English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1824 - 301 Langmoen
(Objekt Id: 7331)
(Sist oppdatert: 07.05.2019)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440141 m. Nord: 7326421 m.
Lengdegrad: 13.6783230 Breddegrad: 66.0527530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 09.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 25.01.2001
Fyllstoff 25.01.2001
Fluxmiddel 25.01.2001
Isolasjonsmateriale 25.01.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift Selskap/Institusjon:"Grønnseth marmorbrudd"
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
1997 - 1997 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Dolomitt Hovedmineral (>90%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Tremolitt Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Hematitt Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Diopsid Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten er et nedlagt lite prøvebrudd ("Grønnseth marmorbrudd") for uttak av blokkstein. Bruddet ligger i nordhellinga av Langmoåsen noen få hundre meter fra fylkesveien over fra Langmo til Drevja, ca 2 km nordvest for Lyngmo gård. Bruddet er i dag nesten gjengrodd. Bruddet er delt av en ca. 15 m mektig diabasgang. Bruddet ligger i forlengelsen mot øst av det store dolomittfeltet som blir omtalt som Granåsen dolomittfelt hvor det i 1999 ble åpnet brudd for produksjon av knust dolomitt som industriråstoff. Den totale mektigheten på dolomittmarmorformasjonen i bruddområdet er anslått til totalt ca. 200 m. Formasjonen stryker her tilnærmet sydøst - nordvest med steilt fall mot vest 80-90°. Dolomittmarmoren i bruddveggen er fin-til middelskornet, overveiende hvit av farge og massiv. På overgangen mot amfibolittgangen opptrer blek røde flammestrukturer. I bruddveggen opptrer det i marmoren diffuse blek grå flammestrukturer. Den blek grå fargen skyldes i hovedsk finfordelt grafitt. Videre er det observert mm lange nåler av tremolitt. Spetter av svovelkis er også observert. I toppen av bruddet ligger et "skall" av lettsmuldrende vitringshud.
Beliggenhet
Prøvebruddet ligger i en liten lav kolle ute på en myr. Selve bruddet er vanskelig å finne p.g.a. tett løvskog. Fra bruddet går en sti østover til lin demning i Engåselva (ca. 300 m). Herfra er det traktorvei fram til fylkesveien over fra Fustvatnet til Drevja.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0030.01 Fastfjell
Prøvetaker: Odd Øvereng
Kommentar: Samleprøve ( en knakkprøve for hver 0.5 m) over en mektighet på ca.10 tatt i foten av bruddveggen vest for amfibolittgangen.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 301 Langmoen

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0030.01 Fastfjell 30.66% 20.95% 95.82% 2.72% 1.46%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NO0030.01 Fastfjell 4.10 0.01 0.01 0.06 -0.01 22.88 30.63
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
NO0030.01 -0.10 -0.01 0.07 58.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse