Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1875 - 313 Svartvatnet
(Object Id: 7371)
(Last updated: 08.03.2019)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 544826 m. North: 7539361 m.
Longitude: 16.0707080 Latitude: 67.9651020
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Pegmatitic quartz

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Genesis: Pegmatite formation Form: Lens
Main texture: Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Quartz Major mineral (>10%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger ca. 400 m. syd for sydenden av Svartvatnet., like ved et gammelt sagbruk. Kvartslinse som måler 20 x 12 m. Kvaliteten synes god. Kvartsen er oppsprukket i overflaten. Omkring 40 m vest for kvartslinsen ligger en ca. 30 m lang kvarts-feltspat-kuppe. Forekomsten har en maksimal bredde på ca. 10 rn. Pegmatitten er i enkelte partier sterkt forurenset av glimmer og magnetitt.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 pages
Abstract:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway