English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5419 - 301 Skøelv
(Objekt Id: 7194)
(Sist oppdatert: 20.05.2019)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Målselv (1433-2) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 382899 m. Nord: 7672899 m.
Lengdegrad: 18.0522220 Breddegrad: 69.1409990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 20.05.2019)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 09.02.2001
Fyllstoff 09.02.2001
Metallurgisk 09.02.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1975 - 1975 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU
1975 - 1975 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1975 - 1975 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Silur
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Tromsødekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Tromsdalstindgruppen Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Dolomitt Hovedmineral (>90%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Tremolitt Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Glimmer Aksessorisk mineral (<1%)
Diopsid Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det undersøkte feltet ligger inne ved Skøelva ca. 5 km vest fra tettstedet Sørreisa. Dolomitten opptre her sammen med soner av kalkstein i en formasjonen som strekker seg fra sjøen ved utløpet av Skøelva og vestover oppover ei bratt li mot Høglikollen hvor dolomitten kiler ut. Bergartene i området stryker tilnærmet øst - vest med et fall på 20° - 40° mot syd. Det geologisk bilde i området viser at feltet har hatt en kompleks deformasjonshistorie. Dolomitten i Skøelv-feltet kan deles inn i to hovedtyper, en gråblå og en hvit variant. Underst i karbonatsekvensen ligger den gråblå varianten som utgjør de nordlige områdene av feltet. Denne varianten er utpreget foliert med glimmerbelegg på foliasjonsflatene. Denne er splittet opp av flere 20-30 cm tykke lag med en uren, mørk grå finkornet dolomitt. Sonens totale mektighet er anslått til ca. 30-35 m. Mot ligg grenser denne sonen til granat - glimmerskifer. Over den blågrå varianten kommer en hvit, ren og sukkerkornet dolomitt. Denne er splittet opp i to lag atskilt av en ca. 2-3 m mektig sone med glimmerskifer. Det lille (nedlagte) bruddet nede ved riksveien ligger i den underste av sonene med hvit dolomittmarmor. Over den hvite dolomitten følger en lys grå, stedvis foliert uren kalkstein. De mest fremtredende forurensningene i dolomitten er kvarts, glimmer og tremolitt. Innholdet av tremolitt synes å variere noe men må karakteriseres som lite. Den gråblå fargen på dolomittmarmoren må i hovedsak tilskrives et lite innhold av grafitt. Spredte korn av svovelkis er påvist flere steder i dolomittmarmoren, men utbredelsen synes å være beskjedent. Når det gjelder mektigheten på sonen med den hvite dolomittmarmoren er vi noe usikker. De mest luftige anslagene antyder en total mektighet på opp til 100 m Dette på grunn av refolding av laget. Analyser: Et prøveprofil i den gråblå dolomittmarmoren ga følgende gjennomsnittsverdier: Syreløselig MgO 16.1 vekt % og CaO 33.9 vekt %. Totalt innhold av Al2O3 + Fe2O3 er 1.38 vekt %. Uløst 4.62 vekt %. Prøveprofil i den underste av sonene med hvit dolomittmarmor ga følgende gjennomsnittsanalyser: Syreløselig MgO ca. 20 vekt% og CaO ca. 30 vekt %. I det nedlagte bruddet nede ved veien like vest for Skøelv er det prøvetatt et profil på tvers av lagningen over en mektighet på ca. 10 meter. Hver prøve er en samleprøve over ca. 1 m. Dolomittfeltet er kartlagt i målestokk 1:5000 (EV259-5-1).
Beliggenhet
Skøelv dolomittfelt ligger ved Skøelva ca. 5 km vest for Sørreisa sentrum. Dolomittfeltet strekker seg fra sjøen ved Skøelvens munning og oppover ei bratt og skogbevokst li vestover mot Høglikollen hvor dolomitten kiler ut.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Not spesified"
Foto nr. 2 viser "Not spesified"
Foto nr. 3 viser "Not spesified"
Foto nr. 4 viser "Not spesified"
Foto nr. 5 viser "Not spesified"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1977
Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Troms fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1336/5;36 sider
Abstrakt:
Formålet med undersøkelsen var å fremskaffe en samlet oversikt over kalk- stein- og dolomittreservene i landsdelen. I alt 23 forekomster ble befart og prøvetatt for seinere analysering. Rapporten inneholder en beskrivelse av hver forekomst, med analyseresultater for hver prøve. De fleste av disse forekomstene er forurenset av kvarts, glimmer og kloritt, noe som gjør forekomstene økonomisk uinteressante. Skøelv dolomittfelt i Sørreisa kommune er den eneste interessante forekomsten som ble undersøkt. En "røff" tonnasje- beregning av det antatt beste dolomittpartiet ga for denne forekomsten ca. 5 mill. tonn.

Mikalsen, Trygve ; Seim, Arild , 1978
Prøvetaking og kartlegging av dolomitt og kalkstein i Troms.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1556/5;29 + kart sider
Abstrakt:
I Troms fylke er 17 lokaliteter av kalkstein/dolomitt undersøkt. Av disse kan 2 kalksteinsforekomster tenkes utnyttet i begrenset omfang til jord- brukskalk. Det er Breivoll og Flatberget. På Nakken ca. 4 km SØ for den mer kjente Breivikeid-forekomsten, ligger en dolomitt med gode sintringsegenskaper. Lokaliteten ligger gunstig til for eventuell utnyttelse, men med den påviste tonnasje er den ikke stor nok til industriformål. Forekomsten er foreslått detaljkartlagt og prøvetatt for om mulig å påvise større mengder.

Øvereng, Odd , 1999
En vurdering av utvalgte dolomittmarmorforekomster i Nordland og Troms til bruk som fyllstoff.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.071;49 sider
Abstrakt:
Den 26.3.99 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norwegian Talc A/S og Norges geologiske undersøkelse (NGU) med hovedmål å Lokalisere dolomittforekomster som er av en slik størrelse og kvalitet at Norwegian Talk eller samarbeidende selskaper vil vurdere muligheten av å fremstille økonomisk interessante fyllstoffprodukter med basis i ressursen(e). Prosjektet er delt oppi to faser og denne rapporten omfatter fase 1 som går på sammenstilling av relevant data om dolomitt i Nordland og Troms og en utvelgelse av forekomster/områder for oppfølgende undersøkelser i fase 2. Med unntak av noen få forekomster er det i NGUs ulike informasjonssyster sparsom med "relevante" data om dolomitt i Nordland og Troms. For langt de fleste av registreringene er det en usikker lokalisering ledsaget av en eller flere analyser av noen få overflateprøver. Basert på den informasjonen som foreligger om de enkelte registreringene sammenholdt med geologiske kart av nyere data, er det valgt ut 12 forekomster/felter som NGU mener kan være interessante med tanke på en eventuell produksjon av høyrene/høyhvite dolomittfyllstoffer. Videre er det foreslått en prioriteringsrekkefølge av disse: 1.Granåsen dolomittfelt (Vefsen kommune), 2. Finneidfjord-området (Hemnes kommune), 3. Skøelv dolomittfelt (Sørreisa kommune), 4. Potraselv dolomittfelt (Balsfjord kommune), 5. Ullsfjord dolomittfelter (Karlsøy- og Tromsø kommuner), 6. Alpøy dolomittfelt (Steigen kommune), Larsos dolomittfelt (Beiarn kommune) og Ljøsnehammaren dolomittfelt (Skjerstad kommune).

Øvereng, Odd; Furuhaug, Leif , 2002
Karbonatressurser i Troms fylke
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2002.028;94 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en tilnærmet samlet oversikt over registrerte forekomster av kalkstein- og dolommitt i Troms fylke. Sammenstillingen bygger på tilgjengelig arkivmateriale i form av rapporter og geologiske kart. I tillegg er det i programperioden utført undersøkelser med innsamling av prøver for kjemiske analyser på nye lokaliteter, samt supplerende undersøkelser på flere av de tidligere kjente forekomstene. Forekomstene av kalkstein og dolomitt er spredt utover hele fylket. Til sammen 60 forekomster er omtalt i rapporten. Langt de flest av forekomstene er for urene til at de tilfredsstiller dagens krav for industriell utnyttelse. Det finnes imidlertid unntak. Kalksteinsforekomsten Sandstrand (Skånland) har kvaliteter som kan være egnet til bruk som indistriråstoff. Breivoll kalksteinsforekomst ute på Rolla (Ibestad) er av en kvalitet som kan være egnet for produksjon av høyhvite fyllstoffprodukter. Usikkerheten her er i første rekke knyttet til dokumentasjon av brytbar tonnasje. Videre finnes et kalksteinsbrudd (fortiden ikke i drift) ved Karlstad (Målselv) hvor kalksteinen er av en kvalitet som kan være egnet for industriell utnyttelse. Bruk til fremstilling av brent kalk kan her være en av mulighetene. Når det gjelder forekomster av dolomitt synes mulighetene for industriell utnyttelse og være noe mer positive enn for kalksteinsforekomstene i fylket. Her kan vi trekke fram en rekke forekomster: Skøelv (Sørreisa), Potrasbukt (Balsfjord), Nakken, Breivikeidet (Tromsø) og Karlsøy (Karlsøy). Forekomstene ved Skøelv, Potrasbukt og Karlsøy har en kvalitet som burde være interessant med tanke på produksjon av høyhvite - og høyrene dolomittprodukter. Forekomsten ved Potrasbukt er så vidt interessant at den vil bli undersøkt nærmere i 2002. Brennforsøk med prøvemateriale fra forekomstene Nakken og Breivikeidet viser at kvaliteten i disse to forekomstene tilfredsstiller kravene t

Korneliussen, A.; Raaness, A.; Gautneb, H. , 2014
Chemical and mineralogical characterisation of carbonate deposits in Norway
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2013.055;169 sider
Abstrakt:
Norway's carbonate mining is significant, with 11 calcite carbonate and 3 dolomite mines in production. A large portion of the production provides raw materials for a variety of domestic downstream industries; altogether a considerable value creation. The overall purpose of this report is to contribute to a process which may result in new industrial developments. Of particular focus has been the identification of calcite carbonate deposits with a potential for production of high-whiteness products.

Zwaan, K.B.; Fareth, E.; Grogan, P.W. , 1998
Tromsø. Berggrunnskart Tromsø M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider
Abstrakt:
Beskrivelsen finnes på kartet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL61 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.01 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -282
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.02 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -283
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.03 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -284
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.04 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -285
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.05 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -286
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.06 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -287
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.07 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -288
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.08 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -289
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.09 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -290
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.10 Håndstykke
Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -291
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.11 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -292
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.12 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -293
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.13 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -294
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.14 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -295
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.15 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -296
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.16 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -297
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.17 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -298
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.18 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -299
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.19 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -300
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.20 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -301
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.21 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -302
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.22 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 -303
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.23 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 75 - 307
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.24 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 77 - 18
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.25 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 77 - 19
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.26 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 77 - 20
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.27 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 77 - 21
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.28 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 7 - 22
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.29 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 77 - 23
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.30 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 77 - 24
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.31 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 77 - 25
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.32 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 77 - 28
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.33 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 77 - 29
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.34 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 77 - 30
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.35 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: S101 - 77
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.36 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: S104 - 77
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.37 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve Mikalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: S 103 - 77
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
TR0042.38 Håndstykke
Prøvetaker: Trygve MIkalsen/...Lager: NGU/Løkken
Kommentar: Overflateprøve merket: M 307 - 77
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL61
(Objekt Id: 18305 301,00,01)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Målselv (1433-2) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 383117 m. Nord: 7672710 m.
Lengdegrad: 18.0579300 Breddegrad: 69.1393920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5419 - 301 Skøelv

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
IL61 Håndstykke 28.96% 17.57% 80.36% 8.07% 11.57%
TR0042.01 Håndstykke 30.81% 20.82% 95.23% 3.31% 1.47%
TR0042.02 Håndstykke 30.75% 20.82% 95.23% 3.20% 1.57%
TR0042.03 Håndstykke 30.55% 20.58% 94.13% 3.44% 2.43%
TR0042.04 Håndstykke 31.31% 19.79% 90.52% 6.75% 2.73%
TR0042.05 Håndstykke 31.53% 20.25% 92.62% 6.01% 1.37%
TR0042.06 Håndstykke 31.48% 20.51% 93.81% 5.27% .92%
TR0042.07 Håndstykke 30.56% 21.12% 96.60% 2.11% 1.28%
TR0042.08 Håndstykke 31.78% 19.85% 90.79% 7.44% 1.76%
TR0042.09 Håndstykke 31.12% 20.58% 94.13% 4.45% 1.41%
TR0042.10 Håndstykke 31.10% 20.64% 94.41% 4.27% 1.32%
TR0042.11 Håndstykke 30.29% 19.83% 90.70% 4.83% 4.46%
TR0042.12 Håndstykke 31.09% 20.32% 92.94% 5.05% 2.01%
TR0042.13 Håndstykke 30.39% 21.27% 97.29% 1.44% 1.27%
TR0042.14 Håndstykke 29.37% 19.33% 88.41% 4.43% 7.15%
TR0042.15 Håndstykke 30.80% 20.60% 94.22% 3.83% 1.94%
TR0042.16 Håndstykke 49.52% 3.26% 14.91% 80.29% 4.80%
TR0042.17 Håndstykke 30.69% 19.75% 90.33% 5.75% 3.92%
TR0042.18 Håndstykke 49.71% 3.19% 14.59% 80.80% 4.61%
TR0042.19 Håndstykke 29.84% 21.05% 96.28% 1.00% 2.72%
TR0042.20 Håndstykke 30.54% 21.27% 97.29% 1.71% 1.01%
TR0042.21 Håndstykke 53.43% .79% 3.61% 93.40% 2.99%
TR0042.22 Håndstykke 29.87% 19.98% 91.39% 3.71% 4.90%
TR0042.23 Håndstykke 30.33% 20.46% 93.58% 3.34% 3.08%
TR0042.24 Håndstykke 27.98% 19.51% 89.24% 1.51% 9.26%
TR0042.25 Håndstykke 52.82% .87% 3.98% 92.11% 3.91%
TR0042.26 Håndstykke 28.37% 22.53% 103.05% -5.29% 2.24%
TR0042.27 Håndstykke 49.50% 3.81% 17.43% 78.89% 3.69%
TR0042.28 Håndstykke 27.84% 14.75% 67.47% 13.07% 19.46%
TR0042.29 Håndstykke 30.50% 21.34% 97.61% 1.46% .93%
TR0042.30 Håndstykke 47.70% 5.20% 23.78% 72.23% 3.99%
TR0042.31 Håndstykke 51.01% .36% 1.65% 90.15% 8.21%
TR0042.32 Håndstykke 30.73% 19.59% 89.60% 6.22% 4.18%
TR0042.33 Håndstykke 30.22% 19.21% 87.86% 6.25% 5.89%
TR0042.34 Håndstykke 30.51% 20.83% 95.27% 2.75% 1.98%
TR0042.35 Håndstykke 53.93% .85% 3.89% 94.14% 1.97%
TR0042.36 Håndstykke 44.54% 2.66% 12.17% 72.89% 14.94%
TR0042.37 Håndstykke 51.85% 1.35% 6.17% 89.19% 4.64%
TR0042.38 Håndstykke 50.79% 2.76% 12.62% 83.80% 3.58%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL61 Håndstykke -2 6 4 -4 -2 -10.0 11
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL61 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 5 2.70 -1.00 -1.00
------------------
Prøvenr. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL61 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 108.0 2.2 1
------------------
Prøvenr. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL61 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Prøvenr. Te* Hf* Hg* Tl*
IL61 -10.00 -5.00 -4 -5

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
IL61 Håndstykke 2.72 0.05 0.00 19.79 32.62
TR0042.01 Håndstykke 0.25 0.03 -0.00 0.33 0.02 20.92 31.19
TR0042.02 Håndstykke 0.35 0.06 0.01 0.33 0.02 20.51 31.32
TR0042.03 Håndstykke 0.32 0.02 -0.00 0.16 0.01 21.03 31.28
TR0042.04 Håndstykke 0.87 0.12 0.01 0.24 0.01 20.15 32.34
TR0042.05 Håndstykke 0.89 0.17 0.02 0.18 0.01 20.19 31.89
TR0042.06 Håndstykke 0.22 -0.01 -0.00 0.10 0.01 20.29 32.13
TR0042.07 Håndstykke 0.36 -0.01 -0.00 0.17 0.01 20.85 31.27
TR0042.08 Håndstykke 0.20 -0.01 -0.00 0.13 0.01 19.71 32.61
TR0042.09 Håndstykke 0.12 -0.01 -0.00 0.22 0.01 20.41 31.83
TR0042.10 Håndstykke 0.42 -0.01 0.00 0.28 0.01 20.61 31.84
TR0042.11 Håndstykke 0.36 0.01 -0.00 0.15 0.01 21.02 31.29
TR0042.12 Håndstykke 0.21 -0.01 0.01 0.15 0.01 20.44 32.00
TR0042.13 Håndstykke 0.37 -0.01 -0.00 0.15 0.01 21.13 31.27
TR0042.14 Håndstykke 4.08 -0.01 0.01 0.38 0.02 20.71 30.08
TR0042.15 Håndstykke 0.65 -0.01 -0.00 0.23 0.02 20.37 31.85
TR0042.16 Håndstykke 3.02 0.43 0.04 0.50 0.02 2.90 50.06
TR0042.17 Håndstykke 1.13 0.13 0.02 0.28 0.02 20.20 31.75
TR0042.18 Håndstykke 2.72 0.47 0.03 0.24 0.01 2.90 50.34
TR0042.19 Håndstykke 1.05 0.05 -0.00 0.27 0.02 20.71 30.73
TR0042.20 Håndstykke 0.25 -0.01 -0.00 0.21 0.01 20.90 31.05
TR0042.21 Håndstykke 1.15 0.20 0.02 0.10 0.01 0.57 53.12
TR0042.22 Håndstykke 3.52 -0.01 -0.00 0.39 0.02 19.95 30.13
TR0042.23 Håndstykke 1.62 0.31 0.01 0.41 0.01 20.20 30.57
TR0042.24 Håndstykke 8.09 0.03 -0.00 0.32 0.02 19.18 29.00
TR0042.25 Håndstykke 2.92 0.12 0.01 0.08 0.01 1.64 52.04
TR0042.26 Håndstykke 0.16 0.03 0.01 0.14 0.01 20.15 32.70
TR0042.27 Håndstykke 1.56 0.42 0.04 0.15 0.01 3.46 50.52
TR0042.28 Håndstykke 11.48 -0.01 -0.00 0.37 0.02 19.54 28.36
TR0042.29 Håndstykke 0.17 0.02 -0.00 0.29 0.02 21.10 31.38
TR0042.30 Håndstykke 2.93 0.12 0.02 0.28 0.02 5.05 47.81
TR0042.31 Håndstykke 5.38 0.66 0.04 0.40 0.01 0.40 51.28
TR0042.32 Håndstykke 1.82 0.19 0.01 0.21 0.02 20.02 31.26
TR0042.33 Håndstykke 3.67 -0.01 -0.00 0.35 0.02 19.73 31.39
TR0042.34 Håndstykke 0.59 0.04 0.01 0.47 0.03 20.69 31.65
TR0042.35 Håndstykke 1.00 0.08 0.01 0.07 -0.00 1.73 53.12
TR0042.36 Håndstykke 10.97 1.57 0.09 0.64 0.01 3.22 45.47
TR0042.37 Håndstykke 3.87 0.23 0.02 0.15 0.01 0.76 52.52
TR0042.38 Håndstykke 2.08 -0.01 -0.00 0.05 0.01 2.86 50.30
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
IL61 -0.10 0.01 0.02 55.00
TR0042.01 -0.10 0.01 0.04 53.00
TR0042.02 -0.10 0.02 0.04 53.00
TR0042.03 -0.10 0.01 0.03 53.00
TR0042.04 -0.10 0.03 0.03 54.00
TR0042.05 -0.10 0.05 0.03 53.00
TR0042.06 -0.10 -0.00 0.02 53.00
TR0042.07 -0.10 -0.00 0.03 53.00
TR0042.08 -0.10 -0.00 0.04 53.00
TR0042.09 -0.10 -0.00 0.03 53.00
TR0042.10 -0.10 -0.00 -0.01 53.00
TR0042.11 -0.10 0.01 0.04 53.00
TR0042.12 -0.10 0.01 0.03 53.00
TR0042.13 -0.10 -0.00 0.03 53.00
TR0042.14 -0.10 -0.00 0.04 55.00
TR0042.15 -0.10 -0.00 0.03 53.00
TR0042.16 -0.10 0.13 0.02 57.00
TR0042.17 -0.10 0.03 0.02 53.00
TR0042.18 -0.10 0.16 -0.01 57.00
TR0042.19 0.12 0.01 0.02 53.00
TR0042.20 -0.10 0.00 0.05 52.00
TR0042.21 -0.10 0.04 0.05 55.00
TR0042.22 -0.10 -0.00 0.04 54.00
TR0042.23 0.12 0.06 0.01 53.00
TR0042.24 -0.10 0.01 0.03 57.00
TR0042.25 -0.10 0.03 -0.01 57.00
TR0042.26 -0.10 0.01 0.05 53.00
TR0042.27 -0.10 0.14 0.01 56.00
TR0042.28 -0.10 -0.00 0.03 60.00
TR0042.29 -0.10 0.01 0.06 53.00
TR0042.30 -0.10 0.04 -0.01 56.00
TR0042.31 0.30 0.11 0.09 59.00
TR0042.32 -0.10 0.04 0.02 53.00
TR0042.33 -0.10 -0.00 0.05 55.00
TR0042.34 -0.10 0.01 0.03 53.00
TR0042.35 -0.10 0.02 0.04 56.00
TR0042.36 -0.10 0.43 0.04 62.00
TR0042.37 -0.10 0.07 0.18 58.00
TR0042.38 -0.10 -0.00 0.08 55.00


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse