English version
MALMDATABASEN
Registrering 3051 - 003 Fjøse
(Objekt Id: 5969)
(Sist oppdatert: 05.11.2001)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 509690 m. Nord: 6653334 m.
Lengdegrad: 9.1738160 Breddegrad: 60.0171600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Mo
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift Test mining probably by the beginning of 1900s, when mining was carried out in the Turihøgd Mo deposit

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Setesdal-Hallingdalkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Molybdenglans Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Pegmatitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granittpegmatitt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kvartssandstein
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Fjøse kobberskjerp ligger ute på en snauhogst, omlag 150 m på nedsiden (nord) av skogsbilvei (sees ikke fra veien). Skjerpet består av to grøfter orientert nord-sør. Tilsammen har driftene en lengde på ca. 80 m. Den østligste (og nordligste) grøften er 14 m lang og og i nordenden ca. 5 m dyp. Bredden er 1-2 m. To nærmest vertikale, men uregelmessige 10-20 cm mektige pegmatittganger sees innerst i grøfta (sør). På veggene i nordenden opptrer også spredte aggregater av kobberkis i kvarts. Den vestlige skjæringen som er 65 m lang er drevet i samme mineraliserte kvarts/pegmatittgang mot sør og har sin nordligste begrensning bare 5 m fra sørenden av den første. Den er dels gjenfylt av tippmateriale og de sørligste 15 m er gjengrodd. Antakelig ble det her bare røsket ned på fastfjell. I østveggen av skjæringen er det et mindre parti med rik, grovkornet kobberkisimpregnasjon med noe magnetitt i kvarts. Mineralisering består av uregelmessig fordelt, men dels rik impregnasjon av kobberkis med noe molybdenglans og magnetitt relatert til en pegmatittgang bestående av kvarts, rød kalifeltspat og biotitt. Ertsmineralene er stort sett konsentrert til de kvartsdominerte partiene av pegmatitten. Magnetitt opptrer i generelt i subhedrale til euhedrale oktahedreiske krystaller som kan bli 1-1.5 cm i størrelse. Molybden glans opptrer i anhedrale korn og stedvis i opptil cm-store subhedrale krystaller. Kobberkis danner uregelmessige aggregater med varierende kornstørrelse.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
BU0162.01 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Rich impregnation of chalcopyrite in quartz with lesser biotite. Scattered coarse subhedral magnetite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0162.02 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Rich impregnation of chalcopyrite in quartz with some biotite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0162.03 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Rich impregnation of chalcopyrite and molybdenite in quartz with minor biotite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
BU0162.04 Tipprøve
Prøvetaker: T. Bjerkgård/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 3
Kommentar: Scattered subhedral grains of molybdenite and minor chalcopyrite in quartz.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Fjøse
(Objekt Id: 12791 3,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Rollag (3051)
Kart 1:50000: Nore (1615-2) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 509799 m. Nord: 6653220 m.
Lengdegrad: 9.1757830 Breddegrad: 60.0161250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Veiskjæring i skogsbilveien sørøst for skjerpet: Her opptrer en granittpegmatitt med uregelmessige aggregater av kobberkis knyttet til kvartsrike doméner i pegmatitten. Denne forekomsten ligger 110 meter østenfor strøket til den mineraliserte gangen i skjerpet og må derfor ligge på en parallell sone.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse