English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1824 - 314 Seljeli
(Objekt Id: 7428)
(Sist oppdatert: 07.12.2015)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 435932 m. Nord: 7333897 m.
Lengdegrad: 13.5817030 Breddegrad: 66.1189860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Internasjonal betydning (reg. 20.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 06.12.2000
Glass råmateriale 16.01.2001
Metallurgisk 06.12.2000
Ildfastmateriale 16.01.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Regulær drift Selskap/Institusjon:Norwegian Holding A/S
1977 - 1977 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1977 - 1977 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU
1977 - 1977 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Dolomitt Hovedmineral (>90%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)
Tremolitt Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Kalkspat Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dolomitten opptrer i to NØ-SV- gående ganger/benker, atskilt av uren blågrå kalkstein med soner/nivåer med glimmerskifer. Dolomittgangene har en stupning mot sydvest som svinger mellom 50 og 70 grader. Et mer tilnærmet sammenhengende snitt gjennom gangene får en i veiskjæringene. Dolomitten i feltet kan makroskopisk deles inn i to hovedtyper: en hvit og en grå. Den grå fargen skyldes i hovedsak en viss innblanding av grafitt. Begge typene er middelskornet. Den er utpreget benket og i partier er den kraftig oppsprukket. I dolomitten opptrer horisonter som er anriket på tremolitt. SINTEF har utført brennforsøk med dolomitt fra Seljeli. (Sintef.rapport STF 34 A77049). SINTEF konkluderer med at det i feltet finnes kvaliteter som lar seg utnytte som råstoff til fremstilling av basisk ildfaststein. Den grå hovedtypen som også er den reneste har noe bedre egenskaper enn den hvite. I dag er det drift på den grå hovedtypen.(Norwegian Holding A/S). Deler av produksjonen går til brenning.
Beliggenhet
Bruddområdet ligger ved veien over fra Elsfjord til Seljeli og ca. 1 km fra sjøen nede ved Elsfjord sentrum. Jernbanen går i tunnel gjennom deler av feltet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd; Hultin, Ivar , 1972
Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland, 1971.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1035/4;54 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomitt-undersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. I Indre Velfjord er det befart tre kalk- og marmorfelter. Marmoren er for uren, løs og oppsprukket til at industrien kan gjøre nytte av den. To fore- komster i Hattfjelldal kommune ble befart og prøvetatt, med negativt resultat. I Steigen kommune ble også to forekomster befart, begge av dårlig kvalitet. I Herøy kommune ble kalksteinsforekomster på øyene Tenna og Herøy befart. Ingen av forekomstene tilfredsstiller kvalitetskravene til metallurgisk formål. I Alstadhaug kommune ble forekomstene Alteren, Blomsøya og Kvalneset befart, uten positivt resultat. Det anbefales en videre undersøkelse av forekomstene Messingslett og Røss- voll i Rana kommune. Likeledes anbefales videre undersøkelser i Gåslia, Vefsn kommune. Dolomitten her er karakterisert som homogen og av god kvalitet.

Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Vogt, Johan H.L. , 1897
Norsk marmor
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.22;1-364 sider
Abstrakt:
Forkortet: Diese Arbeit zerfällt in vier Hauptabschnitte. 1. Über die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. Über die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer Rücksicht auf die norwegischen Marmorarten daneben über Betrieb usw der Brüche (S. 18-158). 3. Über die wichtigsten norwegischen Marmorfelder, hauptsächlich in der nord- norwegischen Glimmerschiefer-Marmor-Gruppe (S. 159-268); weiter in den Trondheim-schen Schiefern (S. 269-282): im Grundgebirge (S. 282-291); in der Bergen-schen Schiefern (S. 291-296), und Contactmarmor in dem Oslo-Gebiet (S. 296-303). 4. Zum Schluss eine wirthschaftliche über die Marmorproduction der Welt und über die Entwicklung der norwegischen Marmorindustrie.

Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. sider
Abstrakt:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Johnsen, Sigmund , 1979
Petrografisk-petrologisk og strukturgeologisk undersøkelse i Elsfjord/Korgenområdet, Nordland.
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Øvereng, Odd , 1978
Seljeli dolomittfelt i Vefsn, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1556/4B;17 sider
Abstrakt:
I 1976 ble det etablert et samarbeid mellom NGU's Nord-Norge-prosjekt og SINTEF's NTNF-prosjekt "Ildfaste dolomittmaterialer", hvor målsettingen er å kartlegge de tekniske mulighetene for bruk av norsk dolomitt som rå- stoff for basisk ildfaststein. De innledende brennforsøk med materiale fra Seljeli viste at kvaliteten er fullt på høyde med den dolomittkvalitet som i dag brukes som råstoff for basisk ildfast stein. Med utgangspunkt i dette, er det utført detaljkartlegging av Seljeli dolo- mittfelt, supplert med omfattende overflateprøvetaking. Analyseresultatene viser at kvaliteten jevnt over er meget god. A/S Norsk Jernverk har sikret seg rettighetene til å undersøke dolomitt- feltet nærmere med tanke på en eventuell økonomisk utnyttelse.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0127.01 Fastfjell
Kommentar: S 1/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0127.02 Fastfjell
Kommentar: S3/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.03 Fastfjell
Kommentar: S8/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.04 Fastfjell
Kommentar: S12/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.05 Fastfjell
Kommentar: S25/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.06 Fastfjell
Kommentar: S30/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.07 Fastfjell
Kommentar: S52/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.08 Fastfjell
Kommentar: S55/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.09 Fastfjell
Kommentar: S57/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.10 Fastfjell
Kommentar: S58/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.11 Fastfjell
Kommentar: S62/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.12 Fastfjell
Kommentar: S64/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.13 Fastfjell
Kommentar: S68/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.14 Fastfjell
Kommentar: S70/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.15 Fastfjell
Kommentar: S72/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.16 Fastfjell
Kommentar: S74/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.17 Fastfjell
Kommentar: S76/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.18 Fastfjell
Kommentar: S78/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.19 Fastfjell
Kommentar: S80/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.20 Fastfjell
Kommentar: S97/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.21 Fastfjell
Kommentar: S102/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.22 Fastfjell
Kommentar: S104/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.23 Fastfjell
Kommentar: S106/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.24 Fastfjell
Kommentar: S108/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.25 Fastfjell
Kommentar: S112/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.26 Fastfjell
Kommentar: S116/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.27 Fastfjell
Kommentar: S117/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.28 Fastfjell
Kommentar: S119/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.29 Fastfjell
Kommentar: S121/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.30 Fastfjell
Kommentar: S123/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.31 Fastfjell
Kommentar: S125/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.32 Fastfjell
Kommentar: S127/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.33 Fastfjell
Kommentar: S129/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.34 Fastfjell
Kommentar: S133/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.35 Fastfjell
Kommentar: S136/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.36 Fastfjell
Kommentar: S138/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0127.37 Fastfjell
Kommentar: S2139/77, Knakkprøve tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL41
(Objekt Id: 18287 314,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 436177 m. Nord: 7333940 m.
Lengdegrad: 13.5871070 Breddegrad: 66.1194230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er et prøvepunkt for prøve innsamlet av I. Lindahl Per dato er det ikke langt inn noe prøveinformasjon eller oppdatert databasen med denne informasjonen,

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL41 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL42
(Objekt Id: 18288 314,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 436084 m. Nord: 7333923 m.
Lengdegrad: 13.5850530 Breddegrad: 66.1192460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er et prøvepunkt for prøve innsamlet av I. Lindahl Per dato er det ikke langt inn noe prøveinformasjon eller oppdatert databasen med denne informasjonen,

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL42 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL43
(Objekt Id: 18289 314,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 436232 m. Nord: 7333872 m.
Lengdegrad: 13.5883580 Breddegrad: 66.1188240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er et prøvepunkt for prøve innsamlet av I. Lindahl

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL43 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL44
(Objekt Id: 18290 314,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 436079 m. Nord: 7333890 m.
Lengdegrad: 13.5849420 Breddegrad: 66.1189460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er et prøvepunkt for prøve innsamlet av I. Lindahl

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL44 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 314 Seljeli

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
IL41 Håndstykke 26.58% 19.73% 90.24% -1.54% 11.30%
IL42 Håndstykke 27.28% 20.23% 92.53% -1.53% 9.00%
IL43 Håndstykke 26.72% 20.06% 91.75% -2.11% 10.36%
IL44 Håndstykke 27.84% 20.39% 93.26% -.93% 7.67%
NO0127.01 Fastfjell 28.70% 20.10% 91.94% 1.33% 6.74%
NO0127.02 Fastfjell 30.10% 20.50% 93.76% 2.83% 3.40%
NO0127.03 Fastfjell 29.50% 20.70% 94.68% 1.27% 4.05%
NO0127.04 Fastfjell 29.80% 21.40% 97.88% .06% 2.06%
NO0127.05 Fastfjell 30.10% 21.00% 96.05% 1.59% 2.36%
NO0127.06 Fastfjell 29.80% 21.90% 100.17% -1.18% 1.01%
NO0127.07 Fastfjell 30.40% 16.90% 77.30% 12.30% 10.40%
NO0127.08 Fastfjell 30.10% 20.70% 94.68% 2.34% 2.98%
NO0127.09 Fastfjell 43.10% 3.10% 14.18% 69.23% 16.59%
NO0127.10 Fastfjell 43.30% 11.10% 50.77% 49.73% -.50%
NO0127.11 Fastfjell 29.70% 21.10% 96.51% .63% 2.86%
NO0127.12 Fastfjell 29.20% 21.40% 97.88% -1.01% 3.13%
NO0127.13 Fastfjell 29.70% 21.00% 96.05% .88% 3.07%
NO0127.14 Fastfjell 30.10% 21.30% 97.42% .85% 1.73%
NO0127.15 Fastfjell 29.20% 21.40% 97.88% -1.01% 3.13%
NO0127.16 Fastfjell 29.40% 23.50% 107.49% -5.86% -1.62%
NO0127.17 Fastfjell 29.10% 22.10% 101.08% -2.92% 1.84%
NO0127.18 Fastfjell 30.00% 20.40% 93.31% 2.90% 3.79%
NO0127.19 Fastfjell 41.40% 3.10% 14.18% 66.19% 19.63%
NO0127.20 Fastfjell 28.80% 14.90% 68.15% 14.41% 17.44%
NO0127.21 Fastfjell 29.30% 21.40% 97.88% -.83% 2.95%
NO0127.22 Fastfjell 29.20% 20.80% 95.14% .48% 4.38%
NO0127.23 Fastfjell 29.90% 19.90% 91.02% 3.97% 5.01%
NO0127.24 Fastfjell 29.30% 19.20% 87.82% 4.63% 7.55%
NO0127.25 Fastfjell 29.90% 21.00% 96.05% 1.23% 2.71%
NO0127.26 Fastfjell 29.00% 20.80% 95.14% .12% 4.74%
NO0127.27 Fastfjell 28.90% 20.90% 95.59% -.30% 4.71%
NO0127.28 Fastfjell 28.50% 19.10% 87.36% 3.45% 9.19%
NO0127.29 Fastfjell 29.40% 20.10% 91.94% 2.58% 5.49%
NO0127.30 Fastfjell 29.00% 20.50% 93.76% .87% 5.37%
NO0127.31 Fastfjell 29.20% 19.10% 87.36% 4.70% 7.94%
NO0127.32 Fastfjell 29.10% 20.90% 95.59% .05% 4.35%
NO0127.33 Fastfjell 28.80% 19.50% 89.19% 2.99% 7.81%
NO0127.34 Fastfjell 29.40% 20.70% 94.68% 1.09% 4.23%
NO0127.35 Fastfjell 29.80% 19.90% 91.02% 3.79% 5.19%
NO0127.36 Fastfjell 29.10% 20.80% 95.14% .30% 4.56%
NO0127.37 Fastfjell 29.30% 20.00% 91.48% 2.65% 5.88%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL41 Håndstykke -2 2 -3 -4 -2 -10.0 -10
IL42 Håndstykke -2 3 -3 -4 -2 -10.0 -10
IL43 Håndstykke -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 10
IL44 Håndstykke -2 1 -3 -4 -2 -10.0 -10
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL41 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 2.50 -1.00 -1.00
IL42 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
IL43 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
IL44 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 2.10 -1.00 -1.00
------------------
Prøvenr. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL41 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 72.0 -1.0 -1
IL42 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 1.0 80.0 -1.0 2
IL43 -5 4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 146.0 -1.0 -1
IL44 -5 5 -4.00 -2.00 -5 -1.0 124.0 -1.0 -1
------------------
Prøvenr. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL41 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL42 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL43 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL44 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Prøvenr. Te* Hf* Hg* Tl*
IL41 -10.00 -5.00 -4 5
IL42 -10.00 -5.00 -4 5
IL43 -10.00 -5.00 -4 6
IL44 -10.00 -5.00 -4 5

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
IL41 Håndstykke -0.01 0.01 0.00 22.31 31.23
IL42 Håndstykke 0.35 0.11 0.01 22.23 31.09
IL43 Håndstykke 0.18 0.03 0.00 22.21 31.04
IL44 Håndstykke 0.26 0.04 0.00 22.20 31.25
NO0127.02 Fastfjell 0.84 0.04 0.01 0.11 0.01 20.43 31.02
NO0127.03 Fastfjell 1.27 -0.01 0.01 0.09 -0.01 20.62 30.15
NO0127.04 Fastfjell 0.25 0.19 0.02 0.13 0.01 20.00 30.04
NO0127.05 Fastfjell 0.30 0.10 0.01 0.15 0.01 20.21 31.04
NO0127.06 Fastfjell 0.52 0.09 0.01 0.11 0.01 20.89 30.51
NO0127.07 Fastfjell 0.42 0.24 0.03 0.32 0.01 19.68 31.45
NO0127.08 Fastfjell 0.05 0.05 0.01 0.14 0.01 31.45 30.64
NO0127.09 Fastfjell 10.72 3.76 0.17 1.29 0.04 0.77 45.32
NO0127.10 Fastfjell 0.27 0.61 0.01 0.17 0.01 20.67 30.94
NO0127.11 Fastfjell 0.31 0.04 0.01 0.08 0.01 20.26 29.60
NO0127.12 Fastfjell 0.14 0.07 0.01 0.18 0.01 19.53 30.85
NO0127.13 Fastfjell 0.29 0.05 0.01 0.26 0.01 20.07 30.47
NO0127.14 Fastfjell 0.21 0.10 0.01 0.18 0.01 20.76 30.03
NO0127.15 Fastfjell 0.31 0.06 0.01 0.08 0.01 20.40 30.89
NO0127.16 Fastfjell 0.23 0.02 0.01 0.07 0.01 20.86 30.42
NO0127.17 Fastfjell 0.03 0.08 0.08 0.08 0.01 21.03 29.82
NO0127.18 Fastfjell 0.29 0.20 0.02 0.17 0.01 19.72 31.11
NO0127.19 Fastfjell 1.58 0.99 0.05 0.39 0.01 7.06 43.57
NO0127.20 Fastfjell 0.01 0.03 0.01 0.10 0.01 20.77 30.28
NO0127.21 Fastfjell 0.01 0.06 0.01 0.11 0.01 20.59 29.66
NO0127.22 Fastfjell 0.01 0.04 0.01 0.09 0.01 20.21 30.81
NO0127.23 Fastfjell 0.63 0.15 0.01 0.09 0.01 20.09 30.42
NO0127.24 Fastfjell 0.06 0.09 0.02 0.17 0.01 20.84 31.22
NO0127.25 Fastfjell 0.96 0.06 0.01 0.09 0.01 20.59 31.00
NO0127.26 Fastfjell 0.09 0.03 0.01 0.05 0.01 21.01 30.37
NO0127.27 Fastfjell 1.38 0.02 0.01 0.07 0.01 20.83 30.94
NO0127.28 Fastfjell 3.95 0.01 0.01 0.10 0.01 20.66 29.80
NO0127.29 Fastfjell 0.28 0.01 0.01 0.09 0.01 20.44 30.49
NO0127.30 Fastfjell 0.37 0.25 0.02 0.19 0.01 20.84 31.07
NO0127.31 Fastfjell 0.01 0.04 0.01 0.09 0.01 20.50 30.79
NO0127.32 Fastfjell 0.01 0.04 0.01 0.10 0.01 20.19 30.27
NO0127.33 Fastfjell 2.52 0.01 0.01 0.12 0.01 20.57 30.80
NO0127.34 Fastfjell 0.32 0.09 0.01 0.11 0.01 20.95 30.57
NO0127.35 Fastfjell 0.66 0.11 0.02 0.11 0.01 21.04 31.05
NO0127.36 Fastfjell 0.36 0.01 0.01 0.21 0.01 21.71 30.42
NO0127.37 Fastfjell 1.35 0.08 0.02 0.14 0.01 20.97 29.81
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
IL41 -0.10 0.01 0.01 53.00
IL42 -0.10 0.03 0.03 54.00
IL43 -0.10 0.01 0.01 53.00
IL44 -0.10 0.01 0.03 54.00
NO0127.02 0.10 0.01 0.05 53.00
NO0127.03 0.10 -0.01 0.05 52.00
NO0127.04 0.10 0.01 0.05 51.00
NO0127.05 0.10 0.01 0.05 52.00
NO0127.06 0.10 0.01 0.04 52.00
NO0127.07 0.10 0.04 0.13 52.00
NO0127.08 0.10 0.01 0.05 63.00
NO0127.09 0.20 0.89 0.26 63.00
NO0127.10 0.30 0.01 0.02 53.00
NO0127.11 0.10 0.01 0.06 50.00
NO0127.12 0.10 0.01 0.07 51.00
NO0127.13 0.10 0.01 0.04 51.00
NO0127.14 0.10 0.02 0.04 51.00
NO0127.15 0.10 0.79 0.05 53.00
NO0127.16 0.10 0.01 0.04 52.00
NO0127.17 0.10 0.01 0.05 51.00
NO0127.18 0.10 0.01 0.04 52.00
NO0127.19 0.10 0.01 0.01 54.00
NO0127.20 0.10 0.01 0.05 51.00
NO0127.21 0.10 0.01 0.05 51.00
NO0127.22 0.10 0.01 0.05 51.00
NO0127.23 0.10 0.01 0.04 52.00
NO0127.24 0.10 0.01 0.08 53.00
NO0127.25 0.10 0.01 0.05 53.00
NO0127.26 0.10 0.01 0.05 52.00
NO0127.27 0.10 0.01 0.04 53.00
NO0127.28 0.10 0.01 0.05 55.00
NO0127.29 0.10 0.01 0.05 51.00
NO0127.30 0.10 0.05 0.08 53.00
NO0127.31 0.10 0.01 0.07 52.00
NO0127.32 0.10 0.01 0.05 51.00
NO0127.33 0.10 0.01 0.04 54.00
NO0127.34 0.10 0.01 0.04 52.00
NO0127.35 0.10 0.01 0.04 53.00
NO0127.36 0.10 0.01 0.04 53.00
NO0127.37 0.10 0.01 0.04 53.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse