English version
MALMDATABASEN
Registrering 3435 - 002 Tessa
(Objekt Id: 6275)
(Sist oppdatert: 16.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Vågå (1618-1) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 497809 m. Nord: 6854760 m.
Lengdegrad: 8.9584250 Breddegrad: 61.8256650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1967 - 1967 Geologi Selskap/Institusjon:NGU
1999 - 1999 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Genese: Vulkeks Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 104 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Vågåofiolittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnstein Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :104 / 75 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Sulfidmineraliseringer langs Tessa ble undersøkt av NGU i 1967 (Hultin 1967). Bakgrunnen for disse var at C. Bugge i 1954 påviste kobbermineraliseringer i avløpstunnellen mellom kraftstasjonen og inntaksdammen. Hensikten med undersøkelsen var å finne fortsettelsen av den mineraliserte sonen i Tessa ved lav vannstand, men kun mindre disseminasjon og stikk med pyritt og magnetkis ble funnet (Hultin 1967). Rikest sulfiddisseminasjon ble påvist i skifrige, klorittrike soner i grønnstein. Skifrighetssonene er opptil 0,5 m brede og har retning 104°/75°. Den sulfidmineraliserte sonen utgjør totalt 10-15 m. En prøve av typisk pyrittmineralisering har lavt innhold av basemetaller (~0,1 % Cu). Den kan representere sulfidmineralisering som er vanlig i tilførselssoner til massive sulfidmalmer, men har i seg selv ingen økonomisk interesse.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Mineralisering i Tessa"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hultin, I. , 1967
Geologisk undersøkelse av sulfidimpregnasjoner ved Tessa.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.798;7 sider
Abstrakt:
Undersøkelse av malmførende impregnasjoner ved Øvre og Nedre Tessa. Førstnevnte, som ligger i kvartsitt, utgjøres av tynne parallelle bånd av pyritt,magnetkis og korn av kopperkis. Impregnasjonen ved Nedre Tessa ligger i grønnstein og må karakteriseres som fattig.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
OP0067.01 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: Løkken
Kommentar: Svak disseminasjon av pyritt i klorittrik grønnskifer
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse