Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Prospect 1875 - 314 Fikke
(Object Id: 7373)
(Last updated: 11.03.2019)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Hamarøya (1231-3) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 518345 m. North: 7558693 m.
Longitude: 15.4415420 Latitude: 68.1413880
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Pegmatitic quartz

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
Test mining

Mineralization
Genesis: Pegmatite formation Form: Lens
Main texture: Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Quartz Major mineral (>10%)
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger i nordhellinga av en kolle like nord for bebyggelsen på Fkke (tidligere kalt Fitje). Pegmatitten er linseformet. Lengde og bredde er henholdsvis 30 og 15 m. Pegmatitten er bygget opp med en kjerne av kvarts omgitt av en randsone av kalifeltspat og plagioklas. Det er skutt flere steder på forekomsten. Både kvartsen og feltspaten er av god kvalitet. I forlengelsen av pegmatitten mot nord ligger flere mindre oppblomstringer av pegmatitt. I 1975 ble det boret 3 kjernehull på forekomsten. 17.000 tonn kvarts og 5.000 tonn kalifeltspat ble da påvist.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 pages
Abstract:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway