English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1837 - 302 Rendalsvik
(Objekt Id: 7465)
(Sist oppdatert: 22.06.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440486 m. Nord: 7397568 m.
Lengdegrad: 13.6520960 Breddegrad: 66.6909210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Nasjonal betydning (reg. 10.02.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 600 tusen tonn
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Ildfastmateriale 15 % 20.08.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1930 - 1945 Regulær drift Selskap/Institusjon:Rendalsvik gruber
1984 - 1984 Kjerneboring Selskap/Institusjon:Norwegian Talc
Drilling total 866,7 meter in 14 drill holes

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Granoblastisk Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Grafitt Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Biotitt Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Erts Underordnet mineral (1-10%)
Kalkspat Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gruva ligger på sørsiden av Holandsfjorden og ankommes ved å ta skyssbåt over til Rendalsvik og gå fra sjøen opptil gruva som ligger ca. 400 m.o.h. Gruva har vært drevet på en glimmer- og grafittførende bergart som også inneholder mye kvarts og feltspat samt endel kis. Driften var en kombinasjon av dagbrudd og underjordsdrift, og det ble drevet 2 ca. 100 m lange driftsstoller i malmens lengderetning. Malmen er ca. 3 m bred. i 1994 ble det boret 11 borhull total 606 meter. det ble påvist en grafitt mineralisering med 20-30 meter mektighet og anslått gjennomsnittlig gehalt av grafitt på 9,5% C. Resultater anddata fra boringer er sammenstill fra de forskjellige rapportene som omhandler forekomsten. I perioden 1932-1947, ble det produsert tilsammen ca. 7000,- tonne med grafittkonsentrat

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Øvre dag åpning"
Foto nr. 2 viser "Grunnstoll"
Foto nr. 3 viser "Inne i øvrestoll på Rendalsvik"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gust, J.; Thoresen, H. , 1979
Radiometriske målinger og prøvetaking i Rendalsvik grafittfelt. Meløy, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/59A
Abstrakt:
Radiometriske målinger og prøvetaking er gjort langs i alt 5 profiler. Det ble tilsammen tatt 75 bergartsprøver à ca. 2 kg. Bestemmelse ved atomabsorpsjon på Cu, Zn, Pb og Mo viste meget lave gehalter med unntak av noen få prøver som kom opp i ca. 500 ppm Zn og Mo. De høyeste radioaktive anomalier ble målt på stuff i "Storstrossa" med aktiviteter fra 200 i/s-750 i/s. Prøver fra profilene ble viderebehandlet med mineralseparasjon, gammaspektrometrisk analyse og opptak fra røntgenpulverkamera. Det ble ikke påvist uranitt eller korn av andre radioaktive mineraler i noen av opptakene eller andre mineraloptiske undersøkelser.

Skjeseth, S. , 1952
Foreløpig rapport for geologisk undersøkelse av Rendalsvik grafittfelt ved Holandsfjord, Nordland, sommeren 1952 (rapp. nr. 1).
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6557;13 sider
Abstrakt:
Rapporten består av en geologisk rapport vedrørende Rendalsvik grafittforekomst, og et oversendelsesbrev for samme rapport fra Chr. S. Føyn, NGU til Det Kgl. Industri - Håndverk -og Skipsfartsdep. Den geologiske rapport gir en detaljert geologisk beskrivelse av Rendalsvik grafittforekomst. Rapporten er ledsaget av fotografier, geologiske skisser og profiler. Det geologiske kart (M 1:1 000) og 5 profiler som nevnes i oversendelsesbrevet følger ikke rapporten. Rapporten er inndelt i følgende kapitler: Oppdrag. Innledning. Deltagere ved undersøkelsen, sommeren 1952. Forløpet av arbeidet. En kort oversikt over geologien på halvøya mellom Holandsfjord og Tjongsfjord. Rendalsvik grafittforekomst. a. Sedimentserien. b. Granitter. Grafitter. 1. Hovedbruddet (Sør -og Nordstrossa). 2. Midtfeltet og Fonndalsskjerpet. 3. Nordfeltet (slette nedenfor Midtfeltet). Grafittmengde. 4. Sjøbruddet (Nygruba). Grafittforekomster utenfor Rendalsvik grafittfelt. De geofysiske målingene. Som grunnlag for det geologiske kart ble det laget et topografisk kart se Ba rapport nr. 6040). Feltet ble prøvetatt (se Ba rapport nr. 6031). Geofysisk Malmleting foretok elektromagnetiske målinger i feltet. Skjeseth anslår mengden av grafitt - glimmerskifer til 1 mill. tonn.

Skjeseth, S. , 1952
Rendalsvik felt. Profil D, 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2058

Skjeseth, S. , 1952
Rendalsvik felt. Profil C, 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2057

Skjeseth, S. , 1952
Rendalsvik felt. Profil A, 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2055

Skjeseth, S. , 1952
Rendalsvik felt. Profil B, 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2056

Flood, E. , 1952
Ad. Oppredningsfraksjoner fra Rendalsvik Grafittmalm.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6043;3 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver den fremgangsmåten som er brukt ved oppredning av 8 kg. grafittmalm fra Rendalsvik grafittforekomst. Oppredningsgangen er den samme som forfatteren bruker for fremstilling av glimmermel og det er det samme oppredningsmønster som forberedes for Rendalsviks eventuelle anlegg. De oppredningskonsentratene som oversendes NGU er: 1) Magnetkiskonsentrat, 2) Umagnetisk konsentrasjon av tunge mineraler, 3) Et grovt konsentrat av grafittflak (20 - 30% C) sammen med glimmerflak og noe kvarts, 4) Et mellomprodukt som ligger i periferien av tunge mineraler, 5) Et grovt glimmerkonsentrat, og 6) Avgang.

Færden, Johannes , 1954
Rapport over oppredningsforsøk av uranholdig grafitt-glimmerskifer fra Rendalsvik, Holandsfjord.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2008;6 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver oppredningsforsøk av uranholdig grafitt-glimmerskifer fra Rendalsvik ved Holandsfjord. Hensikten med forsøkene var å undersøke om det var oppredningsteknisk mulig å oppnå et uran konsentrat. Rapporten inneholder følgende avsnitt: 1) Innledning, 2) Malmen (mineral- sammensetning), 3) Sikteforsøk, 4) Knusing og maling, 5) Herdvasking 6) Magnetseparasjon, 7) Flotasjon (mislykket). 8) Resultatet av forsøkene. Ved nedknusing av malmen ble det ved forsøkene brukt kjeftetygger, speneltygger og kulemølle. Materialet ble videre nedvasket i to trinn wilflyherd og støtherd), siktet og magnetseparert. Uranet er konsentrert i en svakmagnetisk fraksjon av tungmineralkonsentratet. Mesteparten av malmgehalten finnes i fingodset. Dette skyldes at uranmineralet er sprøere enn de fleste andre mineraler i dette selskapet. Den ene av de to oppredede malmprøver inneholder 145 ppm U. Konsentratet inneholder 5755 ppm U og utgjør 0,24 % av påsatt malm: Gjenvinningsprosent er 9,5. Den andre prøven inneholder 78 ppm U. Konsentratet inneholder 2622 ppm U. og utgjør 0,8% av påsatt malm. Gjenvinningsprosent er 26,9.

Rønning, Jan S.; Gautneb, Håvard; Dalsegg, Einar; Larsen, Bjørn E.; Rodionov, Alexei , 2015
Oppfølgende grafittundersøkelser i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2014.046;63 sider
Abstrakt:
Som et ledd i Regjeringens satsning mot mineraler i Nord-Norge (MINN), utførte NGU geofysiske målinger fra helikopter rundt Holandsfjorden i 2013. Helikoptermålingene viste interessante ElektroMagnetiske (EM) anomalier som etter NGUs oppfatning burde undersøkes nærmere. I et samarbeid med Nordland fylkeskommune, Meløy Næringsutvikling og Rødøy kommuner har NGU evaluert grafittpotensialet i området gjennom tolkning av geofysiske data målt fra helikopter og på bakken samt oppfølgende geologisk kartlegging, prøvetaking og analyse. Det er ikke indikert god grafitt i større mengder utenom de to kjente forekomstene ved Nord-Værnes og Rendalsvik.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0166.01I Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb,H.
Kommentar: Prøven er en urein kalkstein som ligger sammen med grafittskiferen. Inneholder noe flakig grafitt
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NO0166.02I Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb,H.
Kommentar: Representativ prøve av grafittskifer fra malmens utgående i øvre del av dagbruddet
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NO0166.03I Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb,H.
Kommentar: Meget grovflakig grafittmalm fra malmens utgående i den sentrale del sentrale del
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Øvre stoll
(Objekt Id: 23152 302,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440469 m. Nord: 7397575 m.
Lengdegrad: 13.6517160 Breddegrad: 66.6909850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Navn på prøvepunkt: Sample point
(Objekt Id: 23153 302,01,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440471 m. Nord: 7397578 m.
Lengdegrad: 13.6517600 Breddegrad: 66.6910040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG24-12 Tipprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Disseminert grafittskifer. Gehalt av grafitt er 4.969 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG25-12 Tipprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Disseminert grafittskifer. Gehalt av grafitt er 10.74 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG26-12 Tipprøve
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Disseminert grafittskifer. Gehalt av grafitt er 11.72 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Drill hole 7
(Objekt Id: 24427 302,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440545 m. Nord: 7398004 m.
Lengdegrad: 13.6532050 Breddegrad: 66.6948470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is location of drill hole 7, the length was 88,6 meters and dip 90 degrees. Information about the drill hole, samples and analysis in each drill hole were compiled different reports listed in references.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
dh7_1 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 7 at 8.9 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh7_10 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 7 at 62 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh7_11 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 7 at 67 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh7_2 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 7 at 17 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh7_3 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 7 at 25.5 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh7_4 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 7 at 30.4 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh7_5 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 7 at 37.5 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh7_6 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 7 at 42.6 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh7_7 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 7 at 48.9 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh7_8 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 7 at 52.9 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh7_9 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 7 at 56.9 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Drill hole 8
(Objekt Id: 24428 302,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440639 m. Nord: 7398009 m.
Lengdegrad: 13.6553310 Breddegrad: 66.6949100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is location of drill hole 8, the length was 101.4 meters and dip 90 degrees. Information about the drill hole, samples and analysis in each drill hole were compiled from different reports listed in references

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
dh8_1 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 8 at 7.9 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh8_10 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 8 at 95.4 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh8_2 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 8 at 13 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh8_3 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 8 at 29.9 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh8_4 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 8 at 38.9 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh8_5 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 8 at 45.4 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh8_6 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 8 at 50.5 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh8_7 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 8 at 68 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh8_8 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 8 at 71 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh8_9 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 8 at 87.6 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Drill hole 9
(Objekt Id: 24429 302,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440720 m. Nord: 7398040 m.
Lengdegrad: 13.6571500 Breddegrad: 66.6952040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is location of drill hole 9, the length was 87,97 meters and dip 90 degrees. Information about the drill hole, samples and analysis in each drill hole were compiled different reports listed in references

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
dh9_1 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 9 at 8.7 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh9_2 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 9 at 13.1 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh9_3 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 9 at 18.9 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh9_4 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 9 at 21.9 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh9_5 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 9 at 27.5 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh9_6 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 9 at 37 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh9_7 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 9 at 43.3 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh9_8 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 9 at 48 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Drill hole 10
(Objekt Id: 24430 302,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440811 m. Nord: 7398071 m.
Lengdegrad: 13.6591960 Breddegrad: 66.6954910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is location of drill hole 10, the length was 82.18meters and dip 90 degrees. Information about the drill hole, samples and analysis in each drill hole were compiled from different reports listed in references.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
dh10_1 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 10 at 5.3 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh10_2 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 10 at 9 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh10_3 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 10 at 23.9 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh10_4 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 10 at 42.5 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh10_5 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 10 at 49.5 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Drill hole 11
(Objekt Id: 24431 302,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440811 m. Nord: 7398071 m.
Lengdegrad: 13.6591960 Breddegrad: 66.6954910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is location of drill hole 11, the length was 29,33 meters and dip 90 degrees. Information about the drill hole, samples and analysis in each drill hole were compiled from different reports listed in references

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
dh11_1 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 11 at 7.3 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh11_2 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 11 at 10.7 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Drill hole 12
(Objekt Id: 24432 302,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440720 m. Nord: 7398040 m.
Lengdegrad: 13.6571500 Breddegrad: 66.6952040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is location of drill hole 12 , the length was 27,70 meters and dip 90 degrees. Information about the drill hole, samples and analysis in each drill hole were compiled from different reports listed in references

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
dh12_1 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 12 at 6.9 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh12_2 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 12 at 12.3 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh12_3 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 12 at 17.84 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Drill hole 13
(Objekt Id: 24433 302,08,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440675 m. Nord: 7398023 m.
Lengdegrad: 13.6561400 Breddegrad: 66.6950340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is location of drill hole 13, the length was 36,2meters and dip 60 degrees towards 000 degrees N. Information about the drill hole, samples and analysis in each drill hole were compiled different reports listed in references

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
dh13_1 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 13 at 7.3 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh13_2 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 13 at 11 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh13_3 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 13 at 15.9 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh13_4 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 13 at 20.4 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Dril lhole 14
(Objekt Id: 24434 302,09,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440639 m. Nord: 7398009 m.
Lengdegrad: 13.6553310 Breddegrad: 66.6949100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is location of drill hole 14 from 1984, the length was 39,6 meters and dip 60 degrees towards 000 degrees N. Information about the drill hole, samples and analysis in each drill hole were compiled from different reports listed in references

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
dh14_1 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 14 at 18.8 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh14_2 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 14 at 23 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh14_3 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 14 at 28 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Drill hole 15
(Objekt Id: 24435 302,10,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440592 m. Nord: 7398005 m.
Lengdegrad: 13.6542910 Breddegrad: 66.6948570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is location of drill hole 15 from 1984, the length was 38 meters and dip 60 degrees towards 000 degrees N. Information about the drill hole, samples and analysis in each drill hole were compiled froim different reports listed in references

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
dh15_1 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 15 at 19.8 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh15_2 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 15 at 21.5 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Drill hole 16
(Objekt Id: 24436 302,11,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440545 m. Nord: 7398004 m.
Lengdegrad: 13.6532050 Breddegrad: 66.6948470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is location of drill hole 15 the length was 34 meters and dip 60 degrees towards 000 degrees N. Information about the drill hole, samples and analysis in each drill hole were compiled from different reports listed in references

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
dh16_1 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 16 at 8.6 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh16_2 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 16 at 15.6 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Drill hole 17
(Objekt Id: 24437 302,12,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 440641 m. Nord: 7398032 m.
Lengdegrad: 13.6553870 Breddegrad: 66.6951170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
This is location of drill hole 17 the length was 40 meters and dip 60 degrees towards 000 degrees N. Information about the drill hole, samples and analysis in each drill hole were compiled from different reports listed in references

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
dh17_1 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 17 at 10.3 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh17_2 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 17 at 16.5 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh17_3 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 17 at 27.4 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh17_4 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 17 at 36.6 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh17_5 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 17 at 41.3 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh17_6 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 17 at 55.3 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
dh17_7 Borkjerne
Kommentar: Sample from from drill hole no 17 at 63.9 meter depth, see the different reports listed in references for details
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1837 - 302 Rendalsvik

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
dh10_1 Borkjerne Karboninnhold 6.5%
dh10_2 Borkjerne Karboninnhold 11.4%
dh10_3 Borkjerne Karboninnhold 21.2%
dh10_4 Borkjerne Karboninnhold 14.4%
dh10_5 Borkjerne Karboninnhold 14.4%
dh11_1 Borkjerne Karboninnhold 19.5%
dh11_2 Borkjerne Karboninnhold 7.1%
dh12_1 Borkjerne Karboninnhold 12.1%
dh12_2 Borkjerne Karboninnhold 10.1%
dh12_3 Borkjerne Karboninnhold 6.6%
dh13_1 Borkjerne Karboninnhold 8%
dh13_2 Borkjerne Karboninnhold 1.9%
dh13_3 Borkjerne Karboninnhold 14%
dh13_4 Borkjerne Karboninnhold 12.8%
dh14_1 Borkjerne Karboninnhold 14.9%
dh14_2 Borkjerne Karboninnhold 10.2%
dh14_3 Borkjerne Karboninnhold 11.1%
dh15_1 Borkjerne Karboninnhold 12.7%
dh15_2 Borkjerne Karboninnhold 20.9%
dh16_1 Borkjerne Karboninnhold 13.2%
dh16_2 Borkjerne Karboninnhold 3.7%
dh17_1 Borkjerne Karboninnhold 14.7%
dh17_2 Borkjerne Karboninnhold 7.9%
dh17_3 Borkjerne Karboninnhold 8.6%
dh17_4 Borkjerne Karboninnhold 14.1%
dh17_5 Borkjerne Karboninnhold 7%
dh17_6 Borkjerne Karboninnhold 13.1%
dh17_7 Borkjerne Karboninnhold 5.2%
dh7_1 Borkjerne Karboninnhold 8.6%
dh7_10 Borkjerne Karboninnhold 4.5%
dh7_11 Borkjerne Karboninnhold 4.6%
dh7_2 Borkjerne Karboninnhold 4%
dh7_3 Borkjerne Karboninnhold 14%
dh7_4 Borkjerne Karboninnhold 11.6%
dh7_5 Borkjerne Karboninnhold 14%
dh7_6 Borkjerne Karboninnhold 12.3%
dh7_7 Borkjerne Karboninnhold 3.4%
dh7_8 Borkjerne Karboninnhold 2%
dh7_9 Borkjerne Karboninnhold 2%
dh8_1 Borkjerne Karboninnhold 8%
dh8_10 Borkjerne Karboninnhold 13.9%
dh8_2 Borkjerne Karboninnhold 11%
dh8_3 Borkjerne Karboninnhold 16%
dh8_4 Borkjerne Karboninnhold 14.3%
dh8_5 Borkjerne Karboninnhold 11.7%
dh8_6 Borkjerne Karboninnhold 7.1%
dh8_7 Borkjerne Karboninnhold 4.2%
dh8_8 Borkjerne Karboninnhold 8.5%
dh8_9 Borkjerne Karboninnhold 31.6%
dh9_1 Borkjerne Karboninnhold 9.6%
dh9_2 Borkjerne Karboninnhold 15.6%
dh9_3 Borkjerne Karboninnhold 6.5%
dh9_4 Borkjerne Karboninnhold 16.8%
dh9_5 Borkjerne Karboninnhold 9.2%
dh9_6 Borkjerne Karboninnhold 12%
dh9_7 Borkjerne Karboninnhold 8.4%
dh9_8 Borkjerne Karboninnhold 6.6%
HG24-12 Tipprøve Karboninnhold 5%
HG25-12 Tipprøve Karboninnhold 10,7%
HG26-12 Tipprøve Karboninnhold 11,7%
NO0166.01I Fastfjell Karboninnhold 14.99%
NO0166.02I Fastfjell Karboninnhold 15.46%
NO0166.03I Fastfjell Karboninnhold 14.07%


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse