English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1834 - 304 Aldra
(Objekt Id: 7442)
(Sist oppdatert: 26.02.2013)
Borkjerner: Aldra

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lurøy (1834)
Kart 1:50000: Lurøy (1827-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 415233 m. Nord: 7365797 m.
Lengdegrad: 13.1023240 Breddegrad: 66.4001330
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 05.12.2000
Fyllstoff 16.02.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1972 - 1972 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
1972 - 1972 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
2000 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Hammerfall Dolomitt A/S

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: 50 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :50 / 20 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Grålig kalk med noen helt lyse partier. Relativt flattliggende med fall innover mot ei bratt fjellside. Mektighet på en blandet kalkserie: 3-8 m. Det er altsp snakk om en ganske liten kalkforekomst med med endel rene partier. Forekomsten ble detaljundersøkt i 1998 og satt i prøvedrift av Hammerfall dolomitt A/S. Opplysningene om nyrere tids undersøkelser er fortrolig, imidlertid stanset prøve driften etter kort tid på grunn av vansklige driftstekniske forhold.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. sider
Abstrakt:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Lindahl, Ingvar; Sørdal, Torbjørn , 1998
Kalksteinsundersøkelser på Aldra og ved Aldersundet, Lurøy kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.134;29 sider
Abstrakt:
I området ved Aldersundet opptrer linser av kadonske bergarter omgitt av prekambriske granitter og gneiser. De kaledonske bergartene består av kalkholdige skifre, glimmerskifre og mer eller mindre rene kalker. Kalksteinen på Aldra og ved Aldersundet er undersøkt med hensyn til kvalitet og kvantitet for økonomisk utnyttelse. På Aldra er det etablert et stikningsnett som er brukt for geologiske observasjoner, prævetaking og senere ved diamantboring. Ved Aldersundet er gjort observasjoner og prøvetatt på økonomisk kart i M 1:5000. Et lag med grovkornet kalkstein med en mektighet på 3-8 meter har meget god kvalitet kjemisk og har høy hvithet. Denne kalken er det satt opp en plan for oppboring av. Den samme rene kalken har utgående på Åsåsen SØ før Aldersundet. Logistisk er den vanskeligere å utnytte her enn på Aldra ut fra lengre avstand til kai og mer kompleks folding, men den har til dels noe større mektighet på landsida. Undersøkelsen er utført som et samarbeid mellom Hammerfall Dolomitt A/S og NGU. Hammerfall Dolomitt A/S viderefører prosjektet.

Øvereng, Odd , 1973
Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1118/9;73 sider
Abstrakt:
Rapporten er sammensatt av åtte delrapporter og gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomittundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1972. De fleste forekomstene har ingen økonomisk verdi. Det er tynne kalksteinsoner med innblanding av kvarts, gneis og amfibolitt. Følgende forekomster kan være interessante og anbefales videre undersøkt: Noen mindre kalksoner ved Tvervik (Beiarn). Dolomittforekomst ved Larsos (Beiarn). Et mindre område ved Åsåsen (Lurøy) virker interessant. I Helfjeld- bygden (Vefsn) kan videre undersøkelser motiveres. Dolomittpartier i en kalksteinsone ved Lysnehammeren (Skjerstad) bør undersøkes videre. Ved Tovåsen (Leirfjord) ligger den mest interessante kalksteinforekomsten. Den anbefales undersøkt videre. I Granåsen (Vefsn) ligger den mest interessante dolomittforekomsten. Det er en mektig dolomittsone som anbefales undersøkt videre.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0142.01 Håndstykke
Kommentar: Ø 72-156, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0142.02 Håndstykke
Kommentar: Ø 72-157, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0142.03 Håndstykke
Kommentar: Ø 72-158, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0142.04 Håndstykke
Kommentar: Ø 72-159, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0142.05 Håndstykke
Kommentar: Ø 72-160, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: IL73
(Objekt Id: 18314 304,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lurøy (1834)
Kart 1:50000: Lurøy (1827-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 415250 m. Nord: 7365749 m.
Lengdegrad: 13.1027340 Breddegrad: 66.3997100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL73 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: kalk
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse