English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1813 - 311 Nevernes
(Objekt Id: 7383)
(Sist oppdatert: 17.04.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 388000 m. Nord: 7256700 m.
Lengdegrad: 12.5871040 Breddegrad: 65.4136390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Ballast 100 % 15.03.1994
Slaggdanner 100 % 15.03.1994

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Dypbergart Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Olivin Hovedmineral (>10%)
Talk Underordnet mineral (1-10%)
Kromitt Underordnet mineral (1-10%)
Serpentin Underordnet mineral (1-10%)
Magnesitt Underordnet mineral (1-10%)
Pyroksen Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
4 km lang og opptil 800 m bred linse med hovedsaklig dunitt. Massivet er opprinnelig av dunittisk sammensetning, og del av en innskjøvet ofiolitt. Bergartene er delvis serpentinisert. Enkelte partier i de sentrale og sørlige deler består av ganske rene dunitter som ser lite omvandlet ut. Relativt hyppig fins uregelmessige ganger av talk-magnesitt-bergart. Denne er for mørk til å være interessant som talkråstoff. Det fins soner på 2-3 m mektighet, men de har uregelmessig form. Enkelte smale bånd av kromitt opptrer som 1-10 mm tykke lag i dunitten. Områdets olivinforekomster er beskrevet i en NGU-rapport av Stig Bakke. En rekke heftelser er knyttet til forskjellige grunneiere i dette området. Ifølge Løseth (1985) består den 4,3 x 0,9 km store Nevernes-ultramafitten av harzburgitt med et større sammenhengende dunittområde i syd. Videre opptrer wehrlitt i helt underordnede mengder lengst syd i feltet. Løseth's dunittområde er 2,4 km langt og måler 1 km på det bredeste. Området er nesten skilt i to like store deler, men det henger sammen på midten via en "korridor" som bare er 70 m på det smaleste. Dunittfeltet anslås her ut fra Løseth's kart til å være på ca. 600 000 m². Bakke (1979) omtaler de samme bergartene som dunitt og peridotitt. Bakke har et atskillig mindre dunittfelt på sitt kart (ca. 250 x 700 m til sammen, og det er delt i to av en forkastning). Bakkes dunittfelt anslås her ut fra hans kart til å være på ca. 100 000 m². Hvilken av de to tolkningene som har mest for seg er ennå usikkert. Det kan være meget vanskelig å tolke bergartene rett fordi harzburgitten og dunitten lett kan forveksles når de er sterkt serpentiniserte. Det hender at de to bergartene også i frisk tilstand kan ligge meget nær hverandre i sammensetning.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bakke, Stig , 1979
Undersøkelse av ultrabasiske bergarter i Velfjord, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1625/4;48 sider
Abstrakt:
Fire kropper av ultrabasiske bergarter i Velfjord er undersøkt. Tre av kroppene er befart i korthet. Den fjerde, Nevernes-Strøm-forekomsten, er undersøkt mer i detalj med hensyn på økonomisk utnyttelse av olivin til industriell bruk. Ultrabasitten her er av alpin type, en dunittisk perido- titt med varierende grad av omvandling, den er tildels sterkt deformert. Fire felter innenfor Nevernes-Strøm-forekomsten er så rene og uomvandlete at de er økonomisk interessante. Videre undersøkelser, i første rekke gravimetriske målinger og diamantboring, anbefales her.

Løseth, Helge , 1985
The tectonostratigraphy and structural development of the Nevernes area, Velfjord.
;UiB Geologisk inst. Avd. A;AVHANDLING

Nilsson, Lars-Petter; Sturt, Brian A. , 1994
Undersøkelse av innhold av platina-gruppe elementer (PGE) og gull i ofiolittfragmenter og overliggende sedimentære bergarter, Nevernes og Nordfjellmark, Velfjord, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.266;49 sider
Abstrakt:
Innholdet av platina, palladium og gull er undersøkt i flere ofiolittfragmenter og overliggende sedimentære bergarter på strekningen fra Nevernes i nord til Nordretjern i syd. Analyseresultatene (se tabell 1) viste at ikke en av de 118 analyserte prøvene hadde betydelig anomale verdier av Pt, Pd eller Au. 5 kronmalmprøver ble videre analysert på Au og alle platina-gruppe elementene (Os, Ir, Ru, Rh, Pt og Pd), men heller ikke her framkom betydelig anomale verdier (tabell 2). Undersøkelsen bekreftet likevel noe av hovedtanken bak prosjektet, nemlig en obdusert ofiolitt med forvitring, transport, sedimentasjon og eventuell anrik- ning av ofiolittderiverte tungmineraler i de overliggende sedimentene. Ultra- mafittfragmentet i Gunnardalen (UTM 9075/4375) viste et høyt sulfidinnhold (vesentlig i form av magnetkis) og den overliggende sandsteinssekvensen var også anomalt sulfidanriket. Mikroskopering og mikrosondeanalyser viste at magnetkis med pentlandittlameller han overlevd forvitring, erosjon, transport, sedimentasjon og ev. resedimentasjon, diagenese og metamorf rekrystallisasjon på veien fra magmatisk inneslutning i ultramafisk silikatbergart til rekrystal- lisert inneslutning i metasandstein. Rapporten konkluderer med at flere lokaliteter i tilknytning til ofiolitt- fragmenter i Nord-Trøndelag og Sør-Helgeland bør undersøkes fordi denne under- søkelsen kun har tatt for seg et begrenset område hvor vi fra tidligere har kjent til at sandsteinssekvensen over ofiolittfragmentene har vært oksyd- og sulfidførende.

Nilsson, Lars P. , 1979
Undersøkelse av ultramafiske bergarter og krommalm i Heggefjordens peridotittfelt, Velfjord, Brønnøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/26A;29 sider
Abstrakt:
Ultramafiske bergarter er mikroskopert og kjemisk analysert på hovedelementer og utvalgte sporelementer uten at umiddelbart økonomisk interessante kon- sentrasjoner er oppdaget. Økonomisk interessante konsentrasjoner av olivin er kjent fra den S-lige delen av feltet som er behandlet av S. Bakke (1979). I midtfeltet og nordfeltet er bergartene sterkt serpentiniserte. Krommalm-prøver (impregnasjonsmalm og kompaktmalm) er mikroskopert og kjemisk analysert. Gehaltene av malmmineraler (kromitt og ferrikromitt) er i flere tilfeller tilfredsstillende. Den kjemiske analyse indikerer at kro- mittfasen har en høy kromgehalt, men muligens også et relativt høyt jern- innhold. De utdrevne malmkropper har vært små. Tilsammen er 78 tonn krom- malm tatt ut. Kun ubetydelige kromittanrikninger ble observert ellers i feltet i form av cm-dm tykke bånd. Blotningsgraden i feltet er varierende med oppstikkende koller og myr- og løsmassefylte senkninger. Forvitringen er i enkelte områder sterk.

Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse