English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1838 - 308 Hjellstad
(Objekt Id: 7495)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Gildeskål (1929-2) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 458133 m. Nord: 7433596 m.
Lengdegrad: 14.0391130 Breddegrad: 67.0169850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 05.12.2000
Fyllstoff 05.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1973 - 1973 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU
1973 - 1973 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1973 - 1973 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Tremolitt Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Rutil Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Zirkon Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Dolomitt Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Primær lagning Strøk/Fall :180 / 30

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kalksteinsforekomsten utgjøres av en langstrakt kolle like i sjøkanten ca. 4 km syd for tettstedet Inndyr. Riksveien utover til Inndyr passerer like øst for forekomsten. Kollens lengde etter strandkanten er ca.800 m. Det har vært tatt ut ca. xx tonn kalkstein i forekomsten driften ble nedlagt i xxxxx. I dag finnes kun rester etter driften. Kalksteinen er i hovedsak hvit til blek grå og grovkrystallinsk. Bare enkelte steder er det påvist linser og ganger av diabas/gabbro i kalksteinen. Kalksteinsdraget stryker i hovedsak NNØ . Den er kraftig foldet med en fallretning mot SØ som svinger mellom 30° og 60° . En tonnasjeberegning viser at det det totalt kan tas ut 20 mill tonn over kote 0. Ref. Bøckman 1950 BA 305. A/S Norsk jernverk har diamantboret i feltet. CaO- innholdet < 50.90 %. Innleiringer av kvartsitt og konglomerat. Intrusive legemer av gabbro. Analyser: Bøckman 1953: 245. Det aktuelle kalksteinsfeltet tilhører et lengre kalksteinsdrag som kan følges mer eller mindre sammenhengende fra sjøen ved Hjellstad nordover til Sund og som kommer igjen på Sandhornøya. I følge: M.K. Wells og R.Bradshav (NGU nr. 262, 1970,) ligger det aktuelle området inne i et kompleks av metasedimenter omtalt som "Gildeskål Marbles". Bare de sentrale partiet av kalksteinsdraget synes aktuell for økonomisk utnyttelse. Mot heng og ligg går den aktuelle kalksteinskvaliteten med økende tilblanding av glimmer over i kalkglimmerskifer og glimmerskifer. Glimmerskiferen er stedvis utviklet som granatglimmerskifer. Det geologiske bilde avspeiler en kompleks deformasjonshistorie med minst tre foldefaser. Den mest fremtredende foldefasen har gitt isoklinalfoldningen med akseretning parallell bergartenes strøkretning som er tilnærmet N-S. Innenfor det aktuelle området stryker bergartene tilnærmet N-S med et fall som svinger mellom 20° -30° mot øst. Grovt kan kalksteinskvalitetene i det området deles inn i to hovedtyper: - blek grå av farge og middels til grovkornet. Den er utpreget benket og hvor benkene som oftest er adskilt av mm tykke skikt anriket på glimmer, kvarts og feltspat. På vitrede flater vil skiktene stikke opp som små "rygger". Feltobservasjonene indikerer at denne typen er kvantitativt dominerende i feltet: - hvit, massiv, benket med varierende kornstørrelse, middels - til grovkornet. Sporadisk impregnasjon av : kvarts, feltspat, glimmer, kloritt og kis. Forekomsten ved Hjellstad tilhører denne typen. En finner alle overganger mellom de ulike hovedtypene. De mest fremtredende forurensningene, foruten grafitt, er ulike typer silikater. Silikatene synes i hovedsak å være knyttet til bestemte stratigafiske nivåer som igjen avspeiler de opprinnelige avsetningsforhold. Tremolitt er funnet på slepper/glidespeil i de "dolomittiske" partiene i kalkspatmarmoren. Tremolitt opptrer også som dm store "klyser" i de dolomittanrikede nivåene i den hvite grovkornete hovedtypen. Uregelmessige årer og linser anriket på kvarts, glimmer og feltspat er vanlig forurensning over hele feltet. Deres opptreden synes ikke å være knyttet til et bestemt mønster. Spetter av kis (svovel-og magnetkis) er også observert, da som oftest knyttet til de gjennomsettende amfibolitt-gangene. Kalksteinsfeltet har også en liten innblanding av yngre ganger av granittisk materiale. Øvereng, O. 1973: NGU-rapp nr. 1164/13.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Not spesified"
Foto nr. 2 viser "Not spesified"
Foto nr. 3 viser "Not spesified"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1974
Kalkstein- og kvartsundersøkelser i Gildeskål kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/13;16 sider
Abstrakt:
Rekognoserende undersøkelser av en rekke kalk/dolomitt og kvartsittfelter i Gildeskål kommune er blitt utført. I alt er det undersøkt 6 kalkstein/dolo- mittfelter og 4 kvartsittfelter. Når det gjelder kalk/dolomittfeltene er kvaliteten for dårlig til at de kan tenkes utnyttet økonomisk. En detaljert undersøkelse av kvartsittdraget mellom Kyllingvann og Opsal anbefales.

Alnæs, Lisbeth , 1988
En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.105;30 sider
Abstrakt:
Det er utarbeidet en berggrunnsgeologisk oversikt i målestokk 1:50 000 over de viktigste bergartene som opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert på tilgjengelige arkiv-/litteraturdata. Hensikten med sammenstilingen har vært å skaffe til veie oversikt over og vurdere kommunens ressursgrunnlag, for på denne måten å kunne peke på eventuelle muligheter for ny vekst i bergindustrien. Det anbefales at det gjøres et første skritt for en oppfølgende vurdering av wolfram og barium, kvarts- og karbonatbergarter, naturstein, glimmer/kyanitt og grafitt.

Bøckman, K.L. , 1950
Ad. diamantboring på Jelstad kalksteinsforekomst
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7465;1 sider
Abstrakt:
Uttalelse om en kalksteinsforekomst som ikke er undersøkt, men som oppgis å inneholde 3,5 mill tonn kalkstein. Prøvedrift drevet 1947-1949 ga 12500 tonn med 90% CaCO3. Fosforinnholdet skal være lavt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0196.01 Fastfjell
Kommentar: KF7302, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0196.02 Fastfjell
Kommentar: KF7304, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0196.03 Fastfjell
Kommentar: KF7305, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0196.04 Fastfjell
Kommentar: KF7306, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0196.05 Fastfjell
Kommentar: KF7307, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0196.06 Fastfjell
Kommentar: KF7308, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0196.07 Fastfjell
Kommentar: KF7310, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0196.08 Fastfjell
Kommentar: KF7311, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0196.09 Fastfjell
Kommentar: KF7301, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0196.10 Fastfjell
Kommentar: KF7303, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0196.11 Fastfjell
Kommentar: KF7309, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1838 - 308 Hjellstad

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0196.01 Fastfjell 47.80% 2.72% 12.44% 78.56% 9.00%
NO0196.02 Fastfjell 53.42% 1.21% 5.53% 92.34% 2.13%
NO0196.03 Fastfjell 51.87% 2.82% 12.90% 85.58% 1.53%
NO0196.04 Fastfjell 55.24% .20% .91% 98.09% .99%
NO0196.05 Fastfjell 51.73% 2.72% 12.44% 85.57% 1.98%
NO0196.06 Fastfjell 54.12% 1.11% 5.08% 93.84% 1.09%
NO0196.07 Fastfjell 50.19% 3.12% 14.27% 81.83% 3.90%
NO0196.08 Fastfjell 41.36% .81% 3.70% 71.81% 24.49%
NO0196.09 Fastfjell 30.56% 21.16% 96.78% 2.02% 1.20%
NO0196.10 Fastfjell 32.25% 18.74% 85.71% 11.04% 3.25%
NO0196.11 Fastfjell 39.68% 10.58% 48.39% 44.56% 7.05%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype Co2 Sum
NO0196.01 Fastfjell 41.12 41.00
NO0196.02 Fastfjell 42.56 43.00
NO0196.03 Fastfjell 42.20 42.00
NO0196.04 Fastfjell 41.74 42.00
NO0196.05 Fastfjell 41.12 41.00
NO0196.06 Fastfjell 42.56 43.00
NO0196.07 Fastfjell 42.20 42.00
NO0196.08 Fastfjell 41.74 42.00
NO0196.09 Fastfjell 42.56 43.00
NO0196.10 Fastfjell 42.20 42.00
NO0196.11 Fastfjell 41.74 42.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse