English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1813 - 309 Hundkjerka
(Objekt Id: 7379)
(Sist oppdatert: 10.02.2017)
Borkjerner: Hundkjerka

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 386168 m. Nord: 7257634 m.
Lengdegrad: 12.5469000 Breddegrad: 65.4213810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 20.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 14.12.2000
Fyllstoff 12.12.2000
Pigment 14.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1979 - 1979 Kjerneboring Selskap/Institusjon:NGU
1979 - 1979 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1979 - 1979 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
1979 - 1979 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU
1993 - 1996 Geokjemi Selskap/Institusjon:Norsk Marmor A/S / NGU
1993 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:Nors Marmor A/S
1993 - 1996 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:Norsk Marmor A/S
1996 Regulær drift Selskap/Institusjon:Norsk Marmor A/S (Hustadgruppen)

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Wollastonitt Underordnet mineral (1-10%)
Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Serpentin Aksessorisk mineral (<1%)
Brusitt Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Dolomitt Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :105 / 50

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Hundkjerka-forekomsten representerer en lateral utvidelse på et lengre kalkspatmarmordrag i Velfjordområdet. Bergartene i området stryker tilnærmet NV - SØ med fall som varierer mellom 20° og 80° mot NØ. Mot ligg grenser kalkspatmarmordraget stedvis til amfibolitt, stedvis til monzodiorittisk gneis (Hillstadfjellet), mot heng til glimmerskifer eller monzodiorittisk gneis. Mot heng har marmordraget en overgangssone med økende tilblanding av forurensninger, da i hovedsak ulike typer silikater. Karakteristisk for denne overgangssonen er den økende tilblandingen av MgO mot hengbergartene, hvor MgO er bundet i dolomitt CaMg(CO3)2 og/eller brucitt Mg(OH)2. Videre finner nivåer i overgangssonen hvor marmoren er anriket på wollastonitt. De mest fremtredende forurensningene i forekomstene og som skaper de største problemene for bruddaktiviteten er større og mindre uregelmessige ganger og kropper av amfibolitt. De ulike marmorkvalitetene i forekomsten kan grovt deles inn i tre hovedtyper: 1. Hvit, middels til finkornet m/ diffuse grå flammestrukturer. 2. Blek grå, grovkornet m/ diffuse grå flammestrukturer. 3. Båndet med alternerende blek grå og grå bånd. Som en kurositet kan nevnes at det i den hvite og grå marmoren opptrer soner av en meget ren massiv, grovkrystalinsk kalkspatmarmor med lys blå farge. Forsøk har vist at fargen skyldes defekter i kalkspatkrystallens gitter. Ved oppvarming blir den hvit. De blek grå grovkornete kalksteinsvariantene er kvantitativt dominerende i området. Marmordraget er i enkelte partier gjennomsatt av uregelmessige grå bånd og /eller slirer hvor marmoren er anriket på silikater. Den grå fargen på båndene, slirene og flammestrukturene skyldes i hovedsak et varierende innhold av grafitt. De ulike marmortypene avgir også lukt ved slag. Lukten stammer fra avgivelse av flyktige bestanddeler som er lagret i små hulrom (porer) i bergarten. Overgangssonen mot heng har i nivåer et betydelig innhold av wollastonitt og brucitt. De mest fremtredende forurensende mineraler er foruten grafitt, de samme i begge hovedtypene, nemlig: glimmer), kloritt, feltspat og kvarts. Av aksessorier kan nevnes: serpentin, rutil, zirkon, apatitt, magnetitt, magnetkis, pyritt og tremolitt på glidespeil.
Fri tekst
Forekomsten ble undersøkt av NGU i 1978 resultatene finnes i NGU-rapport 1625/4C. Norsk marmor A/S startet drift på forekomsten i 1994. NGU utførte i 1994 detaljerte råstoffundersøkelser i forekomsten. Resultatene finnes i fortrolig rapport, NGU 94.091. Hustadgruppen ble i 1996 eier av firmaet Norsk Marmor A/S.
Historikk
Historikk: Den første bruddaktiviteten startet rundt 1870 og fortsatte til ca. 1881. Det var et engelsk selskap som hadde funnet veien inn til Hommelstø for å ta ut blokker av marmor. Et av bruddene var Hundkjerka. I en kortere periode rundt århundreskiftet var det en betydelig aktivitet i flere brudd rundt tettstedet Hommelstø. Aktiviteten var i en periode så stor at bergmesterembetet hadde kontor i Velfjorden. På grunn av uoverensstemmelser mellom de impliserte parter samt at marmorens egnethet som blokkstein ikke var slik som forventet dabbet aktiviteten raskt av. Nytt forsøk på uttak av blokkstein ble gjort i 1958 av firmaet Sætre Steinindustri, Bergen. Rettighetene ble senere overdratt til firmaet Paul Eide. I årene fram til 1970 var det bare periodisk aktivitet i bruddet, og da bare med et beskjedent uttak. Det var først på 70-tallet eller like før at det ble tatt initiativ til bruk av kalkspatmarmoren som industriråstoff. I 1976 fikk vi det første moderne geologiske kartet over Velfjordområdet (R. Myrland). På den tiden hadde en del private selskaper fått lagd detaljerte geologiske kart over avgrensede områder i Velfjorden. I 1978 ble NGU engasjert av Velfjord industriselskap til å vurdere kvaliteten i et begrenset området av kalkspatmarmoren Hundkjerkaforekomsten. Hensikten med denne ressurskartleggingen var å fremskaffe relevante geodata som så skulle brukes til å trekke industri inn til Velfjorden. Utover på 80-tallet var det flere nasjonale og internasjonale selskaper som vurderte og etablere seg i Velfjord. Flere av selskapene ønsket bistand fra NGU for å fremskaffe ytterligere opplysninger om kalkspatmarmoren i Engadalen. Flere mindre selskaper/ entreprenører forsøkte seg på drift uten å lykkes. Her var det ikke bare kvaliteten på marmoren som var en utfordring men også rettighetsforholdene og marked. Et av de siste selskapene som forsøkte seg var Norsk Marmor A/S som senere fikk ny eier nemlig Hustadkalk A/S i 1996. Siden den gang har det vært kontinuerlig produksjon i Hundkjerka - forekomsten. Hustadkalk A/S er råstoffleverandøren til foredlingsbedriften Hustadmarmor A/S i Elnesvågen ved Molde som produserer kalkslurry til papirindustrien. Produksjonen av kalk fra dette stedet er nå stoppet og aktiviteten er flyttet til Akselberg.
Referanser
I NGU rapport 2008.041 nevnes et prøvepunkt kalt "Engadalen", som er opp i dalen fra Hundkjerka og "Hommelstø", som egentlig er navnet på det nærmeste tettstedet til Hundkjerka-forekomsten.
Beliggenhet
Forekomsten i Hundkjerka ligger nederst i Engadalen ca. 1,5 km nord for tettstedet Hommelstø i bunn av Heggefjorden som er en sidefjord til Velfjorden. Avstanden fra bruddområdet frem til utskipningen nede ved sjøen i Trovika er ca. 1 km. Adkomsten til bruddområdet er via den kommunale grusveien utover til Brattåshalvøya. Tettstedet Hommelstø ligger ved rv 803 mellom Brønnøysund og Tosenfjorden. Avstanden fra Brønnøysund og inn til forekomsten (langs veien) er ca. 35 km.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Vogt, Johan H.L. , 1897
Norsk marmor
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.22;1-364 sider
Abstrakt:
Forkortet: Diese Arbeit zerfällt in vier Hauptabschnitte. 1. Über die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. Über die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer Rücksicht auf die norwegischen Marmorarten daneben über Betrieb usw der Brüche (S. 18-158). 3. Über die wichtigsten norwegischen Marmorfelder, hauptsächlich in der nord- norwegischen Glimmerschiefer-Marmor-Gruppe (S. 159-268); weiter in den Trondheim-schen Schiefern (S. 269-282): im Grundgebirge (S. 282-291); in der Bergen-schen Schiefern (S. 291-296), und Contactmarmor in dem Oslo-Gebiet (S. 296-303). 4. Zum Schluss eine wirthschaftliche über die Marmorproduction der Welt und über die Entwicklung der norwegischen Marmorindustrie.

Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. sider
Abstrakt:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Øvereng, Odd , 1979
Geologisk kartlegging og diamantboring, Hundkjerka marmorforekomst, Velfjord, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1625/4C;18 sider
Abstrakt:
Etter anmodning fra Velfjord Industriselskap A/S har NGU utført geologisk kartlegging og diamantboring av Hundkjerka marmorforekomst, Velfjord. I alt ble det diamantboret 241 m fordelt på 8 hull. Forekomsten er relativt homogen m.h.t. kjemisk sammensetning, med et CaCO3-innhold på mellom ca. 80 og 97 %. Marmoren er middels- til grovkornet og fra hvit til grå i farge. Forekomsten er av størrelsesorden 1-1.5 mill. tonn.

Øvereng, Odd , 1994
Hundkjerka kalkstein-detaljundersøkelser
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.091;11 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL76 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk. Prøven er innsamlet i veiskjæring litt nord for Hundkjerka brudde
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
IL77 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk. Prøven er innsamlet i veiskjæring litt nord for Hundkjerka brudde
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
IL78 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk. Prøven er innsamlet i veiskjæring litt nord for Hundkjerka brudde
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
IL79 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk. Prøven er innsamlet i veiskjæring litt nord for Hundkjerka brudde
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.1 Borkjerne
Prøvetaker: O.Øvereng/...Lager: Hustadkalk A/S
Kommentar: Prøve H1-1. 2.75 - 3.43
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.10 Borkjerne
Kommentar: Prøve H2-4. 6.80 - 7.80
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.100 Borkjerne
Kommentar: Prøve H8-8. 17.10 - 17.90
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.101 Borkjerne
Kommentar: Prøve H8-9. 18.75 - 19.15
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.11 Borkjerne
Kommentar: Prøve H2-5. 7.80 - 8.50
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.12 Borkjerne
Kommentar: Prøve H2-6. 8.50 - 9.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.13 Borkjerne
Kommentar: Prøve H2-7. 9.00 - 10.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.14 Borkjerne
Kommentar: Prøve H2-8. l0.00 - 11.60
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.15 Borkjerne
Lager: Løkken
Kommentar: Prøve H2-9. 11.60 - 14.10
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.16 Fastfjell
Kommentar: Prøve H2-10. 14.10 - 14.85
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.17 Fastfjell
Kommentar: Prøve H2-11. 14.8.5 - 15.15
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.18 Fastfjell
Kommentar: Prøve H2-12. 15.15 - 16.75
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.19 Fastfjell
Kommentar: Prøve H2-13. 16.75 - 18.10
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.2 Fastfjell
Kommentar: Prøve H1-2. 4.65 - 5.80
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.20 Fastfjell
Kommentar: Prøve H2-14. 18.10 - 20.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.21 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-1. 1.30 - 3.70
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.22 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-2. 3.70 - 4.62
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.23 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-3. 4.62 - 6.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.24 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-4. 6.00 - 7.50
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.25 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-5. 7.50 - 7.87
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.26 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-6. 7.87 - 10.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.27 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-7. 10.00 - 10.80
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.28 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-8. 10.80 - 13.40
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.29 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-9. 13.40 - 14.30
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.3 Fastfjell
Kommentar: Prøve H1-3. 5.8 - 6.32
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.30 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-10. 14.30 - 16.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.31 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-11. 16.00 - 18.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.32 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-12. 18.00 - 20.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.33 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-13. 20.00 - 22.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.34 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-14. 22.00 - 24.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.35 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-15. 24.00 - 26.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.36 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-16. 26.00 - 28.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.37 Fastfjell
Kommentar: Prøve H3-17. 28.00 - 30.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.38 Fastfjell
Kommentar: Prøve H4-1. 1.90 - 4.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.39 Fastfjell
Kommentar: Prøve H4-2. 4.00 - 6.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.4 Fastfjell
Kommentar: Prøve H1-4. 6.80 - 8.60
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.40 Fastfjell
Kommentar: Prøve H4-3. 6.00 - 8.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.41 Fastfjell
Kommentar: Prøve H4-4. 8.00 - 10.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.42 Fastfjell
Kommentar: Prøve H4-5. 10.00 - 12.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.43 Fastfjell
Kommentar: Prøve H4-6. 12.00 - 14.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.44 Fastfjell
Kommentar: Prøve H4-7. 14.00 - 16.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.45 Fastfjell
Kommentar: Prøve H4-8. 16.00 - 18.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.46 Fastfjell
Kommentar: Prøve H4-9. 18.00 - 20.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.47 Fastfjell
Kommentar: Prøve H4-10. 20.00 - 22.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.48 Fastfjell
Kommentar: Prøve H4-11. 22.00 - 24.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.49 Fastfjell
Kommentar: Prøve H4-12. 22.00 - 24.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.5 Fastfjell
Kommentar: Prøve H1-5. 0.0 - 11.80
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 2
NO0078.50 Fastfjell
Kommentar: Prøve H4-13. 26.00 - 28.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.51 Fastfjell
Kommentar: Prøve H4-14. 28.00 -30.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.52 Fastfjell
Kommentar: Prøve H5-1. 1.85 - 4.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.53 Fastfjell
Kommentar: Prøve H5-2. 4.00 - 6.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.54 Fastfjell
Kommentar: Prøve H5-3. 6.00 - 8.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.55 Fastfjell
Kommentar: Prøve H5-4. 8.00 - 10.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.56 Fastfjell
Kommentar: Prøve H5-5. 10.00 - 12.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.57 Fastfjell
Kommentar: Prøve H5-6. 12.00 - 14.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.58 Fastfjell
Kommentar: Prøve H5-7. 14.00 - 16.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.59 Fastfjell
Kommentar: Prøve H5-8. 16.00 - 18.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.6 Fastfjell
Kommentar: Prøve H1-6. 11.80 - 15.55
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.60 Fastfjell
Kommentar: Prøve H5-9. 18.00 - 20.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.61 Fastfjell
Kommentar: Prøve H5-10. 20.00 - 22.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.62 Fastfjell
Kommentar: Prøve H5-11. 22.00- 24.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.63 Fastfjell
Kommentar: Prøve H5-12. 24.00 -26.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.64 Fastfjell
Kommentar: Prøve H5-13. 26.00 -28.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.65 Fastfjell
Kommentar: Prøve H5-14. 28.00 -30.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.66 Fastfjell
Kommentar: Prøve H6-1. 2.70 - 4.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.67 Fastfjell
Kommentar: Prøve H6-2. 4.00 - 6.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.68 Fastfjell
Kommentar: Prøve H6-3. 6.00 - 8.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.69 Fastfjell
Kommentar: Prøve H6-4. 8.00 - 10.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.7 Fastfjell
Kommentar: Prøve H2-1. 1.15 - 4.45
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.70 Fastfjell
Kommentar: Prøve H6-5. 10.00 - 14.40
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.71 Fastfjell
Kommentar: Prøve H6-6. 15.60 - 16.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.72 Fastfjell
Kommentar: Prøve H6-7. 16.00 - 17.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.73 Fastfjell
Kommentar: Prøve H6-8. 17.00 - 18.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.74 Fastfjell
Kommentar: Prøve H6-9. 18.00 - 20.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.75 Fastfjell
Kommentar: Prøve H6-10. 20.00 - 22.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.76 Fastfjell
Kommentar: Prøve H6-11. 22.00 - 24.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.77 Fastfjell
Kommentar: Prøve H6-12. 24.00 - 26.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.78 Fastfjell
Kommentar: Prøve H6-13. 26.00 - 28.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.79 Fastfjell
Kommentar: Prøve H7-1. 2.65 - 4.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.8 Fastfjell
Kommentar: Prøve H2-2. 4.45 - 4.74
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.80 Fastfjell
Kommentar: Prøve H7-2. 4.00 - 6.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.81 Fastfjell
Kommentar: Prøve H7-3. 6.00 - 8.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.82 Fastfjell
Kommentar: Prøve H7-4. 8.00 - 10.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.83 Fastfjell
Kommentar: Prøve H7-5. 10.00 - 12.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.84 Fastfjell
Kommentar: Prøve H7-6. 12.00 - 14.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.85 Fastfjell
Kommentar: Prøve H7-7. 14.00 - 16.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.86 Fastfjell
Kommentar: Prøve H7-8. 16.00 - 17.20
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.87 Fastfjell
Kommentar: Prøve H7-9. 17.90 - 20.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.88 Fastfjell
Kommentar: Prøve H7-10. 20.00 - 22.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.89 Fastfjell
Kommentar: Prøve H7-11. 22.00 - 24.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.9 Fastfjell
Kommentar: Prøve H2-3. 4.74 - 6.80
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.90 Fastfjell
Kommentar: Prøve H7-12. 24.00 - 26.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.91 Fastfjell
Kommentar: Prøve H7-13. 26.00 - 28.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.92 Fastfjell
Kommentar: Prøve H7-14. 28.00 - 30.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.93 Fastfjell
Kommentar: Prøve H8-1. 2.95 - 5.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.94 Fastfjell
Kommentar: Prøve H8-2. 5.00 - 7.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.95 Fastfjell
Kommentar: Prøve H8-3. 7.00 - 9.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.96 Fastfjell
Kommentar: Prøve H8-4. 9.00 - 10.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.97 Fastfjell
Kommentar: Prøve H8-5. 10.00 - 12.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.98 Fastfjell
Kommentar: Prøve H8-6. 12.00 - 14.00
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0078.99 Fastfjell
Kommentar: Prøve H8-7. 14.00 - 16.15
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1813 - 309 Hundkjerka

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0078.1 Borkjerne 45.53% 3.00% 13.72% 73.81% 12.46%
NO0078.10 Borkjerne 44.99% 3.00% 13.72% 72.85% 13.43%
NO0078.100 Borkjerne 45.80% 3.00% 13.72% 74.30% 11.98%
NO0078.101 Borkjerne 51.99% 3.00% 13.72% 85.34% .94%
NO0078.11 Borkjerne 39.60% 3.00% 13.72% 63.23% 23.05%
NO0078.12 Borkjerne 35.02% 3.00% 13.72% 55.06% 31.22%
NO0078.13 Borkjerne 44.72% 3.29% 15.05% 71.65% 13.30%
NO0078.14 Borkjerne 47.95% 4.26% 19.48% 75.00% 5.51%
NO0078.15 Borkjerne 56.51% 3.00% 13.72% 93.41% -7.13%
NO0078.16 Fastfjell 51.19% 3.00% 13.72% 83.92% 2.36%
NO0078.17 Fastfjell 49.30% 3.00% 13.72% 80.54% 5.74%
NO0078.18 Fastfjell 53.34% 3.00% 13.72% 87.75% -1.47%
NO0078.19 Fastfjell 47.68% 3.00% 13.72% 77.65% 8.63%
NO0078.2 Fastfjell 46.88% 5.40% 24.70% 70.27% 5.04%
NO0078.20 Fastfjell 52.53% 3.00% 13.72% 86.31% -.03%
NO0078.21 Fastfjell 52.26% 3.00% 13.72% 85.82% .45%
NO0078.22 Fastfjell 38.79% 16.27% 74.42% 28.84% -3.26%
NO0078.23 Fastfjell 51.72% 3.00% 13.72% 84.86% 1.42%
NO0078.24 Fastfjell 52.80% 3.00% 13.72% 86.79% -.51%
NO0078.25 Fastfjell 47.95% 4.84% 22.14% 73.57% 4.30%
NO0078.26 Fastfjell 48.22% 4.07% 18.62% 75.96% 5.43%
NO0078.27 Fastfjell 27.48% 3.00% 13.72% 41.60% 44.68%
NO0078.28 Fastfjell 50.65% 3.00% 13.72% 82.95% 3.33%
NO0078.29 Fastfjell 41.76% 3.86% 17.66% 64.95% 17.39%
NO0078.3 Fastfjell 51.72% 2.32% 10.61% 86.55% 2.84%
NO0078.30 Fastfjell 51.11% 3.00% 13.72% 83.77% 2.51%
NO0078.31 Fastfjell 51.99% 3.00% 13.72% 85.34% .94%
NO0078.32 Fastfjell 53.34% 3.00% 13.72% 87.75% -1.47%
NO0078.33 Fastfjell 53.34% 3.00% 13.72% 87.75% -1.47%
NO0078.34 Fastfjell 50.65% 3.00% 13.72% 82.95% 3.33%
NO0078.35 Fastfjell 53.01% 3.00% 13.72% 87.16% -.89%
NO0078.36 Fastfjell 51.72% 3.00% 13.72% 84.86% 1.42%
NO0078.37 Fastfjell 51.99% 3.00% 13.72% 85.34% .94%
NO0078.38 Fastfjell 53.61% 3.00% 13.72% 88.23% -1.96%
NO0078.39 Fastfjell 53.53% 3.00% 13.72% 88.09% -1.81%
NO0078.4 Fastfjell 48.22% 5.23% 23.92% 73.08% 3.00%
NO0078.40 Fastfjell 54.42% 3.00% 13.72% 89.68% -3.40%
NO0078.41 Fastfjell 53.61% 3.00% 13.72% 88.23% -1.96%
NO0078.42 Fastfjell 53.61% 3.00% 13.72% 88.23% -1.96%
NO0078.43 Fastfjell 54.42% 3.00% 13.72% 89.68% -3.40%
NO0078.44 Fastfjell 54.42% 3.00% 13.72% 89.68% -3.40%
NO0078.45 Fastfjell 54.88% 3.00% 13.72% 90.50% -4.22%
NO0078.46 Fastfjell 54.15% 3.00% 13.72% 89.20% -2.92%
NO0078.47 Fastfjell 53.88% 3.00% 13.72% 88.72% -2.44%
NO0078.48 Fastfjell 54.15% 3.00% 13.72% 89.20% -2.92%
NO0078.49 Fastfjell 54.15% 3.00% 13.72% 89.20% -2.92%
NO0078.5 Fastfjell 48.49% 5.23% 23.92% 73.56% 2.52%
NO0078.50 Fastfjell 54.69% 3.00% 13.72% 90.16% -3.88%
NO0078.51 Fastfjell 54.69% 3.00% 13.72% 90.16% -3.88%
NO0078.52 Fastfjell 54.42% 3.00% 13.72% 89.68% -3.40%
NO0078.53 Fastfjell 54.69% 3.00% 13.72% 90.16% -3.88%
NO0078.54 Fastfjell 54.69% 3.00% 13.72% 90.16% -3.88%
NO0078.55 Fastfjell 54.69% 3.00% 13.72% 90.16% -3.88%
NO0078.56 Fastfjell 54.69% 3.00% 13.72% 90.16% -3.88%
NO0078.57 Fastfjell 54.42% 3.00% 13.72% 89.68% -3.40%
NO0078.58 Fastfjell 54.42% 3.00% 13.72% 89.68% -3.40%
NO0078.59 Fastfjell 54.69% 3.00% 13.72% 90.16% -3.88%
NO0078.6 Fastfjell 48.22% 4.65% 21.27% 74.52% 4.21%
NO0078.60 Fastfjell 54.69% 3.00% 13.72% 90.16% -3.88%
NO0078.61 Fastfjell 53.88% 3.00% 13.72% 88.72% -2.44%
NO0078.62 Fastfjell 54.15% 3.00% 13.72% 89.20% -2.92%
NO0078.63 Fastfjell 54.34% 3.00% 13.72% 89.54% -3.26%
NO0078.64 Fastfjell 54.42% 3.00% 13.72% 89.68% -3.40%
NO0078.65 Fastfjell 54.15% 3.00% 13.72% 89.20% -2.92%
NO0078.66 Fastfjell 54.42% 3.00% 13.72% 89.68% -3.40%
NO0078.67 Fastfjell 54.15% 3.00% 13.72% 89.20% -2.92%
NO0078.68 Fastfjell 54.25% 3.00% 13.72% 89.38% -3.10%
NO0078.69 Fastfjell 54.15% 3.00% 13.72% 89.20% -2.92%
NO0078.7 Fastfjell 46.61% 3.00% 13.72% 75.74% 10.54%
NO0078.70 Fastfjell 54.42% 3.00% 13.72% 89.68% -3.40%
NO0078.71 Fastfjell 53.88% 3.00% 13.72% 88.72% -2.44%
NO0078.72 Fastfjell 53.88% 3.00% 13.72% 88.72% -2.44%
NO0078.73 Fastfjell 53.88% 3.00% 13.72% 88.72% -2.44%
NO0078.74 Fastfjell 54.42% 3.00% 13.72% 89.68% -3.40%
NO0078.75 Fastfjell 54.15% 3.00% 13.72% 89.20% -2.92%
NO0078.76 Fastfjell 53.88% 3.00% 13.72% 88.72% -2.44%
NO0078.77 Fastfjell 53.34% 3.00% 13.72% 87.75% -1.47%
NO0078.78 Fastfjell 53.34% 3.00% 13.72% 87.75% -1.47%
NO0078.79 Fastfjell 53.07% 3.00% 13.72% 87.27% -.99%
NO0078.8 Fastfjell 53.07% 3.00% 13.72% 87.27% -.99%
NO0078.80 Fastfjell 53.88% 3.00% 13.72% 88.72% -2.44%
NO0078.81 Fastfjell 52.80% 3.00% 13.72% 86.79% -.51%
NO0078.82 Fastfjell 53.61% 3.00% 13.72% 88.23% -1.96%
NO0078.83 Fastfjell 54.15% 3.00% 13.72% 89.20% -2.92%
NO0078.84 Fastfjell 54.15% 3.00% 13.72% 89.20% -2.92%
NO0078.85 Fastfjell 53.01% 3.00% 13.72% 87.16% -.89%
NO0078.86 Fastfjell 53.34% 3.00% 13.72% 87.75% -1.47%
NO0078.87 Fastfjell 53.34% 3.00% 13.72% 87.75% -1.47%
NO0078.88 Fastfjell 53.07% 3.00% 13.72% 87.27% -.99%
NO0078.89 Fastfjell 52.80% 3.00% 13.72% 86.79% -.51%
NO0078.9 Fastfjell 43.10% 3.00% 13.72% 69.48% 16.80%
NO0078.90 Fastfjell 49.51% 3.00% 13.72% 80.92% 5.36%
NO0078.91 Fastfjell 49.51% 3.00% 13.72% 80.92% 5.36%
NO0078.92 Fastfjell 47.41% 3.00% 13.72% 77.17% 9.11%
NO0078.93 Fastfjell 51.99% 3.00% 13.72% 85.34% .94%
NO0078.94 Fastfjell 53.34% 3.00% 13.72% 87.75% -1.47%
NO0078.95 Fastfjell 52.26% 3.00% 13.72% 85.82% .45%
NO0078.96 Fastfjell 52.26% 3.00% 13.72% 85.82% .45%
NO0078.97 Fastfjell 52.53% 3.00% 13.72% 86.31% -.03%
NO0078.98 Fastfjell 53.88% 3.00% 13.72% 88.72% -2.44%
NO0078.99 Fastfjell 51.72% 3.00% 13.72% 84.86% 1.42%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL76 Håndstykke -2 2 -3 -4 -2 -10.0 11
IL77 Håndstykke -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 15
IL78 Håndstykke -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 14
IL79 Håndstykke -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 15
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL76 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 8 3.00 1.30 -1.00
IL77 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 6 3.40 1.50 -1.00
IL78 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 8 3.20 -1.00 -1.00
IL79 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 7 2.30 -1.00 -1.00
------------------
Prøvenr. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL76 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 1.1 148.0 1.3 -1
IL77 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 2.4 240.0 1.0 -1
IL78 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 1.4 209.0 -1.0 -1
IL79 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 2.2 238.0 -1.0 -1
------------------
Prøvenr. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL76 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 7.00 -15.00
IL77 -1.00 -4.00 -10.00 15.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL78 -1.00 -4.00 13.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL79 -1.00 -4.00 13.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Prøvenr. Te* Hf* Hg* Tl*
IL76 -10.00 -5.00 -4 8
IL77 -10.00 -5.00 -4 8
IL78 -10.00 -5.00 -4 7
IL79 -10.00 -5.00 -4 6

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
IL76 Håndstykke 0.32 0.01 -0.00 0.10 0.01 0.99 55.41
IL77 Håndstykke 0.44 0.06 0.01 0.05 0.00 0.55 55.65
IL78 Håndstykke 0.13 0.02 -0.00 0.04 0.00 0.64 55.69
IL79 Håndstykke 0.87 0.04 0.01 0.02 0.00 2.04 54.31
NO0078.1 Borkjerne 33.39 0.10 0.01 0.04 0.01 0.90 45.00
NO0078.10 Borkjerne 7.68 1.68 0.06 0.51 0.01 3.70 48.10
NO0078.100 Borkjerne 9.55 1.66 0.08 0.78 0.01 1.60 49.30
NO0078.101 Borkjerne 3.46 0.61 0.03 0.40 0.01 0.60 53.80
NO0078.11 Borkjerne 13.03 2.62 0.08 0.92 0.01 5.30 43.10
NO0078.12 Borkjerne 15.68 3.49 0.14 0.98 0.02 7.90 39.30
NO0078.13 Borkjerne 4.40 0.94 0.04 0.36 0.01 9.40 46.80
NO0078.14 Borkjerne 3.79 0.28 0.01 0.11 0.01 5.60 50.60
NO0078.15 Borkjerne 0.88 0.11 0.01 0.06 0.01 1.10 54.90
NO0078.16 Fastfjell 3.83 0.69 0.05 0.24 0.01 1.10 53.00
NO0078.17 Fastfjell 15.75 0.10 0.01 0.03 0.01 1.40 50.30
NO0078.18 Fastfjell 2.40 0.10 0.01 0.08 0.01 0.70 55.20
NO0078.19 Fastfjell 13.27 0.10 0.01 0.04 0.01 2.10 50.70
NO0078.2 Fastfjell 3.29 0.36 0.02 0.17 0.01 6.70 49.20
NO0078.20 Fastfjell 1.61 0.36 0.02 0.14 0.01 1.00 54.30
NO0078.21 Fastfjell 0.70 0.18 0.01 0.14 0.01 2.40 54.20
NO0078.22 Fastfjell 0.80 0.41 0.02 0.62 0.01 18.20 42.00
NO0078.23 Fastfjell 1.07 0.36 0.02 0.24 0.01 3.10 54.00
NO0078.24 Fastfjell 0.63 0.29 0.02 0.13 0.01 1.50 54.70
NO0078.25 Fastfjell 0.49 0.11 0.01 0.10 0.01 6.60 50.40
NO0078.26 Fastfjell 1.92 0.42 0.02 0.22 0.01 5.90 50.30
NO0078.27 Fastfjell 28.86 8.15 0.37 2.25 0.04 1.10 34.30
NO0078.28 Fastfjell 4.06 1.22 0.04 0.23 0.01 0.90 53.10
NO0078.29 Fastfjell 9.71 2.52 0.06 0.71 0.01 5.10 44.00
NO0078.3 Fastfjell 0.55 0.10 0.01 0.03 0.01 2.70 54.00
NO0078.30 Fastfjell 3.81 0.11 0.01 0.10 0.01 3.20 52.50
NO0078.31 Fastfjell 0.66 0.10 0.01 0.07 0.01 2.10 53.70
NO0078.32 Fastfjell 0.17 0.10 0.01 0.02 0.01 1.00 55.20
NO0078.33 Fastfjell 1.73 0.10 0.01 0.05 0.01 0.60 54.80
NO0078.34 Fastfjell 5.57 0.10 0.01 0.06 0.01 2.20 52.60
NO0078.35 Fastfjell 0.66 0.10 0.01 0.03 0.01 1.10 55.30
NO0078.36 Fastfjell 6.81 0.10 0.01 0.04 0.01 1.00 53.60
NO0078.37 Fastfjell 1.56 0.10 0.01 0.09 0.01 1.70 54.40
NO0078.38 Fastfjell 0.88 0.27 0.02 0.07 0.01 0.50 55.20
NO0078.39 Fastfjell 1.32 0.42 0.02 0.13 0.01 1.40 54.30
NO0078.4 Fastfjell 1.15 0.14 0.01 0.09 0.01 6.40 50.60
NO0078.40 Fastfjell 0.38 0.10 0.01 0.06 0.01 0.30 55.80
NO0078.41 Fastfjell 0.26 0.10 0.01 0.03 0.01 0.90 55.70
NO0078.42 Fastfjell 0.74 0.26 0.01 0.10 0.01 0.30 55.40
NO0078.43 Fastfjell 0.19 0.10 0.01 0.02 0.01 0.30 55.90
NO0078.44 Fastfjell 0.19 0.01 0.01 0.02 0.01 0.30 56.20
NO0078.45 Fastfjell 0.15 0.01 0.01 0.06 0.01 0.70 55.80
NO0078.46 Fastfjell 0.22 0.16 0.01 0.04 0.01 0.30 56.10
NO0078.47 Fastfjell 0.66 0.30 0.02 0.08 0.01 0.40 55.30
NO0078.48 Fastfjell 0.57 0.21 0.01 0.07 0.01 0.20 55.40
NO0078.49 Fastfjell 0.65 0.12 0.01 0.03 0.01 0.80 56.00
NO0078.5 Fastfjell 0.46 0.10 0.01 0.05 0.01 6.00 51.00
NO0078.5 Fastfjell 0.46 0.10 0.01 0.05 0.01 6.00 51.00
NO0078.50 Fastfjell 0.14 0.10 0.01 0.02 0.01 0.30 56.20
NO0078.51 Fastfjell 0.15 0.10 0.01 0.03 0.01 0.30 55.40
NO0078.52 Fastfjell 0.31 0.11 0.01 0.20 0.01 0.60 56.10
NO0078.53 Fastfjell 0.10 0.10 0.01 0.20 0.01 0.60 55.90
NO0078.54 Fastfjell 0.10 0.10 0.01 0.01 0.01 0.30 56.00
NO0078.55 Fastfjell 0.10 0.10 0.01 0.02 0.01 0.30 56.10
NO0078.56 Fastfjell 0.10 0.10 0.01 0.01 0.01 0.30 56.00
NO0078.57 Fastfjell 0.14 0.10 0.01 0.02 0.01 0.30 55.90
NO0078.58 Fastfjell 0.10 0.10 0.01 0.01 0.01 0.30 55.90
NO0078.59 Fastfjell 0.10 0.10 0.01 0.01 0.01 0.30 56.10
NO0078.6 Fastfjell 1.97 0.36 0.02 0.16 0.01 6.10 50.20
NO0078.60 Fastfjell 0.10 0.10 0.01 0.02 0.01 0.20 55.90
NO0078.61 Fastfjell 0.24 0.10 0.01 0.01 0.01 0.40 56.00
NO0078.62 Fastfjell 0.31 0.10 0.01 0.01 0.01 0.40 56.20
NO0078.63 Fastfjell 0.17 0.10 0.01 0.02 0.01 1.20 56.20
NO0078.64 Fastfjell 0.27 0.10 0.01 0.02 0.01 0.40 56.10
NO0078.65 Fastfjell 0.24 0.10 0.01 0.01 0.01 0.60 55.90
NO0078.66 Fastfjell 0.10 0.10 0.01 0.02 0.01 0.40 56.00
NO0078.67 Fastfjell 0.12 0.10 0.01 0.02 0.01 0.50 55.90
NO0078.68 Fastfjell 0.15 0.10 0.01 0.03 0.01 0.15 65.10
NO0078.69 Fastfjell 0.18 0.10 0.01 0.05 0.01 0.70 55.80
NO0078.7 Fastfjell 5.85 1.23 0.06 0.67 0.01 3.90 49.20
NO0078.70 Fastfjell 0.17 0.10 0.01 0.03 0.01 0.60 55.90
NO0078.71 Fastfjell 0.58 0.10 0.01 0.03 0.01 0.70 55.40
NO0078.72 Fastfjell 0.16 0.10 0.01 0.02 0.01 0.80 55.50
NO0078.73 Fastfjell 0.28 0.11 0.01 0.08 0.01 0.80 54.40
NO0078.74 Fastfjell 0.30 0.10 0.01 0.03 0.01 0.60 56.30
NO0078.75 Fastfjell 0.33 0.11 0.01 0.04 0.01 0.60 55.70
NO0078.76 Fastfjell 0.67 0.10 0.01 0.05 0.01 1.10 56.10
NO0078.77 Fastfjell 1.37 0.20 0.01 0.07 0.01 0.80 54.70
NO0078.78 Fastfjell 0.93 0.23 0.02 0.10 0.01 0.80 54.90
NO0078.79 Fastfjell 0.69 0.12 0.01 0.08 0.01 1.20 55.30
NO0078.8 Fastfjell 0.90 0.23 0.01 0.15 0.01 1.10 54.80
NO0078.80 Fastfjell 0.48 0.10 0.01 0.08 0.01 1.00 55.40
NO0078.81 Fastfjell 4.45 0.13 0.01 0.07 0.01 1.10 54.00
NO0078.82 Fastfjell 0.49 0.10 0.01 0.05 0.01 1.10 55.30
NO0078.83 Fastfjell 0.29 0.10 0.01 0.05 0.01 0.80 55.50
NO0078.84 Fastfjell 0.11 0.10 0.01 0.02 0.01 0.70 55.80
NO0078.85 Fastfjell 0.73 0.10 0.01 0.05 0.01 1.00 54.60
NO0078.86 Fastfjell 0.50 0.10 0.01 0.03 0.01 1.00 55.20
NO0078.87 Fastfjell 0.82 0.10 0.01 0.03 0.01 1.10 55.30
NO0078.88 Fastfjell 2.57 0.10 0.01 0.05 0.01 0.90 54.80
NO0078.89 Fastfjell 3.43 0.10 0.01 0.04 0.01 0.90 54.60
NO0078.9 Fastfjell 9.20 1.72 0.07 0.59 0.01 5.00 47.60
NO0078.90 Fastfjell 17.39 0.10 0.01 0.03 0.01 1.40 50.00
NO0078.91 Fastfjell 11.83 0.10 0.01 0.04 0.01 1.50 51.80
NO0078.92 Fastfjell 5.08 0.10 0.01 0.12 0.01 6.30 49.70
NO0078.93 Fastfjell 1.41 0.26 0.01 0.11 0.01 0.10 53.70
NO0078.94 Fastfjell 0.64 0.13 0.01 0.07 0.01 0.90 55.60
NO0078.95 Fastfjell 1.24 0.21 0.01 0.13 0.01 1.90 54.20
NO0078.96 Fastfjell 1.40 0.27 0.01 0.11 0.01 1.70 54.30
NO0078.97 Fastfjell 1.46 0.19 0.01 0.11 0.01 1.20 54.90
NO0078.98 Fastfjell 0.24 0.10 0.01 0.03 0.01 0.80 55.70
NO0078.99 Fastfjell 2.61 0.72 0.02 0.20 0.01 1.10 54.20
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
IL76 -0.10 -0.00 -0.01 57.00
IL77 -0.10 0.04 -0.01 57.00
IL78 -0.10 0.00 -0.01 56.00
IL79 -0.10 0.01 -0.01 57.00
NO0078.1 0.10 0.01 0.01 80.00
NO0078.10 0.10 0.70 0.01 63.00
NO0078.100 0.10 0.25 0.06 63.00
NO0078.101 0.10 0.01 0.01 59.00
NO0078.11 0.60 0.95 0.07 67.00
NO0078.12 0.80 1.21 0.01 70.00
NO0078.13 0.40 0.13 0.01 62.00
NO0078.14 0.10 0.04 0.01 61.00
NO0078.15 0.10 0.05 0.01 57.00
NO0078.16 0.10 0.22 0.01 59.00
NO0078.17 0.10 0.01 0.01 68.00
NO0078.18 0.20 0.01 0.01 59.00
NO0078.19 0.10 0.01 0.01 66.00
NO0078.2 0.10 0.11 0.01 60.00
NO0078.20 0.10 0.11 0.01 58.00
NO0078.21 0.50 0.04 0.01 58.00
NO0078.22 0.30 0.01 0.01 62.00
NO0078.23 0.10 0.01 0.11 59.00
NO0078.24 0.10 0.01 0.05 57.00
NO0078.25 0.10 0.01 0.01 58.00
NO0078.26 0.10 0.01 0.02 59.00
NO0078.27 1.50 1.25 0.05 78.00
NO0078.28 0.50 0.14 0.02 60.00
NO0078.29 0.70 1.08 0.01 64.00
NO0078.3 0.10 0.01 0.01 58.00
NO0078.30 0.10 0.01 0.01 60.00
NO0078.31 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.32 0.10 0.02 0.01 57.00
NO0078.33 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.34 0.30 0.01 0.01 61.00
NO0078.35 0.20 0.03 0.01 57.00
NO0078.36 0.10 0.01 0.01 62.00
NO0078.37 0.10 0.01 0.01 58.00
NO0078.38 0.10 0.09 0.01 57.00
NO0078.39 0.20 0.19 0.01 58.00
NO0078.4 0.50 0.03 0.01 59.00
NO0078.40 0.10 0.05 0.01 57.00
NO0078.41 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.42 0.10 0.12 0.01 57.00
NO0078.43 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.44 0.10 0.02 0.01 57.00
NO0078.45 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.46 0.10 0.03 0.01 57.00
NO0078.47 0.10 0.05 0.01 57.00
NO0078.48 0.30 0.09 0.01 57.00
NO0078.49 0.20 0.03 0.01 58.00
NO0078.5 0.10 58.00
NO0078.5 0.10 0.01 0.01 58.00
NO0078.50 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.51 0.10 0.01 0.01 56.00
NO0078.52 0.40 0.03 0.01 58.00
NO0078.53 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.54 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.55 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.56 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.57 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.58 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.59 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.6 0.30 0.13 0.01 59.00
NO0078.60 0.20 0.01 0.01 57.00
NO0078.61 0.10 0.02 0.01 57.00
NO0078.62 0.40 0.03 0.01 57.00
NO0078.63 0.20 0.02 0.01 58.00
NO0078.64 0.20 0.02 0.01 57.00
NO0078.65 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.66 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.67 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.68 0.10 0.01 0.01 66.00
NO0078.69 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.7 0.10 0.59 0.01 62.00
NO0078.70 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.71 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.72 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.73 0.10 0.01 0.01 56.00
NO0078.74 0.50 0.04 0.01 58.00
NO0078.75 0.30 0.01 0.01 57.00
NO0078.76 0.10 0.01 0.01 58.00
NO0078.77 0.10 0.06 0.20 58.00
NO0078.78 0.10 0.04 0.20 57.00
NO0078.79 0.10 0.03 0.01 58.00
NO0078.8 0.10 0.08 0.01 57.00
NO0078.80 0.10 0.03 0.01 57.00
NO0078.81 0.20 0.05 0.01 60.00
NO0078.82 0.10 0.03 0.01 57.00
NO0078.83 0.10 0.02 0.01 57.00
NO0078.84 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.85 0.10 0.03 0.01 57.00
NO0078.86 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.87 0.30 0.03 0.01 58.00
NO0078.88 0.10 0.04 0.01 59.00
NO0078.89 0.10 0.02 0.01 59.00
NO0078.9 0.30 0.72 0.01 65.00
NO0078.90 1.00 0.01 0.01 70.00
NO0078.91 1.00 0.01 0.01 66.00
NO0078.92 0.20 0.02 0.01 62.00
NO0078.93 0.10 0.08 0.01 56.00
NO0078.94 0.10 0.04 0.01 58.00
NO0078.95 0.10 0.04 0.01 58.00
NO0078.96 0.10 0.13 0.01 58.00
NO0078.97 0.10 0.04 0.01 58.00
NO0078.98 0.10 0.01 0.01 57.00
NO0078.99 0.50 0.15 0.04 60.00


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse