English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1836 - 307 Esvika
(Objekt Id: 7459)
(Sist oppdatert: 07.07.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 430233 m. Nord: 7397997 m.
Lengdegrad: 13.4197270 Breddegrad: 66.6926100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 05.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1972 - 1972 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1972 - 1972 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Epidot Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Flogopitt Aksessorisk mineral (<1%)
Tremolitt Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Foliasjon Strøk/Fall :90 / 80

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokalitetene tilhører en karbonatformasjon på sydsiden av Tjongsfjord- halvøya og som strekker seg fra Segelfor i vest til Tjong i øst , en strekning på ca.8 km. Det prøvetatte partiet er en vegskjæring som gir et godt snitt gjennom partier av formasjonen. Formasjonen består her som ute ved Segelfor av alternerende soner av kalkstein og dolomitt, hvor kalksteinen er kvantitativt dominerende. De enkelte karbonatlagene er splittet opp av lag med glimmerskifer/glimmergneis. Videre er formasjonen gjennomsatt av større og mindre ganger og kropper av granittiske pegmatitter. I tillegg er opptreden av ganger og kropper av amfibolittisk materiale vanlig inne i formasjonen. Formasjonen ligger i områder med kraftig overdekning. Store arealer av formasjonen er i dette området dekket med bebyggelse og dyrket mark. Områder hvor det er mulig med økonomisk utnyttelse er meget begrenset. Kalksteinen er overveiende middels - til grovkornet med en farge som varierer fra blek til mørk grå. Dette er i hovedsak bestemt av tilblandingen av finfordelt grafitt. Innholdet av forurensninger, i hovedsak kvarts, feltspat og glimmer, er varierende og jevnt over noe høyt. Dolomitten i området er middelskornet og hvit av farge, men har i enkelte partier en svak gullig farge. Den virker løs og ryen i avgrensede partier. De forurensende mineralene er de samme som i kalksteinen. Det fibrige mineralet tremolitt er vanlig.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1998
Karbonatundersøkelser, Rødøy kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.028;16 sider
Abstrakt:
Frie emneord: Kalkspat NGU ble i brev av 10.09.97 fra Nordland fylkeskommune forespurt om en befaring av kalksteinforekomster i Rødøy kommune. Hensikten var å lokalisere områder/ partier av marmor som kan tenkes å få en industriell utnyttelse. Med bakgrunn i opplysninger fra tidligere karbonatundersøkelser i kommunen ble befaringene begrenset til en karbonatformasjon på sydsiden av Tjongsfjord- halvøya på strekningen Segelfor - Tjong. Undersøkelsene ble i hovedsak avgrenset til tre områder. Ersvika, Tjong og Åsheim. Karbonatformasjonen inneholder både kalkspat- og dolomittmarmor i veksellagning med soner av glimmerskifer og glimmergneis. Formasjonen er gjennomsatt av årer, linser og kropper av granittpegmatitter. Kalkspatmarmoren er overveiende grovkornet med en farge som varierer fra blek til mørk grå avhengig av grafittinnholdet. De mest fremtredende forurensningene er silikatene: glimmer, kvarts og feltspat. I enkelte partier er svovelkis en markant forurensning. Dolomittmarmoren er middels til finkornet og overveiende hvit av farge. Forurensningen er de samme som i kalkspatmarmoren. Områdene Ersvika og Åsheim peker seg ut som de mest interessante m.h.p. en eventuell økonomisk utnyttelse både hva gjelder kvalitet og tonnasje. Det er anbefalt oppfølgende undersøkelse i disse to områdene.

Thorkildsen, C.D. , 1962
Befaringer i Rødøy kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5898;3 sider
Abstrakt:
Forekomster; 1591 Hestmannøy 33 4044 73805, 1702 Blekøy 33 4040 73858, 1704 Sundøy 33 4077 73862, 1699 Segelfor 33 4261 73989, 1700 Esvik 33 4293 73984. Pegmatittene som ble undersøkt ligger på forskjellige steder innen kommunen, men ingen av dem er av en slik kvalitet at de har noen økonomisk verdi. Malmforekomstene ligger også på forskjellige steder innen kommunen, men felles for dem alle er liten mektighet og lavt innhold av nyttbar erts. På N-siden av Tjongsfjorden går det et Ø-V drag av kalkstein, N-lig fall. Varierende mektighet, men det er observert ca. 100 m ved Esvik. Gjennomsatt av en ca. 5 m bred sone med veksel av uren kalk og skifer. På S-siden av denne sonen er det overveiende dolomitt. To prøver ble her tatt med til ana- lyse. Fra kalksonen ble det tatt 6 prøver. Kun kalksteinen og eventuelt dolomitten kan ha økonomisk betydning innen kommunen. Et nøyere kartleggingsarbeid foreslås.

Øvereng, Odd , 1996
Befaring av utvalgte kalkspatmarmorlokaliteter i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.96.036;92 sider
Abstrakt:
I alt 41 forskjellige kalkspatmarmorlokaliteter / områder er befart. Av disse er 13 lokaliteter vurdert til å være så interessanteat prøvemateriale er sendt til Hustadmarmor A/S i Einesvågen for testing.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0159.01 Fastfjell
Kommentar: OF 72-560, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0159.02 Fastfjell
Kommentar: OF 72-561, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1836 - 307 Esvika

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0159.01 Fastfjell 48.51% .91% 4.16% 84.32% 11.52%
NO0159.02 Fastfjell 42.76% 1.47% 6.72% 72.67% 20.61%


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse