English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5404 - 301 Bukkemotangen
(Objekt Id: 7030)
(Sist oppdatert: 14.07.2004)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Vardø (5404)
Kart 1:50000: Vardø (2535-4) Kart 1:250000: Vadsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 36
Øst: 416070 m. Nord: 7814158 m.
Lengdegrad: 30.7556810 Breddegrad: 70.4190850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1977 - 1990 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)
Strøk/Fall: 70 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Barentshavsregionen
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Barentshavgruppen Formasjon: Båtsfjordformasjonen

Mineralogi
Mineral Mengde
Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten tilhører Båtsfjordformasjonen, som i følge det geologiske kartbladet Vadsø 1: 250 000 ( Siedlecki, S. - 1980) dekker store arealer ute på Varanger-halvøya. Store arealer i det undersøkte området er dekket av elveavsetninger, og de beste blotningene finnes nede ved sjøen. Her er det lokalisert en ca. 10 m mektig sone med en grønn, uren og finkornet til tett dolomitt som opptrer med en karakteristisk brun vitringshud. Bergartene i området stryker ca. 70 g med et fall på 70 o. Sonen kan følges mer eller mindre sammenhengende vestover fra sjøen, over en strekning på ca. 300 m Sonen er overalt omgitt av leirskiferholdige sandsteiner. Analyse av en samleprøve ( ØF 1 - 90 ) som representerer en mektighet på ca. 5 m, viser at dette er en meget uren karbonatbergart med et SiO2 - innhold på over 20 vekt% og at dolomitt er det dominerende karbonatmineralet. Karbonatbergartene i området er uten økonomisk interesse.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ut på Bukkemotangen inne i Persfjorden ca. 1.5 mil nord - vest for Vadsø.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1996
Karbonatressurser i Finnmark, sluttrapport.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96.043;6 sider
Abstrakt:
Rappoprten er et ledd i sluttrapporteringen av det 10-årige Finnmarksprogram- met ved NGU som pågikk i perioden 1982-1991. Sluttrapporten gir en oppsum- mering/sammenstilling av tidligere undersøkelser og undersøkelser utført i programperioden. Fylket har en rekke større og mindre "forekomster" av karbonatbergarter. Arbeidene har imidlertid vist at pr. i dag er potensialet av økonomisk utnytt- bare karbonatressurser meget begrenset. Undersøkelsene/befaringene har vist at Finnmark har store ressurser av dolomittmarmor mens potensialet av kalkspat- marmor synes å være meget begrenset. Dolomittmarmor: Av de undersøkte/befarte "dolomittmarmorforekomstene" synes de kystnære partiene av Porsangerdolomitten i Børselvområdet å være de mest interessante m.t.p. en eventuell utnyttelse. Her er dokumentert betydelige reserver av god kvalitet. Beliggenheten, størrelsen og kvalitet skulle tilsi at området burde være meget attraktivt til flere anvendelser. I tillegg kan dolomittmarmor- dragene langs Østsiden av Vargsundet på strekningen Repparfjord-Porsa repre- sentere et begrenset potensiale som kan la seg utnytte industrielt. Kalkspatmarmor: Ingen av de undersøkte/befarte kalkspatmarmorfeltene er av en slik kvalitet at de i dag lar seg utnytte til industrielle formål. Flere av kalkspatmarmor- lokalitetene har imidlertid en kvalitet som tilfredstiller kravene til bruk som jordbruks- og miljøkalk.

Mikalsen, Trygve; Seim, Arild , 1978
Prøvetaking og kartlegging av kalkstein og dolomitt i Finnmark.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1556/6;13 sider
Abstrakt:
I Finnmark fylke ble 5 kalkstein- og dolomittlokaliteter befart. Bare en av disse kan ha noen økonomisk interesse. Den ligger i Duksfjord i Nordkapp kommune. Det er en grovkornet marmor med relativt gode analyseresultater og gunstig beliggenhet. Marmoren er neppe brukbar til bygningsformål, men kan tenkes nyttet til jordbruksformål.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
FI0012.01 Håndstykke
Prøvetaker: T. Mikalsen
Kommentar: Pr.merket M77-82, uren dolomitt.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
FI0012.02 Håndstykke
Prøvetaker: O.Øvereng
Kommentar: Pr.merket ØF1-90, enkeltprøve av uren dolomittmarmor
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse