Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1848 - 306 Alpøya
(Object Id: 7547)
(Last updated: 07.07.2004)

Location
County: Nordland Municipality: Steigen (1848)
Map 1:50000: Steigen (2030-1) Map 1:250000: Bodø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 493433 m. North: 7518096 m.
Longitude: 14.8444150 Latitude: 67.7777700
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Dolomite

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 07.12.2015)


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Agricultural lime 06.12.2000
Filler 04.01.2001

Operations
From - To Activity Comments
1991 - 1991 Core drilling Company/Institution :NGU
1991 - 1991 Geochemistry Company/Institution :NGU
1991 - 1991 Sampling Company/Institution :NGU
1991 - 1991 Detail mapping Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Structureless Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Dolomite Major mineral (>10%)
Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Tremolite Subordinate mineral (1-10%)
Feldspar Accessory mineral (<1%)
Pyrite Accessory mineral (<1%)
Mica Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
Det undesøkte feltet har to hovedtyper av dolomitt: en "hvit" type og en "grå" type. Ettersom det bare er den hvite typen som blir oppfattet som aktuell for en industriell utnyttelse er det ikke utført detaljstudier av den grå typen. Det undersøkte området er bare delvis overdekket og lokalitetene med hvit dolomitt er blottlagt i tre adskilte områder. Det er imidlertid rimelig å anta at de tre dolomittlokalitetene tilhører en og samme horisont. Det kan synes som at de blottlagte laterale utvidelsene representerer linseformede utvidelser på denne horisonten. Dolomitten er overveiende massiv, middels til grovkornet og med en farge som varierer fra hvit til blek grå. Gråfargen skyldes en viss tilblanding av finfordelt grafitt. Den mest fremtredende forurensningen er det fibrige mineralet tremolitt. Tremolitten opptrer både som impregnasjon og som anrikninger i uregelmessige årer/ slirer av kvarts, feltspat og glimmer. I tillegg opptrer tremolitten stedvis som rosetter. Tremolitten synes overalt å være av den langfibrige typen. Det gjennomsnittlig innhold av tremolitt i forekomstene ved Tingvalbukta og Arnakken er anslått til henholdsvis 3-4 vol.% og 1-2 vol. %.er det gj. snittlige tremolitt-innholdet anslått til 3-4 vol. %. For forekomsten i Tingvalbukta viser totalanalysene følgende gj.verdier: 1.71 % SiO2, 0.43 % Al2O3, 0.07 % Fe2O3, 23.13 % MgO og 29.91 % CaO. For forekomsten ved Arnakken er de tilsvarende verdiene: 3.30 % SiO2, 0.21 % Al2O3, 0.07 % Fe2O3, 22.71 % MgO og 29.41 % CaO. Hvitheten på dolomitten i Tingvalbukta og Arnakken, representert ved % R457, er i gjennomsnitt 87.94 og 91.41. Den totale brytbare tonnasje ned til havnivå er for de to forekomstene røft beregnet til henholdsvis 0.5 mill. tonn og 1.2 mill. tonn. Med dagen strenge krav til "fremstilling, omsetning, bruk og annen håndtering av asbest eller produkter som inneholder asbest" vil de undersøkte dolomittforekomstene ute på Alpøya vanskelig la seg utnytte økonomisk. Holtedahl, O og Andersen, O., 1922 "Om norske dolomitter." NGU nr. 102, s. 102. Rekstad,J., 1919: " Geologiske iaktagelser på strekningen Folla- Tysfjord. NGU nr. 83 s.29. Rekstad,J., 1929:"Salta. Beskrivelse til det geologiske generalkart". NGU nr.134 s.39. Vogt,J.H.L. 1897:"Norsk Marmor". NGU nr. 2s.99.. Hysingjord,J. 1964:" Befaring av dolomitt og kvartsittforekomster. Alpøy i Steigen herred, Nordland fylke". NGU rapp. nr. 581. Øvereng, O. 1991: Industrimineraler. Råstoffundersøkelser i Alpøy dolomitt-felt, Steigen kommune, Nordland fylke. NGU-rapport nr. 91.259.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd; Hultin, Ivar , 1972
Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland, 1971.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1035/4;54 pages
Abstract:
Rapporten gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomitt-undersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. I Indre Velfjord er det befart tre kalk- og marmorfelter. Marmoren er for uren, løs og oppsprukket til at industrien kan gjøre nytte av den. To fore- komster i Hattfjelldal kommune ble befart og prøvetatt, med negativt resultat. I Steigen kommune ble også to forekomster befart, begge av dårlig kvalitet. I Herøy kommune ble kalksteinsforekomster på øyene Tenna og Herøy befart. Ingen av forekomstene tilfredsstiller kvalitetskravene til metallurgisk formål. I Alstadhaug kommune ble forekomstene Alteren, Blomsøya og Kvalneset befart, uten positivt resultat. Det anbefales en videre undersøkelse av forekomstene Messingslett og Røss- voll i Rana kommune. Likeledes anbefales videre undersøkelser i Gåslia, Vefsn kommune. Dolomitten her er karakterisert som homogen og av god kvalitet.

Øvereng, Odd , 1991
Alpøy dolomittfelt. Råstoffundersøkelser.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.259;19 pages
Abstract:
Hensikten med undersøkelsene er å lokalisere områder/partier som er fri eller tilnærmet fri for det fibrige mineralet tremolitt. Dette med tanke på produksjon av høyren og høyhvite dolomittprodukter.

Hysingjord, Jens , 1964
Undersøkelse av Dolomitt- og Kvartsittforekomst. Alpøy i Steigen herred, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5890;9 pages
Abstract:
Dolomitt opptrer mellom Tingvalen og Kvitholmen , en strekning på 1,5 km. Her ligger tre forekomster av dolomitt etter hverandre i strøkretning. Forekomsten av hvit dolomitt ligger i en mørk uren karbonutbergart. Den hvite dolomitt inneholder små mengder tremolitt, kvarts og muskovitt. Forekomst I har et areal på 25 000 m2. Gjennomsnitt 6 pr, 21,47 % MgO. Forekomst II har blottet areal på 8 000 m2. Forekomst III har et areal på 50 000 m2. Gjennomsnitt 21,49-22,14 % MgO. Sammenlagt 2 mill tonn dolomitt over havets nivå. På Alpøy er det større mengder av muskovittholdig kvartsitt. Den inneholder ca. 0,02 % P2 O5 og 1-2 % Al2 O3.


Hysingjord, Jens , 1964
Undersøkelse av dolomitt- og kvartsittforekomst, Alpøy i Steigen herred, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.581;9 pages
Abstract:
Befaringen ble foretatt etter anmodning fra kjøpmann Arne Hilling, Innhavet. Kommunikasjonsmessig ligger forekomsten gunstig til, nær veg og like ved sjøen. Bergartene i området er omvandlete sedimentbergarter tilhørende den nordland- ske glimmerskifer-marmorgruppe og granittiske bergarter. Dolomitt: Man kan dele forekomsten inn i tre delforekomster. Det ble lagt ett prøveprofil på tvers av forekomst I, og to prøveprofiler over forekomst III. På grunnlag av flyfoto og eiendomskart over Alpøy, er den hvite dolo- mitten forsøkt areal- og masseberegnet. Samlet areal; 83 000 m2 som gir 200 000 tonn dolomitt pr. m avsenkning. En minste tonnasje på forekomsten antas å være ca. 2 mill. tonn. Dolomitten på Alpøy har et meget høyt innhold av syreløselig magnesium. Innhold av silikater (tremolitt, kvarts og glimmer) ligger på rundt 1-2%. Kvartsitt: Det er to kvartsittforekomster på Alpøy, på hver sin side av dolo- mitt-kalksteinssonen. Kvartsitten har en bredde på ca. 50 m. Vekslende mengder muskovitt og feltspat er tilstede. Analysene viser at kvartsitten ikke er anvendelig for framstilling av silisium-metall og silisiumkarbid. På grunn av bl.a. sitt høye innhold av fosfor, er dens anvendelighet for ferrosili- sium tvilsom.

Lysholm, Christian; Lysholm, Saxe , 1972
Foreløpige undersøkelser av mineralforekomster i Steigen kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7376;27 pages
Abstract:
Etter en gjennomgang av geologien i de ulike delene av kommunen, blir det presentert en rekke industrimineralforekomster og malmforekomster med god beskrivelse av lokaliseringen (innkl. koordinater) og en enkel geologisk beskrivelse.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0248.01 Bedrock
Comment: Alp. 1/91, Borkjerneprøver , korte hull ca. 60 cm
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0248.02 Bedrock
Comment: Alp. 2/91, Borkjerneprøver , korte hull ca. 60 cm
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0248.03 Bedrock
Comment: Alp. 3/91, Borkjerneprøver , korte hull ca. 60 cm
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0248.04 Bedrock
Comment: Alp. 4/91, Borkjerneprøver , korte hull ca. 60 cm
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0248.05 Bedrock
Comment: Alp. 5/91, Borkjerneprøver , korte hull ca. 60 cm
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0248.06 Bedrock
Comment: Alp. 6/91*, Borkjerneprøver , korte hull ca. 60 cm
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0248.07 Bedrock
Comment: Alp. 7/91 , Borkjerneprøver , korte hull ca. 60 cm
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0248.08 Bedrock
Comment: Alp. 8/91**, Borkjerneprøver , korte hull ca. 60 cm
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0248.09 Bedrock
Comment: Alp. 9/91, Borkjerneprøver , korte hull ca. 60 cm
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0248.10 Bedrock
Comment: Alp.10/91, Borkjerneprøver , korte hull ca. 60 cm
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0248.11 Bedrock
Comment: Alp.11/91, Borkjerneprøver , korte hull ca. 60 cm
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0248.12 Bedrock
Comment: Alp.12/91, Borkjerneprøver , korte hull ca. 60 cm
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0248.13 Bedrock
Comment: Alp.13/91, Borkjerneprøver , korte hull ca. 60 cm
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0248.14 Bedrock
Comment: Alp.14/91, Borkjerneprøver , korte hull ca. 60 cm
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NO0248.15 Bedrock
Comment: Alp.15/91, Borkjerneprøver , korte hull ca. 60 cm
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1848 - 306 Alpøya

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
NO0248.01 Bedrock 29.42% 21.53% 98.48% -.94% 2.46%
NO0248.02 Bedrock 29.21% 21.57% 98.66% -1.41% 2.75%
NO0248.03 Bedrock 29.74% 21.84% 99.89% -1.14% 1.24%
NO0248.04 Bedrock 28.85% 20.63% 94.36% .28% 5.36%
NO0248.05 Bedrock 28.81% 21.27% 97.29% -1.38% 4.09%
NO0248.06 Bedrock 28.27% 21.97% 100.49% -4.08% 3.59%
NO0248.07 Bedrock 29.64% 21.09% 96.46% .55% 2.99%
NO0248.08 Bedrock 29.34% 21.74% 99.44% -1.60% 2.17%
NO0248.09 Bedrock 28.94% 20.09% 91.89% 1.78% 6.33%
NO0248.10 Bedrock 28.80% 20.36% 93.12% .86% 6.02%
NO0248.11 Bedrock 27.21% 19.82% 90.65% -.64% 9.98%
NO0248.12 Bedrock 28.81% 20.27% 92.71% 1.10% 6.19%
NO0248.13 Bedrock 29.82% 21.56% 98.61% -.30% 1.69%
NO0248.14 Bedrock 29.49% 21.86% 99.99% -1.63% 1.65%
NO0248.15 Bedrock 29.42% 20.19% 92.35% 2.39% 5.26%

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NO0248.01 Bedrock 1.41 0.08 -0.01 0.04 -0.01 23.15 29.91
NO0248.02 Bedrock 1.03 0.25 -0.01 0.09 -0.01 23.09 30.01
NO0248.03 Bedrock 0.53 0.10 -0.01 0.10 -0.01 23.20 30.23
NO0248.04 Bedrock 2.98 0.15 -0.01 0.02 -0.01 22.96 29.77
NO0248.05 Bedrock 2.47 0.06 -0.01 0.05 -0.01 23.16 29.77
NO0248.06 Bedrock 3.03 0.01 -0.01 0.02 -0.01 23.21 29.59
NO0248.07 Bedrock 1.16 0.51 0.03 0.19 -0.01 22.86 29.90
NO0248.08 Bedrock 1.09 0.13 -0.01 0.02 -0.01 23.41 30.06
NO0248.09 Bedrock 5.35 0.03 -0.01 0.05 -0.01 22.36 28.98
NO0248.10 Bedrock 4.85 0.07 -0.01 0.03 -0.01 22.63 29.11
NO0248.11 Bedrock 9.10 0.04 -0.01 0.04 0.01 21.51 27.85
NO0248.12 Bedrock 3.31 0.92 0.04 0.19 -0.01 22.69 29.02
NO0248.13 Bedrock 0.17 0.18 -0.01 0.08 -0.01 23.18 30.29
NO0248.14 Bedrock 0.06 0.21 -0.01 0.11 -0.01 23.12 30.31
NO0248.15 Bedrock 0.27 0.04 -0.01 -0.01 -0.01 23.46 30.34
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Sum
NO0248.01 -0.10 0.01 0.05 55.00
NO0248.02 -0.10 0.10 0.05 55.00
NO0248.03 -0.10 0.04 0.05 54.00
NO0248.04 -0.01 0.05 0.04 56.00
NO0248.05 -0.10 -0.01 0.04 55.00
NO0248.06 -0.10 0.02 0.04 56.00
NO0248.07 -0.10 0.15 0.05 55.00
NO0248.08 -0.10 0.02 0.05 55.00
NO0248.09 -0.10 -0.01 0.04 57.00
NO0248.10 -0.10 0.01 0.05 57.00
NO0248.11 -0.10 -0.01 0.03 58.00
NO0248.12 -0.10 0.29 0.05 56.00
NO0248.13 -0.10 0.06 0.05 54.00
NO0248.14 -0.10 0.08 0.05 54.00
NO0248.15 -0.10 0.02 0.05 54.00


The fact sheet was created on 23.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway