English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1826 - 301 Sætren
(Objekt Id: 7303)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 454732 m. Nord: 7278998 m.
Lengdegrad: 14.0168190 Breddegrad: 65.6297720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 20.04.1998

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1977 - 1977 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1977 - 1977 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Glimmer Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Epidot Aksessorisk mineral (<1%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Foliasjon Strøk/Fall :50 / 20

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
O. Ø.: Området tilhører en mektig karbonatformasjon som strekker seg fra Grublandshaugen øverst i Susendalen i sydvest til området ved Sætren i nordøst ved Røssvatnet, en strekning på ca 30 km. Det undersøkte området ligger ved gården Sætren ved rv.43, ca. 5 km nordøst for tettstedet Hattfjelldal (grunneier Nils Sæteren). Området er kraftig overdekket med frodig vegetasjon. I det befarte området er karbonatformasjonen splittet opp av lag av glimmerskifer. Kalksteinen dekker betydelige arealer i dette området. Kalksteinen er i middlertidig grovkornet, overveiende gråblå av farge og foliert. Gråfargen skyldes i hovedsak finfordelt grafitt. De mest fremtredende forurensningene er: kvarts, feltspat og glimmer. I tillegg er det påvist små mengder av: dolomitt, epidot, apatitt, kloritt, svovelkis og magnetitt. I. L.: Forekomsten er kjent og oppdatert i databasen. O.Ø. har skrevet rapp. på undersøkelser av forekomsten. Han sitter inne med analyser av prøver fra forekomsten. På O. Ø. kart i rapporten tilsvarer dette omtrent hans område I - II. Prøvene er tatt der det er blotninger. Det er kanskje en del plukkprøver og ikke representative prøver. Prøvepunktene er merket på kart i M 1:5 000. En del av prøvene har meget god kjemi, med lavt innhold uløst og andre forurensninger. Det er samlet inn 12 prøver totalt fra område I + II. Analysene er gitt i rapporten som finnes i SSF arkiv. Konklusjon: Forekomsten ligger på privat grunn, men denne samme kvaliteten kan forventes ved å følge forekomsten langs strøket. Det pågikk veiarbeider sommeren 2001 gjennom kalkspattmarmoren. Den så i sprengte veigrøfter ren, hvit og middelkornet ut. Litteratur: NGU rapp. 1556/4C. Analyser i rapporten.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd; Hultin, Ivar , 1972
Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland, 1971.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1035/4;54 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomitt-undersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. I Indre Velfjord er det befart tre kalk- og marmorfelter. Marmoren er for uren, løs og oppsprukket til at industrien kan gjøre nytte av den. To fore- komster i Hattfjelldal kommune ble befart og prøvetatt, med negativt resultat. I Steigen kommune ble også to forekomster befart, begge av dårlig kvalitet. I Herøy kommune ble kalksteinsforekomster på øyene Tenna og Herøy befart. Ingen av forekomstene tilfredsstiller kvalitetskravene til metallurgisk formål. I Alstadhaug kommune ble forekomstene Alteren, Blomsøya og Kvalneset befart, uten positivt resultat. Det anbefales en videre undersøkelse av forekomstene Messingslett og Røss- voll i Rana kommune. Likeledes anbefales videre undersøkelser i Gåslia, Vefsn kommune. Dolomitten her er karakterisert som homogen og av god kvalitet.

Øvereng, Odd , 1978
Kalkstein/dolomitt i Hattfjelldal-Susendalområdet, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1556/4C;15 sider
Abstrakt:
De utførte befaringene i Hattfjelldal-Susendalområdet er et ledd i den sys- tematiske registreringen av kalkstein og dolomitt i Nord-Norge. Hensikten var å fremskaffe en "røff" oversikt over de kvaliteter som måtte finnes innenfor det gigantiske karbonatmassivet som ligger i Hattfjelldal- Susendalområdet. Undersøkelsene viser at "komplekset" består av en intim sammenblanding av kalkstein og dolomitt. Analyseresultatene viser at kvaliteten er meget ujevn og stort sett dårlig, bortsett fra i en dolomittforekomst ved Ivar- rud. Denne forekomsten vil bli undersøkt nærmere sommeren 1978.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0002.01 Håndstykke
Kommentar: L 205/77, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0002.02 Håndstykke
Kommentar: L 207/77, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0002.03 Håndstykke
Kommentar: L 209/77, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0002.04 Håndstykke
Kommentar: L 210/77, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0002.05 Håndstykke
Kommentar: L 212/77, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0002.06 Håndstykke
Kommentar: L 216/77, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0002.07 Håndstykke
Kommentar: Ø 116-71, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0002.08 Håndstykke
Kommentar: Ø 117-71, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 301 Sætren

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0002.01 Håndstykke 28.70% 15.00% 68.61% 13.99% 17.40%
NO0002.02 Håndstykke 53.40% 3.00% 13.72% 87.86% -1.58%
NO0002.03 Håndstykke 53.80% 3.00% 13.72% 88.57% -2.30%
NO0002.04 Håndstykke 53.00% 3.00% 13.72% 87.15% -.87%
NO0002.05 Håndstykke 53.70% 3.00% 13.72% 88.40% -2.12%
NO0002.06 Håndstykke 50.50% 3.00% 13.72% 82.68% 3.59%
NO0002.07 Håndstykke 52.36% 2.15% 9.83% 88.11% 2.05%
NO0002.08 Håndstykke 53.48% 1.48% 6.77% 91.78% 1.45%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NO0002.01 Håndstykke 0.19 0.11 0.02 0.30 0.09 20.10 30.22
NO0002.02 Håndstykke 0.14 -0.01 -0.01 0.01 0.04 0.65 55.36
NO0002.03 Håndstykke 0.38 0.06 -0.01 0.03 0.06 0.48 55.11
NO0002.04 Håndstykke 0.82 0.05 -0.01 0.06 0.01 0.50 55.25
NO0002.05 Håndstykke 0.12 -0.01 -0.01 0.02 0.04 0.48 55.60
NO0002.06 Håndstykke 2.26 0.20 -0.01 0.14 0.03 1.70 52.80
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
NO0002.01 -0.10 0.01 0.05 51.00
NO0002.02 -0.10 -0.01 -0.01 56.00
NO0002.03 -0.10 0.02 -0.01 56.00
NO0002.04 -0.10 0.01 -0.01 57.00
NO0002.05 -0.10 -0.01 -0.01 56.00
NO0002.06 -0.10 0.15 -0.01 57.00


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse