Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3007 - 012 Høgås
(Object Id: 5927)
(Last updated: 26.09.2019)
Belongs to the Province: Holleia

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 555989 m. North: 6673189 m.
Longitude: 10.0096800 Latitude: 60.1917110
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
Pitting Ringerikes Nikkelverk?
1969 - 1974 Geology Company/Institution :Norsk Hydro
Flere bidragsytere, bl.a. F.M. Vokes og T. Vrålstad
2000 - 2000 Sampling Company/Institution :NGU mineralressurser

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Orthomagmatic formation Form: Irregular
Main texture: Structureless Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Very unevenly grained Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Kongsberg Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Magnetite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Banded amphibolite gneiss
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :10 / 80 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
The Høgås deposit consists of a series of lesser pits stretching over 1km running NS, parallel to the foliation in the adjacent gneisses. The largest pit is located E of a peat bog. It consists of a cut into a small dome, about 9m long, 2-3m wide and up to 5-6m high all the way in. The cut lies at 40E E and thus runs queer of the general strike of the rocks. The mineralization consists of a ca. 5m thick rusted zone, of which 1-1.5m is comparatively richly impregnated with schlieren of pyrrhotite, chalcopyrite, pyrite and some magnetite in a mm-grained amphibolite. The sulphides are enriched in quartz rich zones/bands.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Mathiesen, C. O. , 1977
Vurdering av Ringerike nikkelfelter.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1430/8A;21 pages
Abstract:
Periodevis mellom 1849 og 1920 pågikk drift på forekomster av massiv Ni-Cu- førende magnetkis tilknyttet gabbro/noritt-intrusjoner langs et N-S lineament mellom Tyrifjord og Soknedalen. Fra totalt 290 000 t skeidet malm med 1 % Ni og 0,8 % Cu ble det produsert 3 000 t ni. 97 % av produksjonen kom fra en forekomst, Ertelien (drevet til et dyp av 270 m), hvor det meste av malmen er forbundet med gneisinnkilinger i den nordøstre delen av en 300 000 m2 pluggformet intrusjon. I senere tid er det gjort betydelige undersøkelser i traktene, både av Norsk Hydro A/S og A/S Sulfidmalm, delvis som et samarbeid mellom disse. Arbeidet omfattet bl.a. undersøkelse av det store Heieren gabbrokomplekset øst for lineamentet (negativt resultat) og av sulfiddisse- minasjon i den nordøstlige delen av Erteli-intrusjonen (0,1 % Ni og 0,08 % Cu over 30-50 000 m2). I 1976 sa Hydro opp sin avtale med Staten om Håndgivelse av Statens 57 anvisninger i Ringerike kommune begrunnet med at undersøkelsene ikke hadde registrert større malmpotensial og at malmen ikke lar seg opprede til konsentrat med over 2,5 % Ni. USB samtykker i Hydro's konklusjoner. Man kan anta at Erteli-forekomsten fortsetter mot dypet og muligens finnes det andre dypereliggende forekomster i området, men dagens krav til forekomststørrelse og Ni-innhold i konsentratet gjør ikke feltet lukrativt for videre undersøkelser.

Vokes, F.M.; Vrålstad, T. , 1969
Rapport over feltarbeidene i Ringerike, sommeren 1969
;Norsk Hydro / NGU;RAPPORT;NH-arkivet; No.NH 52;38+kart pages
Abstract:
Sommerens arbeide har gitt en meget god innsikt i opptreden av de Ni-Cu førende sulfidiske forekomster i en betydelig del av Ringerikes nikkelmalmprovins. Arbeidet, som har vært av rekognoserende natur pga begrenset antall medarbeidere og tid, har ført til forståelse av forekomstmåte ved de fleste viktige gruver og skjerp. Omtalte og befarte forekomster: Grefsrud skjerp, Ertelien, Skjerpevik gruve, Kauserud skjerp, Ullentjern skjerp, Orretjern skjerp,Skog (Skaug) gruve, Tysklands gruve, Langedals gruve (inkl. Bekken og Støvern gruver), Støverntangen gruve. Fins også i BV-arkivet (DMFs database for undersøkelsesrapporter) merket BV 1345.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0120.01 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Weak pyrrhotite, magnetite, chalcopyrite impregnation in fine-grained quartz-rich amphibolite
No. of registrated element analyses = 1
BU0120.02 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Rich impregnation in veinlets of chalcopyrite and lesser pyrite in fine-grained matrix of amphibole, quartz and garnet. Traces of magnetite.
No. of registrated element analyses = 1
JS-R11 Dump
Sampler: J.S. Sandstad/...Stored: Løkken
Comment: Semimassiv po-cpy ore
No. of registrated element analyses = 1
JS-R12 Dump
Sampler: J.S. Sandstad/...Stored: Løkken
Comment: Disseminated po-cpy in amphibolite
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Høgås
(Object Id: 10665 12,01,00)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 555970 m. North: 6673349 m.
Longitude: 10.0093640 Latitude: 60.1931500
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granite pegmatite Intrusive
Original rock :Granite pegmatite
Wall rock Amphibolitic gneiss
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Free text
Liten grop 6x3 m i omriss og 3 m dyp. Gropen ligger i en amfibolittisk gneiss som er innesluttet i grovkornet pegmatitt. Det meste av materialet på den 50 kbm store tipphaugen består av pegmatitt, dels med rustne, sulfidholdige xenolitter. I utkanten av tipphaugen ligger det noen småbiter med massiv, grovkrystallin magnetkis med spredte aggregater av kobberkis.

Name of Locality: Høgås
(Object Id: 10666 12,02,00)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 555939 m. North: 6673420 m.
Longitude: 10.0088420 Latitude: 60.1937830
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granite pegmatite Intrusive
Original rock :Granite pegmatite

Information(s) in free text format
Free text
Liten grop, 3x2 m i omriss, 2-2.5 m dyp, med runde, glatte vegger, fyrsatt? Rustne blokker med pegmatitt på tipphaugen.

Name of Locality: Høgås
(Object Id: 10667 12,03,00)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 556029 m. North: 6672699 m.
Longitude: 10.0102660 Latitude: 60.1873060
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Amphibolitic gneiss
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :60 / 90 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
En vannfylt liten synk, ca.2.5x2.5 m i omriss. En tipphaug på kun 10 kbm forteller at den ikke er særlig dyp. Mineralisering i blokkene på haugen består av uregelmessige slirer med impregnasjoner til semimassiv mineralisering av magnetkis og pyritt i en matriks av amfibol, kvarts og granat. Enkelte blokker inneholder også kloritt med slirer av kobberkis.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0120.03 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Semimassive pyrite-pyrrhotite in matrix of amphibole, quartz and garnet
No. of registrated element analyses = 1
BU0120.04 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Irregular lenses of pyrite with minor chalcopyrite in matrix of chlorite with some amphibole, quartz and garnet.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Høgås
(Object Id: 10668 12,04,00)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 556029 m. North: 6672820 m.
Longitude: 10.0102990 Latitude: 60.1883840
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Amphibolitic gneiss
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :190 / 80 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Vannfylt skjæring, 7 m lang i N-S retning, 2-4 m bred og inntil 4 m høyt inn mot kolle. Tippvolum ca.75 kbm. Mineralisering består av ujevn impregnasjon av pyritt, magnetkis og spredt kobberkis i amifbol-kvarts-granatmatriks. Pyritt opptrer i enkelte soner i opptil 1-2 cm store euhedrale kuber, ellers finkornet i matriks.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0120.05 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/I. Henderson/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Uneven impregnation of pyrite, pyrrhotite and lesser chalcopyrite in matrix of amphibole, quartz and garnet.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Høgås
(Object Id: 10669 12,05,00)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 556040 m. North: 6672860 m.
Longitude: 10.0104910 Latitude: 60.1887420
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Amphibolitic gneiss
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :170 / 85 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Liten røskegrøft, ca 10 m lang i strøkretningen, 1-2 m bred og inntil 1 m dyp. Svak magnetkis impregnasjon med litt kobberkis i matriks av amfibol, granat og kvarts.

Name of Locality: Høgås
(Object Id: 34535 12,06,00)

Location
County: Viken Municipality: Ringerike (3007)
Map 1:50000: Hønefoss (1815-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 556025 m. North: 6672282 m.
Longitude: 10.0100610 Latitude: 60.1835550
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Nickel
Element(s): Ni Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Hornblende Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Major mineral (>10%)
Gangue mineral Pyroxene Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Magnetite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granitic gneiss Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :10 / 80 Post-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet består av to små groper med 12 m mellomrom langs strøket. Det nordlige har dimensjoner 3x1.5 m og er 2 m dypt, det sørlige er 15x1.5 m og 0.5 m dypt. Mineralisering består av svak impregnasjon av pyritt med mindre mengder magnetkis i granat-amfibol-kvarts bergart. Pyritt opptrer i opptil 1-2 mm korn. Sidebergarten er finkornet granittisk gneis.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
RING-19 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken
Comment: py-po impregantion in quartz-amphibole-garnet rock
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3007 - 012 Høgås

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
BU0120.01 Dump 365 817 3 30 75 .4 47.0
BU0120.02 Dump 830 31 4 59 130 .7 19.0
BU0120.03 Dump 2899 73 2 243 277 1.6 86.0
BU0120.04 Dump 1211 210 2 57 109 .7 16.0
BU0120.05 Dump 210 70 2 44 49 .2 2.0
JS-R11 Dump 1060 2460 5 70 210 1.1 29.0
JS-R12 Dump 4410 528 13 221 160 3.6 49.0
RING-19 Dump 990 112 4 115 250 .6 5.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi*
BU0120.01 3.0 1.0 4 1.8 8 2.00 2 2
BU0120.02 1.0 1.0 4 2.2 6 3.00 2 2
BU0120.03 6.0 1.0 3 .9 7 1.00 2 2
BU0120.04 1.0 1.0 6 .7 16 1.00 2 2
BU0120.05 1.0 1.0 1 .1 4 2.00 2 2
JS-R11 -5.0 1.0 4 3.3 30 1.00 4 -1 -1
JS-R12 -5.0 1.0 8 4.7 170 1.00 4 1 -1
RING-19 -5.0 4.0 6 .2 60 -1.00 2 1 1
------------------
Sample No. Se* Ga* Ge* In* S% V* Cr* Mn* Fe%
BU0120.01 1.78 289 89 438 10.29
BU0120.02 6.58 38 90 1821 10.92
BU0120.03 23.80 62 3 167 30.87
BU0120.04 6.17 282 8 703 13.15
BU0120.05 1.02 57 53 710 4.16
JS-R11 25.00 14.00 -1.00 -1.00 8.94 333 27 2080 27.00
JS-R12 25.00 11.00 -1.00 -1.00 143 33 1240 18.85
RING-19 36.00 22.00 -1.00 -1.00 9.25 304 89 1480 21.30
------------------
Sample No. Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr* Nb* Ta*
BU0120.01 1.00 4.00 1 10.0
BU0120.02 1.00 4.00 1 7.0
BU0120.03 1.00 4.00 2 1.0
BU0120.04 1.00 10.00 3 1.0
BU0120.05 1.00 4.00 1 7.0
JS-R11 -1.00 -1.00 1 6.0 23.0 29.0 8 3.00 -1.00
JS-R12 -1.00 -1.00 1 7.0 63.0 53.0 11 -1.00 -1.00
RING-19 -1.00 -1.00 -1 7.0 25.0 16.0 10 2.00 -1.00
------------------
Sample No. Cs* La* Ce* B* Li* Be* Sc* Ti* Te*
BU0120.01 2.00 15
BU0120.02 1.00 2
BU0120.03 1.00 2
BU0120.04 1.00 2
BU0120.05 1.00 2
JS-R11 6.00 2.00 7.00 20 -1 43.00 6380 7.00
JS-R12 2.00 12.00 28.00 16 -1 17.00 1690 7.00
RING-19 3.00 5.00 12.00 25 -1 35.00 3020 4.00
------------------
Sample No. Hf* Re* Tl*
BU0120.01
BU0120.02
BU0120.03
BU0120.04
BU0120.05
JS-R11 -1.00 -1 -1
JS-R12 -1.00 -1 -1
RING-19 -1.00 -1 -1


The fact sheet was created on 26.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway