Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3051 - 007 Skogenskjerpene
(Object Id: 5973)
(Last updated: 16.10.2001)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Eggedal (1715-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 514190 m. North: 6654299 m.
Longitude: 9.2546010 Latitude: 60.0256940
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 16.okt.2001 by Terje Bjerkgård)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Cu 16.10.2001
Mo 16.10.2001

Operations
From - To Activity Comments
1905 - 1913 Test mining Company/Institution :T.T. Sommerville
1917 - 1918 Test beneficiation Company/Institution :Christiania Minekompani
1942 - 1942 Inspection Company/Institution :D. Eikeland
2000 - 2000 Sampling Company/Institution :NGU mineralressurser

Mineralization
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Genesis: Pegmatite formation Form: Irregular
Main texture: Structureless Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Very unevenly grained Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Setesdal-Hallingdal Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation: Rollag Granite

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Molybdenite Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Pegmatite Intrusive
Original rock :Granite pegmatite
Metamorphic facies :Greenschist
Wall rock Granite Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Greenschist
Wall rock Quartzite Sedimentary
Original rock :Quartz sandstone
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Primary layering Strike/Dip :308 / 29 Pre-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Skogenskerpene ligger sør for gården Skogen oppe på et høydedrag mellom Bruhaug og Rollag Stavkirke. Det er her en rekke med røskegrøfter og mindre dagskjæringer over lengde på ca. 700 m i NV-SØ retning (120°). Historikk: Eiendommen Skogen ble i 1905 kjøpt av engelskmannen T.T. Sommerville på grunn av funnet av molybdenglans. Sommerville drev prøvedrift fram til 1913 da eiendommen ble solgt tilbake til den tidligere eieren. I tiden 1917 - 1918 skal forøvrig Christiania Minekompani ha drevet ut en del malm og håndskeidet. Befaring ble foretatt under 2. verdenskrig, men førte ikke til videre arbeider. Totalt er det tatt ut omlag 550 kbm fordelt på 11 lokaliteter. Det går nå en tursti fra Rollag Stavkirke til Fulsåsgrenda langs den gamle allmannvegen og det er satt opp en plakat ved skjerpene som ligger like nedenfor veien. Det største skjerpet består av en 14 m lang dagskjæring i øst-vest retning drevet inn mot øst i vestsiden av høy skrent. Skjæringen er 5 m bred og inntil 4 m høy innerst. Det er også røsket langs strøket både nord og sør for skjæringen. Det ligger en tipp på ca. 100 kbm nedenfor skjæringen. Mineraliseringen er tilknyttet flere uregelmessige pegmatittganger som har strøk gjennomgående nord-sør (0°), men varierer en god del langs strøket. Pegmatittgangene skjærer dels gjennom kvartsitt (nordvestlige del) og dels gjennom middelskornet granitt (Rollagsgranitten) i sørøstlige del. Mineraliseringen består av kobberkis og molybdenglans i form av henholdsvis uregelmessige aggregater og mm til cm-store spredte subhedrale krystaller, dels i kvarts og dels med grovkornet kvarts-feltspat- granat-biotitt pegmatitt. Granat opptrer dels i "drøye" masser og dels i opptil cm-store subhedrale/ euhedrale krystaller.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Eikeland, D. , 1942
Rapport fra befaring av Skogen Molybdenforekomst i Rollag herred i Nummedal.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3209;2 pages
Abstract:
Forekomstens strøkretning er nordvest - sydøst, med steilt fall mot syd - øst. Malmgangen er fulgt i strøkretning ca. 140 meter. Omgivende bergart er en tildels finkornig biotittgranitt. Gjennom granitten skjærer en kvartsgang med mektighet fra 20 cm. opp til på enkelte steder 2 m. Malmmineralene er molybdenglans, svovelkis og kobberkis. Andre mineraler er granat og glimmer. Gangen antas å være en kontaktforekomst. Å drive stoll i strøkretningen vil neppe lønne seg, de den frie høyde maksimum blir ca. 10 meter (se profil). Derimot ville det beste være å gå ned med en synk for derved å forfølge malmen mot dypet. Bilag 1. Skisse over adkomst til Skogen molybdenforekomst. Bilag 2. Skisse av Skogen molybden - svovelkis - kobberkisforekomst.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0166.02 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Rich impregnation of molybdenite as 2-10 mm crystals together with garnet in quartz.
No. of registrated element analyses = 1
BU0166.03 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Rich impregnation of molybdenite and chalcopyrite in quartz-garnet matrix. Molybdenite and garnet as crystals.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skogenskjerpene
(Object Id: 10687 7,01,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Eggedal (1715-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 514054 m. North: 6654429 m.
Longitude: 9.2521870 Latitude: 60.0268660
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Major mineral (>10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Molybdenite Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
Dette skjerpet ligger lengst mot nord i Skogenfeltet og består av to røskegrøfter i nordsiden av en liten kolle. Den ene er 20 m lang i retning 145°, 1-1.5 m bred og inntil 1 m dyp. Den andre som ligger 5-10 meter mot NØ er 12 m lang i retning 113° og er ellers av samme dybde og bredde. Tipphaugene er samlet 40-50 kbm. Mineralisering består i varierende impregnasjon av kobberkis, molybdenglans, magnetitt og lokalt noe pyritt i en kvartsrik pegmatitt med varierende mengder med granat, pertittisk K-feltspat og biotitt. Granat forekommer dels i drøye masser, dels i opptil cm-store euhedrale krystaller. Kobberkis og magnetitt synes å ha høyest innhold i granatrike soner, mens molybdenglans er rikere i kvartsdominerte partier og også i rene kvartsårer. Sidebergart her er kvartsitt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0166.01 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Chalcopyrite and molybdenite in quartz-rich pegmatite. Frequent garnet in masses.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skogenskjerpene
(Object Id: 10688 7,02,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Eggedal (1715-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 514185 m. North: 6654280 m.
Longitude: 9.2545100 Latitude: 60.0255150
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Pegmatite Intrusive
Original rock :Granite pegmatite
Metamorphic facies :Greenschist
Wall rock Quartzite Sedimentary
Original rock :Quartz sandstone
Metamorphic facies :Greenschist

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Primary layering Strike/Dip :305 / 27 Pre-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Dette er en skjæring som ligger 25 m sør for (retning 170°) det som er betegnet som hovedskjerpet. Det består av en skjæring mot øst inn i åsen, 3 m bredt, 4-5 m høyt og inntil 5 m langt. På nedsiden er det en tipp på omlag 120 kbm. Flere tynne kvarts-feltspat-muskovitt pegmatittganger gjennom skjærer kvartsitten. Disse har et svært uregelmessig forløp. Stedvis opptrer spredt granat, og der finnes noe finfordelt kobberkis. Molybdenglans ble ikke funnet her. Dette synes å være en parallell mineralisert sone til hovedsonen i hovedskjerpet, men synes å ha færre ertsmineraler. Det er forøvrig en mindre røsk i fortsettelsen mot sør (UTM 514230, 6654220).

Name of Locality: Skogenskjerpene
(Object Id: 10689 7,03,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Eggedal (1715-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 514420 m. North: 6654220 m.
Longitude: 9.2587220 Latitude: 60.0249680
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granite Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
Dette skjerpet er det vestligste i den østligste del av Skogenfeltet og ligger bare ca. 150 m øst for huset i Skogen. Skjerpet består av en røsking i overflaten over en lengde på ca. 15 m i Ø-V retning (75°).

Name of Locality: Skogenskjerpene
(Object Id: 10690 7,04,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Eggedal (1715-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 514450 m. North: 6654120 m.
Longitude: 9.2592530 Latitude: 60.0240690
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)
Ore mineral Molybdenite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Pegmatite Intrusive
Original rock :Granite pegmatite
Metamorphic facies :Greenschist
Wall rock Granite Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet er det største i den østlige delen av Skogenfeltet og består av en 15 m lang, 2-3 m bred og inntil 4 m dyp grøft/skjæring i vestsiden av åsen. Retningen på grøfta er østlig (100°) og går parallelt med en mineralisert pegmatittgang. Det er også en tverrgrøft i retning 025° i nordenden av hovedgrøfta som er 5 m lang og 1 m dyp. Tippvolumet her er totalt 120 kbm. Mineralisering er tilknyttet en uregelmessig pegmatittgang ca. 1 m mektig som er dominert av kvarts og med lokalt større masser med granat. Ellers opptrer feltspat og muskovitt underordnet. Mineralisering består av kobberkis, molybdenglans og magnetitt, typisk assosiert med granatrike partier.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0166.04 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Rich impregnation of chalcopyrite with minor molybdenite and accessory magnetite in garnet-quartz rock.
No. of registrated element analyses = 1
BU0166.05 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Massive magnetite in quartz with some garnet. Accessory chalcopyrite.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skogenskjerpene
(Object Id: 10691 7,05,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Eggedal (1715-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 514475 m. North: 6654120 m.
Longitude: 9.2597020 Latitude: 60.0240680
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Liten røsk 2 x 1 x 1 meter

Name of Locality: Skogenskjerpene
(Object Id: 10692 7,06,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Eggedal (1715-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 514500 m. North: 6654114 m.
Longitude: 9.2601500 Latitude: 60.0240220
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Major mineral (>10%)
Ore mineral Molybdenite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granite Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet er en grøft 20 m lang i retning 0120° (SØ-NV), dvs. parallell en mineralisert pegmatittgang. Bredden og dybden er 1 meter. Mineralisering består av rik kobberkis-molybdenglans impregnasjon i vesentlig kvarts-granatmatriks.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0166.06 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Rich molybdenite-chalcopyrite impregnation in quartz-garnet matrix.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skogenskjerpene
(Object Id: 10693 7,07,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Eggedal (1715-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 514529 m. North: 6654104 m.
Longitude: 9.2606870 Latitude: 60.0239310
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
En 3 x 2 m og 1 m dyp røskegrop.

Name of Locality: Skogenskjerpene
(Object Id: 10694 7,08,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Eggedal (1715-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 514550 m. North: 6654100 m.
Longitude: 9.2610460 Latitude: 60.0238860
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Major mineral (>10%)
Gangue mineral Feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Muscovite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Molybdenite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Pegmatite Intrusive
Original rock :Granite pegmatite
Metamorphic facies :Greenschist
Wall rock Granite Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
Her er det to mindre røskegrøfter, 3 m fra hverandre i retning 120°, og drevet på samme mineraliserte gang i østsiden av toppen av åsen. De har begge en lengde på ca. 5 m, mens dybden og lengden er 2 m. Det er forøvrig også røsket litt på vestsiden av toppen. Mineralisering er kobberkis og noe molybdenglans i vesentlig kvarts-granat matriks.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
BU0166.07 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 3
Comment: Nearly semimassive chalcopyrite mineralization in quartz. Minor garnet.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skogenskjerpene
(Object Id: 10695 7,09,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Eggedal (1715-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 514579 m. North: 6654090 m.
Longitude: 9.2615830 Latitude: 60.0237950
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Primary layering Strike/Dip :283 / 26 Pre-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
En liten røskegrøft, 5 m lang i østlig retning (110°) og 1 m dyp.

Name of Locality: Skogenskjerpene
(Object Id: 10696 7,10,00)

Location
County: Viken Municipality: Rollag (3051)
Map 1:50000: Eggedal (1715-3) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 514589 m. North: 6654070 m.
Longitude: 9.2617610 Latitude: 60.0236150
Show on map

Resource
Resource Type: Ferroalloys (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Resource Subtype: Molybdenium
Element(s): Mo
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Quartzite Sedimentary
Original rock :Quartz sandstone
Metamorphic facies :Greenschist

Information(s) in free text format
Free text
Den sørligste driften, består av en 3 m lang røskegrøft, bare 0.5 m dyp på tvers av en molybdenglans-impregnert pegmatittgang med et høyt innhold av granat.


Analyse Results
from
Deposit Area 3051 - 007 Skogenskjerpene

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
BU0166.01 Dump 5166 202 10 15 7 8.1 84.0
BU0166.02 Dump 79 424 37 1 1 .2 6.0
BU0166.03 Dump 10919 199 46 26 3 16.5 49.0
BU0166.04 Dump 46792 1274 22 35 8 50.1 1262.0
BU0166.05 Dump 4378 586 3 23 6 4.8 35.0
BU0166.06 Dump 4336 64 17 26 3 7.5 28.0
BU0166.07 Dump 86712 838 28 80 30 86.7 616.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
BU0166.01 5.0 5.0 3 6.0 4 54.00 2 9 .45
BU0166.02 2.0 1.0 4 2.1 5 17908.00 2 2 1.47
BU0166.03 1.0 4.0 3 3.8 1 9736.00 5 2 1.18
BU0166.04 2.0 2.0 1 36.8 4 407.00 2 33 4.60
BU0166.05 3.0 1.0 8 8.6 3 17.00 2 10 .46
BU0166.06 4.0 4.0 1 3.6 3 9526.00 7 4 .66
BU0166.07 6.0 2.0 15 38.8 2 45.00 2 23 9.92
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
BU0166.01 36 7 1374 3.71 2.00 4.00 1 3.0 11.00
BU0166.02 8 1 4121 1.92 22.00 4.00 1 5.0 67.00
BU0166.03 5 11 3729 2.80 7.00 4.00 1 1.0 11.00
BU0166.04 7 16 5362 7.01 1.00 4.00 1 1.0 1.00
BU0166.05 202 6 2349 16.83 1.00 4.00 1 1.0 1.00
BU0166.06 9 20 2171 1.45 6.00 4.00 1 1.0 10.00
BU0166.07 27 2 3455 11.34 1.00 4.00 1 1.0 1.00
------------------
Sample No. B*
BU0166.01 3
BU0166.02 2
BU0166.03 7
BU0166.04 2
BU0166.05 2
BU0166.06 8
BU0166.07 2


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway