English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1838 - 307 Valle
(Objekt Id: 7494)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Gildeskål (1929-2) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455833 m. Nord: 7432396 m.
Lengdegrad: 13.9867840 Breddegrad: 67.0058960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 05.12.2000

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :80 / 20

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det befarte området ligger ute ved det nedlagte fergetilegget ved Valle på vestsiden av Sørfjorden. Området tihører en større hetrogen kalkspatmarmorformasjon. Bergartene i området stryker N 80° Ø med fall på ca. 20° mot syd. Kalkspatmarmoren fra middels til grovkornet og utpreget båndet med alternerende grå og mørke grå bånd. Den grå fargen skyldes i hovedsak et varierende innhold av grafitt. De mørkegrå båndene/sjiktene er anriket på glimmer, kvarts og feltspat. Videre er spetter av svovelkis en vanlig forurensning i området. I partier kan kalkspatmarmoren best beskrives som kalkglimmer-skifer. Det er ikke lokalisert partier i området hvor kalksteinen har en kvalitet som i dag lar seg utnytte til industriformål.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Alnæs, Lisbeth , 1988
En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.105;30 sider
Abstrakt:
Det er utarbeidet en berggrunnsgeologisk oversikt i målestokk 1:50 000 over de viktigste bergartene som opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert på tilgjengelige arkiv-/litteraturdata. Hensikten med sammenstilingen har vært å skaffe til veie oversikt over og vurdere kommunens ressursgrunnlag, for på denne måten å kunne peke på eventuelle muligheter for ny vekst i bergindustrien. Det anbefales at det gjøres et første skritt for en oppfølgende vurdering av wolfram og barium, kvarts- og karbonatbergarter, naturstein, glimmer/kyanitt og grafitt.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse