Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1875 - 323 Oteråga Øvre
(Object Id: 7655)
(Last updated: 07.03.2019)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 534701 m. North: 7543699 m.
Longitude: 15.8302910 Latitude: 68.0053970
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Pegmatitic feldspar

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Pegmatite formation Form:
Main texture: Min. distribution: Irregular (scattered)
Main grain size: Very unevenly grained
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Quartz Major mineral (>10%)
Potassic feldspar Major mineral (>10%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger ca. 2 km rett nord for Oteraagan i en skogkledd li nord for et øst-vestgående myrdrag. Forekomsten ligger ca. 230 m over havet. Fra fylkesveien går en dårlig markert sti. Overdekningen er omfattende. Pegmatitten var i 1973 blottlagt i en lengde på 70 m. I det blottlagte omr!det var pegmatiitten bygget opp av separate linser av kvarts og feltspat. Både kvartsen og feltspaten syntes være av brukbar kvalitet.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Øvereng, Odd , 1974
Kvarts-feltspat-undersøkelser i Hamarøy kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/15;45 pages
Abstract:
Formålet med undersøkelsene var i første rekke å skaffe en oversikt over råstoffreservene i de allerede kjente brudd, dernest å utføre en sonderende undersøkelse for om mulig å bringe for dagen nye forekomster som kunne ten- kes å få økonomisk verdi for kommunen. Etter befaring og prøvetaking med påfølgende kjemiske analyser, er det fore- slått en videre undersøkelse av 6 forekomster: 1) Fikkestad kvarts-feltspat-forekomst, Botnheia. 2) Kvarts-feltspat-drag syd for Vetvatnet. 3) Karlsøy feltspat-forekomst, Karlsøy. 4) Korsvik kvarts- feltspat-forekomst, Korsvik. 5) Lilandmarka feltspat-forekomst, Liland. 6) Fitje kvarts-feltspat-forekomst. Det bør presiseres at konklusjonen kun bygger på overflateobservasjoner. Når det gjelder den foreslåtte boringen, vil NGU komme med et forslag til boring, dersom boring blir aktuelt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
Ø73-56 Bedrock
Sampler: Øvereng, O.


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway