English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1813 - 302 Storbørja
(Objekt Id: 7320)
(Sist oppdatert: 08.07.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Tosbotn (1825-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 396309 m. Nord: 7262621 m.
Lengdegrad: 12.7614110 Breddegrad: 65.4694720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 04.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1990 - 1990 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1990 - 1990 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
O. Ø.: Det vurderte området ligger på begge sider i bunn av Storbørja. Området tilhører en mektig kalksteinsformasjon bestående av ulike kalksteinskvaliteter. På nordsiden av vågen finnes i dag spor etter et prøveuttak av blokkstein. Bare de kystnære områdene er befart, dette m.t.p. en eventuell økonomisk utnyttelse. Området er kraftig overdekket slik at observasjonene stort sett bygger på inntrykk strandsonen i tillegg til små og spredte blotninger i de tilgrensende områder. På nordsiden av Storbørja finnes spor etter et meget begrenset blokkuttak. "Prøvebruddet" ligger i en blek rødlig middelskornet marmor. Den er sterkt gjennomvevd av mm tynne skikter anriket på glimmer, kvarts og feltspat. Kjemiske analyser av to enkeltprøver tatt i dagoverflaten, viser et gj.snittlig CaO-innhold på 51.5 vekt % med en hvithet, representert ved R457 på ca. 79 %. De andre kalksteinstypene som ble vurdert, ligger på sydsiden av Storbørja. Den ene er blek grå av farge (flammestrukturer) og grovkornet. Den blek grå fargen skyldes i hovedsak finfordelt grafitt. Glimmer, kvarts og feltspat er de mest fremtredende forurensninger, da både som impregnasjon og som anrikninger i mm tynne skikt. To samleprøver, hver over en mektighet på ca. 2 m ga et gjennomsnittlig CaO- innhold på 52.5 vekt %, med en hvithet representert ved R457 på 75 %. Den andre kalksteinstypen er middelskornet, utpreget foliert med alternerende grå og mørke grå lag. Grå fargen skyldes i hovedsak en viss tilblanding av grafitt. De mørke grå nivåene er anriket på grafitt, glimmer kvarts og feltspat. I tillegg er bergarten stedvis sterkt impregnert av svovelkis. Flere steder ble det observert uregelmessige slirer og linser av granittisk materiale. En samleprøve over en mektighet på ca. 2 m i denne typen ga et CaO-innhold på 28.67 vekt % med en hvithet representert ved R457 på 56.2 %. I.L.: Forekomsten ligger i grenseområdet for Statsgrunn. Det er visstnok også et vernet område like i nærheten. Forekomsten sitter i et drag av dominerende kalk-marmor som strekker seg N-S. Det ser på det geologiske kartet ut som om forekomsten ligger i en tektonisk linse. Forekomsten ligger nær fjorden med havnemuligheter. I rapport NGU 91.050 er konklusjonen at kalken inne i Storbørja fjorden er av for dårlig kvalitet til å være industrikalk. Rapporten gir analyse for 5 prøver som viser høyt silikatinnhold. Hvithet som er målt ligger nede på omkring 70-80 % på de samme prøvene. Litteratur: Se NGU rapp. 91.050. NGU rapporten som beskriver forekomster i området er anskaffet og i SSF arkiv. Forekomsten er ikke befart av I. L.
Beliggenhet
Det vurderte området ligger inne i bunnen av Storbørja, en sidefjord til Velfjorden, og tilhører en mektig karbonatformasjon. På nordsiden av fjorden ligger en liten bebyggelse og stedet brukes i dag bare som feriested.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Øvereng, Odd , 1991
Undersøkelser av kalksteinsfeltet i kommunene Brønnøy og Alstadhaug, Nordland fylke
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.050;47 sider
Abstrakt:
Som et ledd i gjennomføringen av det 5-årige ressursprogram for Nordland fylke har NGU utført en rekognoserende geologisk/økonomisk vurdering av utvalgte kalksteinsfelter på strekningen Tosenfjorden-Tjøtta på Sør-Helgeland. De ulike kalksteinskvalitetene i dette området kan deles inn i tre hovedtyper: 1. Fin- til middelskornet, massiv med skifrig utvikling i begrensede nivåer. Oftest hvit med diffuse gråe flammestrukturer. Stedvis utpreget båndet med alternerende blek gråe- og gråe bånd. Gråfargen skyldes i hovedsak tilblanding av finfordelt grafitt. 2. Grovkornet massiv, hvit til blek grå. Impregnert av mm store grafittaggregater. Finfordelt grafitt (ppm) opptrer i enkelte nivåer. 3. Finkornet, utpreget skifrig, hvit til blek grå av farge. Denne typen opptrer på kontakten mot "Velfjordmassivene". De mest fremtredende forurensningene er de samme i alle typene: Grafitt, glimmer (biotitt/muskovitt) og feltspat. I aksessoriske mengder er påvist: kis (svovelkis), apatitt, zirkon, titanitt. Den gråe fargen som opptrer i nær alle typene skyldes i hovedsak finfordelt grafitt. I ubearbeidet form er anvendelsesmulighetene for de ulike kalksteinstypene meget begrenset.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0019.01 Håndstykke
Kommentar: ØV 39 - 90, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0019.02 Håndstykke
Kommentar: ØV 40 - 90, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0019.03 Håndstykke
Kommentar: ØV 41 - 90, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0019.04 Håndstykke
Kommentar: ØV 42 - 90, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0019.05 Håndstykke
Kommentar: ØV 43 - 90, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1813 - 302 Storbørja

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0019.01 Håndstykke 50.68% .95% 4.35% 88.09% 7.56%
NO0019.02 Håndstykke 52.29% .60% 2.74% 91.84% 5.42%
NO0019.03 Håndstykke 28.67% .60% 2.74% 49.68% 47.58%
NO0019.04 Håndstykke 53.98% .71% 3.25% 94.58% 2.17%
NO0019.05 Håndstykke 51.05% .92% 4.21% 88.83% 6.96%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NO0019.01 Håndstykke 5.15 0.93 0.04 0.28 -0.01 0.59 50.77
NO0019.02 Håndstykke 3.27 0.77 0.03 0.28 -0.01 0.39 52.18
NO0019.03 Håndstykke 26.34 7.83 0.29 2.49 0.03 2.70 32.82
NO0019.04 Håndstykke 1.18 0.45 0.08 0.27 -0.01 0.41 54.24
NO0019.05 Håndstykke 5.90 0.50 0.04 0.24 -0.01 0.59 50.49
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
NO0019.01 -0.10 0.55 -0.01 58.00
NO0019.02 -0.10 0.41 -0.01 57.00
NO0019.03 0.59 2.83 0.07 76.00
NO0019.04 -0.10 0.08 0.09 57.00
NO0019.05 -0.10 0.13 0.09 58.00


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse