English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1820 - 304 Offersøya, Verineset
(Objekt Id: 7390)
(Sist oppdatert: 18.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 386332 m. Nord: 7308198 m.
Lengdegrad: 12.5072800 Breddegrad: 65.8746760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 09.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 03.01.2001
Fyllstoff 03.01.2001
Pigment 03.01.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1991 - 1991 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1991 - 1991 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Foliasjon Strøk/Fall :60 / 20

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten er et område med nedlagte blokksteinsbrudd ute ved Verineset med adkomst fra rv. 17. Den nordøstlige halvdelen av Offersøya består i hovedsak av grå og hvit kalkspatmarmor. Den hvite kalkspatmarmoren opptrer i to tykkere soner Verines-sonen og Marken-sonen. Det er en viss sannsynlighet for at disse representerer en folderepetisjon av en og samme sone. Verines-sonen ligger ca. 600 m nordøst for Markensonen. Sonen har en mektighet på ca. 35 meter, med 20 graders fall mot øst. Innerst i bukta finner vi de gamle vannfylte bruddene. De mest fremtredende forurensningene er granittiske årer og ganger. Det er sparsomt med blotninger i området og det er derfor umulig å antyde noe om frekvensen av disse. Antydet reserver vil ligge rundt 190.000 t pr. 10 meters dybde. I hovedsak er marmoren middels-til grovkornet, der større kalkspatkorn er omgitt av aggregater med mindre korn. I begrensete partier er marmoren jevnt finkornet. Grå "skyer" og bånd med grafitt/silikatholdig marmor opptrer i varierende grad. Marmoren er kvalitetsmessig meget godt egnet til bruk som naturstein og som industrimineralråstoff. Imidlertid må det stilles spørsmål til driftsforhold på grunn av lavt relieff, innslag av granittiske ganger og brytbar tonnasje.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Not spesified"
Foto nr. 2 viser "Not spesified"
Foto nr. 3 viser "Not spesified"
Foto nr. 4 viser "Not spesified"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1991
Undersøkelser av kalksteinsfeltet i kommunene Brønnøy og Alstadhaug, Nordland fylke
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.050;47 sider
Abstrakt:
Som et ledd i gjennomføringen av det 5-årige ressursprogram for Nordland fylke har NGU utført en rekognoserende geologisk/økonomisk vurdering av utvalgte kalksteinsfelter på strekningen Tosenfjorden-Tjøtta på Sør-Helgeland. De ulike kalksteinskvalitetene i dette området kan deles inn i tre hovedtyper: 1. Fin- til middelskornet, massiv med skifrig utvikling i begrensede nivåer. Oftest hvit med diffuse gråe flammestrukturer. Stedvis utpreget båndet med alternerende blek gråe- og gråe bånd. Gråfargen skyldes i hovedsak tilblanding av finfordelt grafitt. 2. Grovkornet massiv, hvit til blek grå. Impregnert av mm store grafittaggregater. Finfordelt grafitt (ppm) opptrer i enkelte nivåer. 3. Finkornet, utpreget skifrig, hvit til blek grå av farge. Denne typen opptrer på kontakten mot "Velfjordmassivene". De mest fremtredende forurensningene er de samme i alle typene: Grafitt, glimmer (biotitt/muskovitt) og feltspat. I aksessoriske mengder er påvist: kis (svovelkis), apatitt, zirkon, titanitt. Den gråe fargen som opptrer i nær alle typene skyldes i hovedsak finfordelt grafitt. I ubearbeidet form er anvendelsesmulighetene for de ulike kalksteinstypene meget begrenset.

Søvegjarto, Ulrik , 1973
Befaring av kalk på Offersøy
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7463;2 sider
Abstrakt:
6 prøver er analysert: 52.4-55.4% CaO <1% MgO, uløst 0.6-5.0%. I området finnes 3 typer: Grovkornig kalkspatmarmortype: grafittbånd og kvartsårer. Finkornig hvit marmor: liten utbredelse, ofte bare 1-2 m mektig. Gråblå marmor: middelskornet, meget uren (kvarts, tremolitt). Marmoren er gjennomsatt av <0.5 m tykke granodierittganger. Nødvendig bryt- ningskvantum av den beste kvaliteten er ikke tilstede på Offersøy.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0089.62 Håndstykke
Kommentar: Øv. 62 - 90, Enkeltprøve tatt i nedlagt brudd
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0089.63 Håndstykke
Kommentar: Øv. 63 - 90, Enkeltprøve tatt i nedlagt brudd
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1820 - 304 Offersøya, Verineset

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0089.62 Håndstykke 54.94% 1.05% 4.80% 95.45% -.25%
NO0089.63 Håndstykke 49.80% .95% 4.35% 86.52% 9.13%


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse