English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1875 - 308 Oteråga
(Objekt Id: 7362)
(Sist oppdatert: 11.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 533771 m. Nord: 7542712 m.
Lengdegrad: 15.8077520 Breddegrad: 67.9966600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Regulær drift Selskap/Institusjon:Hilling A/S

Mineralisering
Genese: Pegmatittdannelse Form: Linjal
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Erts Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i et sterkt stigende terreng ca. 500 m opp fra fylkesveien utover mot Finnøy. Bruddet ligger ca. 90 m.o.h.Pegmatittens størrelse er 80 x 40 m og stryker nordvest-sydøst. Av det man kan se i bruddet, synes både kvartsen og feltspaten å være av noe dårlig kvalitet. Forekomsten er på det nærmeste uttømt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Frigstad, O. F. , 1975
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Tysfjord og Hamarøy kommuner, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1243/7B;43 sider
Abstrakt:
Befaringen av forekomstene er ment som en innledning til kommende større prospektering i dette området. Rapporten tar først for seg den regionale geologien, og går deretter inn på de enkelte forekomster. Mulig anvendelse av geofysiske målemetoder blir også diskutert. Det konkluderes med at et mer detaljert geologisk kart enn det som eksister- er må være grunnlaget for den videre prospektering etter nye forekomster, og det foreslås en mer utstrakt bruk av geofysikk. Fordi det vil ta lang tid å finne nye forekomster, er det ønskelig å starte boringer på kjente forekomster. Etter en sesongs undersøkelser er nå de mest positive valgt ut for boring, og det er grunn til å tro at disse vil åpenbare nye driv- verdige partier.

Frigstad, Ole F. , 1973
Befaring av pegmatittforekomst på Oterå, Hamarøy, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1194;10 sider
Abstrakt:
I brev til bergmester G. Strand ytret oppdragsgiveren ønske om å få befart en pegmatittforekomst nord for Oterå, Finnøy, Hamarøy kommune. Området ble gått opp langs profiler ved befaringen. Pegmatitten er rikere på god kvarts enn god feltspat. Pegmatitten er imidlertid ikke stor. I dagen har den et antatt areal med drivverdig kvarts og feltspat på ca. 75 m2. Dette vil trolig øke noe innover i forekomsten, men neppe bli mer enn dobbelt så stort. Dersom det i gjennomsnitt regnes 100 m2 gir dette ca. 260 tonn kvarts-feltspat pr. m avsenkning. For å kunne sette forekomsten i drift må det bygges vei ca. 2 km, og det er ikke trolig at kvarts-feltspatmengdene er store nok til å gi regningssvarende drift på lengre sikt, med så store transportomkostninger. Forekomsten anbe- fales ikke satt i drift.

Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 sider
Abstrakt:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
Ø73-27 Fastfjell
Prøvetaker: Øvereng, O.
Ø73-51 Fastfjell
Prøvetaker: Øvereng, O.
Ø73-53 Fastfjell
Prøvetaker: Øvereng, O.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse