Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1875 - 306 Hellemofjorden
(Object Id: 7359)
(Last updated: 13.05.2020)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Hellemobotn (2230-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33 (Coordinates NOT confirmed)
East: 552875 m. North: 7541646 m.
Longitude: 16.2640440 Latitude: 67.9842310
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Pegmatitic feldspar

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Quartz Major mineral (10-50%)
Feldspar Major mineral (10-50%)

Information(s) in free text format
Free text
B. L.: I ytre del av Hellomofjorden i nærheten av Tømmervikodden, befarte Thorkildsen i 1963, to små pegmatittganger. Gangene bestod av en blanding kvarts-feltspat med så dårlig kvalitet og så liten mektighet at enhver form for drift er nytteløs. I. L.: Forekomsten er lokalisert øst for Musken på østsiden av Hellemofjorden. Den er tilknyttet beltet med Kaledonske bergarter som krysser Hellemofjorden. Forekomsten er registrert som pegmatitt men geologisk kan det også være en kvartslinse i Kaledon ? J.E.W.: Her dreier det seg nok om to ulike forekomster. Torkildsen brukte tydelig betegnelsen Tømmervikneset, som ligger ved Tømmervikbukta 1 mil lengre ut i fjorden enn Musken. Lindal sin forekomst er nå innlagt som en egen forekomst med navn Buollan Litteratur: Thorkildsen, C. D.,1963: BA-rapport 5562 Konklusjon: Ut fra rapporten er forekomsten ubetydelig. Ikke befart.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Thorkildsen, C.D. , 1963
Rapport fra befaringer av dolomittforekomst og kvarts-feltspatganger i Hellemofjord, kalkspatholdige ganger i Grunnfjord, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5562;8 pages
Abstract:
Hellemofjord Forekomsten ligger halvveis inn i fjorden. Bergartene utgjøres av glimmer- skifre med enkelte granittiske intrusjoner. I glimmerskiferen ligger det dolomittholdige soner. Den største av disse sonene har ved fjorden en mektig- het på over 75 m. Dolomittsonen er kilformet, delvis konform og delvis dis- konform. Fra dolomittsonen er det tatt 4 prøver. I håndstykke er dolomitten hvit av farge. Analysene viser at dolomittinnholdet varierer mellom 93 og 96 %. Ut fra de foreløpige undersøkelser anbefales det at dolomittforekomsten undersøkes videre. Foreløpig bør det foretas røskinger og eventuelt diamant- boringer for å undersøke sonens mektighet og bergartens karakter under dag- overflaten. I den ytre del av Hellemofjorden, i nærheten av Tømmervikodden, ble det fore- tatt to befaringer av kvarts-feltspatholdige ganger. Gangene bestod av en blanding kvarts-feltspat med så dårlig kvalitet at enhver form for drift er nytteløs. I den midtre del av Grunnfjorden ble det foretatt befaring av to soner som skulle inneholde dolomitt. Fra sone I ble det tatt ut 2 prøver for analyse. Analysene viser at en har kalkstein med 85-90% kalkspat, resten består av glimmer og kvarts. Videre undersøkelser her anses overflødig.


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway