Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1875 - 320 Lagmannsvik
(Object Id: 7557)
(Last updated: 07.03.2019)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 536633 m. North: 7536196 m.
Longitude: 15.8739720 Latitude: 67.9378710
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Pegmatitic feldspar

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
- 1975 Regular production Company/Institution :Hilling A/S

Mineralization
Genesis: Pegmatite formation Form: Ruler
Main texture: Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Coarse grained (> 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Opaque Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger ca. 3 km syd for Innhavet. Her skjærer E6 gjennom et 30 m bredt pegmatittdrag som strekker seg fra sjøen og i nordlig retning ca 400 m. Det har vært drevet flere steder langs dette draget. Feltspatkvaliteten er noe varierende men jevnt over noe dårlig. Kvartsen derimot synes å være av brukbar kvalitet. De mange nedlagte bruddene viser at det meste av pegmatttten er utdrevet.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 pages
Abstract:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
Ø73-31 Bedrock
Sampler: Øvereng, O.


The fact sheet was created on 27.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway