er omtalt av A.L. Rosenlund etter en befaring i 1918. Rosenlund tok 9 prøver av malmen som holdt 0.61-1.95 % Ni og <0.15-1.30 % Cu. 4 prøver tatt av impregnert noritt på tipphaugen holdt 0.28-0.40 % Ni og 0.08-0.10 % Cu. Gruva eller skjerpet består av en ca. 20 m lang skjæring mot SV. Denne er 2-3 m bred ved inngangen og inntil 6-7 m bred innerst. Skjæringen er i stor grad gjenfylt med større stein. Tippvolumet er omlag 350 kbm. I ytre deler av skjæringen er det en finkornet båndet, granatholdig amfibolittisk gneiss (foliasjon 090/80) som dreier mer mot N-S inne i skjæringen (foliasjon 190/70). I vestveggen innerst i skjæringen er det flere linser, noen dm-tykke, med dels semimassiv, finkornet pyrrhotittdominert mineralisering. Tilsvarende finnes i malmblokker på tipphaugen. Total mektighet på malmsonen her er ~2 m. I østveggen er det kun en 10-15 cm tykk slire. Ertsmineralene varierer i mengde og kornstørrelse i bånd. I enkelte slirer er det anrikning av kobberkis. Matriks består vesentlig av hornblende og plagioklas. Slip viser at pentlanditt opptrer finkornet langs korngrensene mellom større korn av pyrrhotitt, ofte assosiert med kobberkis. To prøver (K17-23, 24) inneholdt 0.63 % og 0.77 % Ni, 0.86 % og 2.30 % Cu, 0.04 % og 0.05 % Co.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Rosenlund, A. L. , 1918
Hjelle gruve, Ringerike.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 1418;4 pages
Abstract:
Forekomsten er avdekket med en skjæring hvor malmsonen er tildekket med utskutt fjell. Sidefjellet består av gneisbergarter med kisårer. Analyseprøver viser opptil 1,3 % Cu og 2,96 % Ni. Det er foretatt skjerpingsarbeider i området hvor samme type mineralisering er påvist.

Vokes, F.M.; Vrålstad, T. , 1969
Rapport over feltarbeidene i Ringerike, sommeren 1969
;Norsk Hydro / NGU;RAPPORT;NH-arkivet; No.NH 52;38+kart pages
Abstract:
Sommerens arbeide har gitt en meget god innsikt i opptreden av de Ni-Cu førende sulfidiske forekomster i en betydelig del av Ringerikes nikkelmalmprovins. Arbeidet, som har vært av rekognoserende natur pga begrenset antall medarbeidere og tid, har ført til forståelse av forekomstmåte ved de fleste viktige gruver og skjerp. Omtalte og befarte forekomster: Grefsrud skjerp, Ertelien, Skjerpevik gruve, Kauserud skjerp, Ullentjern skjerp, Orretjern skjerp,Skog (Skaug) gruve, Tysklands gruve, Langedals gruve (inkl. Bekken og Støvern gruver), Støverntangen gruve. Fins også i BV-arkivet (DMFs database for undersøkelsesrapporter) merket BV 1345.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
K17-23 Dump
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Finkornet, semimassiv pyrrhotittdominert malm
No. of registrated element analyses = 1
K17-24 Dump
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Meget finkornet, sliret pyrrhotitt-kobberkismalm.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Grop
(Object Id: 36716 7,01,00)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 564330 m. North: 6667382 m.
Longitude: 10.1582080 Latitude: 60.1383500
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 2 ………………………… Rosenlund (1918) tok tre prøver her som inneholdt 0.16, 0.67 og 1.17 % Ni, 0.10, 0.13 og 0.22 % Cu. En prøve i dette prosjektet (K17-25) inneholdt 0.30 % Ni, 0.38 % Cu og 0.03 % Co. Pentlanditt opptrer her dels i flammestruktur ut fra korngrenser i pyrrhotitt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
K17-25 Dump
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Rik mineralisering av pyrrhotitt og kobberkis
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Grop
(Object Id: 36717 7,02,00)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 564335 m. North: 6667393 m.
Longitude: 10.1583010 Latitude: 60.1384480
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 3 består av en 2.5 x 2 m røskegrop, ca 1 m dyp. Mineralisering består av pyrrhotitt i semimassive slirer i en 20-30 cm mektig sone i finkornet hornblende gneiss/amfibolitt. To prøver tatt av Rosenlund viste 0.55 % og 0.95 % Ni og opptil 0.10 % Cu. En prøve i dette prosjektet (K17-26) inneholdt 0.26 % Ni og 0.10 % Cu. Pentlanditt opptrer hovedsakelig som «flammer» i pyrrhotitt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
K17-26 Dump
Sampler: T. Bjerkgård
Comment: Semimassiv pyrrhotitt med noe kobberkis i finkornet amfibolitt
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Røsk
(Object Id: 36718 7,03,00)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 564306 m. North: 6667371 m.
Longitude: 10.1577900 Latitude: 60.1382550
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 1 er en svært liten totalt overgrodd grop. Det ligger noen få blokker med utsprengt materiale like ved som består av båndet amfibolitt. Det er en svak impregnasjon av magnetkis i noen av disse. Rosenlund (1918) tok to prøver som inneholdt 0.15-0.20 % Ni og inntil 0.20 % Cu.

Name of Locality: Skjæring
(Object Id: 36719 7,04,00)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 563654 m. North: 6666749 m.
Longitude: 10.1458420 Latitude: 60.1327730
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet vest for gården er ikke beskrevet hos Rosenlund. Det består av en ca. 15 m lang skjæring i NV retning (retning 315 grader), er 3-5 m bred og inntil 6 m dyp. Ca. 10 m mot nord er det en liten vannfylt grop/synk 3x3 m i diameter. Mineralisering består av jevnt fordelt finkornet pyrrhotitt med aksessorisk kobberkis i en kvarts-muskovitt-flogopitt gneiss. Mineraliseringen er mer eller mindre jevnt fordelt gjennom hele skjæringen. Det er ingen gabbro eller noritt i nærheten av skjerpet. Metagabbro ble funnet først 130 m mot nord.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
RING-22 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Finegrained pyrrhotite in mica gneiss
No. of registrated element analyses = 1
RING-23 Bedrock
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: Disseminated pyrrhotite in mica gneiss
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3007 - 007 Hjelle

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
K17-23 Dump 8550 73 4 477 7710 1.7 34.0
K17-24 Dump 23000 90 4 414 6320 5.0 247.0
K17-25 Dump 3750 66 6 372 2960 .9 103.0
K17-26 Dump 998 73 7 306 2640 .3 9.0
RING-22 Dump 120 103 13 40 150 .4 8.0
RING-23 Bedrock 90 33 12 22 90 .3 4.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
K17-23 -5.0 35.0 2 -1.0 100 3.00 1 -1 2
K17-24 5.0 101.0 6 -1.0 130 2.00 1 -1 3
K17-25 6.0 56.0 5 -1.0 90 2.00 -1 2 2
K17-26 -5.0 55.0 17 -1.0 80 3.00 -1 -1 1
RING-22 -5.0 4.0 37 -1.0 280 6.00 2 -1 1
RING-23 -5.0 2.0 8 -1.0 300 7.00 2 -1 -1
------------------
Sample No. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
K17-23 9.00 14.00 -1.00 -1.00 145 200 853 22.80
K17-24 10.00 14.00 -1.00 -1.00 197 147 899 22.40
K17-25 8.00 11.00 -1.00 -1.00 169 194 1840 21.70
K17-26 7.00 13.00 -1.00 -1.00 187 126 858 19.30
RING-22 4.00 13.00 -1.00 -1.00 8.25 86 26 283 17.25
RING-23 3.00 15.00 -1.00 -1.00 6.58 117 33 297 14.45
------------------
Sample No. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
K17-23 -1.00 -1.00 -1 2.00 -1.00
K17-24 -1.00 -1.00 -1 2.00 -1.00
K17-25 2.00 -1.00 -1 3.00 -1.00
K17-26 2.00 -1.00 -1 2.00 -1.00
RING-22 9.00 5.00 -1 101.0 75.0 15.0 94 2.00 -1.00
RING-23 8.00 6.00 1 114.0 77.0 16.0 94 2.00 -1.00
------------------
Sample No. Cs* La* Ce* Li* Be* P* Sc* Ti* Te*
K17-23 -1.00 9 -1 190 20.00 3210 -1.00
K17-24 -1.00 4 -1 170 20.00 4260 -1.00
K17-25 2.00 12 -1 190 22.00 2590 -1.00
K17-26 3.00 15 -1 150 29.00 2500 -1.00
RING-22 4.00 24.00 50.00 18 1 10.00 1000 -1.00
RING-23 5.00 27.00 53.00 24 1 12.00 1280 -1.00
------------------
Sample No. Hf* Re* Tl*
K17-23 -1.00
K17-24 -1.00
K17-25 -1.00
K17-26 -1.00
RING-22 3.00 -1 1
RING-23 3.00 -1 1


The fact sheet was created on 26.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway