English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1826 - 310 Ivarrud
(Objekt Id: 7708)
(Sist oppdatert: 10.02.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 451432 m. Nord: 7255998 m.
Lengdegrad: 13.9534610 Breddegrad: 65.4229690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 10.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 11.12.2000
Fyllstoff 11.12.2000
Fluxmiddel 19.12.2000
Metallurgisk 19.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1977 - 1977 Geokjemi
1977 - 1977 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Dolomitt Hovedmineral (>90%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Tremolitt Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Epidot Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
O. Ø.: Forekomstene er rapportert av O.Ø. Det gjelder alle i Hattfjelldalen. Fra noen av dem er det analyser. Kalken er finkornet og hvit. Forekomsten er også benevnt IVARRUD. Den er arbeidet med bl.a. av Elkem. Det er også gjort brennforsøk på prøver fra forekomsten. NGU rapp. 1556/4C. I.L.: Forekomsten ligger i Hattfjelldalen men i et annet dekke enn i det brede kalkdraget sørover Hattfjelldalen. På O. Ø. kart i rapporten tilsvarer dette omtrent hans område VII. Prøvene er tatt der det er blotninger. Det er kanskje en del plukkprøver og ikke representative prøver. Prøvepunktene er merket på kart i M 1:5 000. Analyse av 17 prøver viser at de fleste av prøvene er dolomitter. Mange av dem har god kjemi med lavt SiO2 innhold. O. Ø. beskriver dolomitten som inhomogen med innblanding av skiferlag. Analysene er gitt i rapporten som finnes i SSF arkiv. Befaring 24.9.01: Selve forekomsten på privat grunn. Mot NØ på vestsiden av Vefsna går den inn på Statsgrunn. Meget stort område med hvit til svakt grå dolomitt. Det samme som Surmyra.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Strand, Trygve , 1953
Geologiske undersøkelser i den sydøstligste del av Helgeland.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.184;124-141 sider
Abstrakt:
Helgeland is the southern part of northern Norway. The writer and his assistants have worked in the northern part of the area shown on the map, the southern part of the same map is based upon the geological maps in manuscript of the late state-geologist Steinar Foslie. Foslie's working area was the Grong District, the north-easternmost part of southern Norway, known for its large pyrite deposits. The thrust-line on the map, fig. 1, separates a western and tectonically higher complex of highly metamorphosed rocks, including much of granites and gneisses, from an eastern and tectonically underlying complex of less metamorphosed rocks. The thrust is a tectonic feature of very great magnitude. The present paper deals with the rocks of the eastern complex only. In this complex the lowermost unit is the granitic massif of Store Børgefjell, of Precambrian age, according to G. Kautsky (1948). There seems to be little left of the autochtonous cover of the massif, the greater part of the rocks of the eastern area belonging to a thrust-sheet, the Seve nappe. In the area about 64 degrees 48'N, 13 degrees 53'E a series of phyllites and quartz-schists, the Røyrvik series of Foslie, contains a limestone in its lower part, and greenstone (meta-basalt) interbedded at two horizons.

Strand, Trygve , 1955
Sydøstligste Helgelands geologi.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.191;56-70 sider
Abstrakt:
Geology of the south-eastermost part of Helgeland: Helgeland is the southern part of northern Norway. The present paper is a preliminary report presenting the results of mapping work during the summers 1951-54 by the writer and his assistants. A report based upon this work in 1951-52 has been published earlier (Strand 1953). The rocks in the area can be divided into four main units. The basal massif of Store Børgefjell is built of granitic gneisses, schists and, subordinately, of quartzites. Zones of feldspatiferous porphyroblast schists form a transition between the sedimentary schists and the granitic gneisses and indicate a granitization origin of the latter. On Swedish territory, according to G. Kautsky, the rocks of the Børgefjell amssif are normally overlain by Cambrian sediments of foreland type. This indicates a Pre-Cambrian age of the massif. On Norwegian side no rocks of a corresponding autochtonous or parautochtonous sedimentarty cover have been recognized. The sediments next above the massif have tectonic boundaries and form a tectonic unit composed of four stratigraphic divisions.

Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. sider
Abstrakt:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Øvereng, Odd , 1978
Kalkstein/dolomitt i Hattfjelldal-Susendalområdet, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1556/4C;15 sider
Abstrakt:
De utførte befaringene i Hattfjelldal-Susendalområdet er et ledd i den sys- tematiske registreringen av kalkstein og dolomitt i Nord-Norge. Hensikten var å fremskaffe en "røff" oversikt over de kvaliteter som måtte finnes innenfor det gigantiske karbonatmassivet som ligger i Hattfjelldal- Susendalområdet. Undersøkelsene viser at "komplekset" består av en intim sammenblanding av kalkstein og dolomitt. Analyseresultatene viser at kvaliteten er meget ujevn og stort sett dårlig, bortsett fra i en dolomittforekomst ved Ivar- rud. Denne forekomsten vil bli undersøkt nærmere sommeren 1978.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0409.1 Håndstykke
Kommentar: L11/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.10 Håndstykke
Kommentar: L20/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.11 Håndstykke
Kommentar: L21/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.12 Håndstykke
Kommentar: L22/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.13 Håndstykke
Kommentar: L24/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.14 Håndstykke
Kommentar: L25/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.15 Håndstykke
Kommentar: L26/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.16 Håndstykke
Kommentar: L27/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.17 Håndstykke
Kommentar: L28/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.18 Håndstykke
Kommentar: L29/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.19 Fastfjell
Kommentar: L30/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.2 Fastfjell
Kommentar: L12/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.20 Håndstykke
Kommentar: L31/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.21 Håndstykke
Kommentar: L32/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.22 Håndstykke
Kommentar: L33/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.23 Håndstykke
Kommentar: L34/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.24 Håndstykke
Kommentar: L35/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.25 Håndstykke
Kommentar: L36/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.26 Håndstykke
Kommentar: L37/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.27 Håndstykke
Kommentar: L38/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.28 Håndstykke
Kommentar: L39/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.29 Håndstykke
Kommentar: L40/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.3 Håndstykke
Kommentar: L13/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.30 Håndstykke
Kommentar: L41/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.31 Håndstykke
Kommentar: L42/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.32 Håndstykke
Kommentar: L43/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.33 Håndstykke
Kommentar: L49/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.34 Håndstykke
Kommentar: L50/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.35 Håndstykke
Kommentar: L52/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.36 Håndstykke
Kommentar: L54/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.37 Håndstykke
Kommentar: L63/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.38 Håndstykke
Kommentar: L64/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.39 Håndstykke
Kommentar: L65/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.4 Håndstykke
Kommentar: L14/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.40 Håndstykke
Kommentar: L66/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.41 Håndstykke
Kommentar: L70/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.42 Håndstykke
Kommentar: L74/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.43 Håndstykke
Kommentar: L76/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.44 Håndstykke
Kommentar: L78/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.45 Håndstykke
Kommentar: L80/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.46 Håndstykke
Kommentar: L82/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.47 Håndstykke
Kommentar: L84/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.48 Håndstykke
Kommentar: L97/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.49 Håndstykke
Kommentar: L98/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.5 Håndstykke
Kommentar: L15/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.50 Håndstykke
Kommentar: L99/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.51 Håndstykke
Kommentar: S304/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.52 Håndstykke
Kommentar: S306/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.53 Håndstykke
Kommentar: S308/'77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.54 Håndstykke
Kommentar: S310/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.55 Håndstykke
Kommentar: S312/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.56 Håndstykke
Kommentar: S314/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.57 Håndstykke
Kommentar: S316/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.58 Håndstykke
Kommentar: S318/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.59 Håndstykke
Kommentar: S320/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.6 Håndstykke
Kommentar: Ll 6/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.60 Håndstykke
Kommentar: S322/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.61 Håndstykke
Kommentar: S324/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.62 Håndstykke
Kommentar: S326/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.63 Håndstykke
Kommentar: S328/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.64 Håndstykke
Kommentar: S330/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.65 Håndstykke
Kommentar: 8332/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.66 Håndstykke
Kommentar: S334/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.67 Håndstykke
Kommentar: S336/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.68 Håndstykke
Kommentar: S338/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.7 Håndstykke
Kommentar: Ll 7/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.8 Håndstykke
Kommentar: Ll 8/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0409.9 Håndstykke
Kommentar: L19/77. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: II
(Objekt Id: 18295 310,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 452226 m. Nord: 7256511 m.
Lengdegrad: 13.9703820 Breddegrad: 65.4276940
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøve samlet inn av Ingvar Lindahl i 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL49 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Il50
(Objekt Id: 18296 310,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 452417 m. Nord: 7255843 m.
Lengdegrad: 13.9747320 Breddegrad: 65.4217210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøve samlet inn av Ingvar Lindahl i 2006.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
IL50 Håndstykke
Prøvetaker: Ingvar Lindahl
Kommentar: dolomitt
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1826 - 310 Ivarrud

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
IL49 Håndstykke 27.42% 20.39% 93.26% -1.68% 8.42%
IL50 Håndstykke 28.26% 19.40% 88.73% 2.28% 8.99%
NO0409.1 Håndstykke 28.80% 20.70% 94.68% .02% 5.30%
NO0409.10 Håndstykke 29.10% 20.10% 91.94% 2.04% 6.02%
NO0409.11 Håndstykke 29.40% 19.60% 89.65% 3.82% 6.53%
NO0409.12 Håndstykke 28.80% 20.30% 92.85% 1.01% 6.14%
NO0409.13 Håndstykke 33.30% 11.90% 54.43% 29.89% 15.68%
NO0409.14 Håndstykke 42.40% 8.40% 38.42% 54.82% 6.76%
NO0409.15 Håndstykke 46.00% 5.20% 23.78% 69.19% 7.02%
NO0409.16 Håndstykke 32.00% 15.40% 70.44% 18.88% 10.68%
NO0409.17 Håndstykke 34.00% 11.40% 52.14% 32.38% 15.47%
NO0409.18 Håndstykke 42.20% 5.40% 24.70% 61.91% 13.39%
NO0409.19 Fastfjell 34.80% 11.60% 53.06% 33.31% 13.63%
NO0409.2 Fastfjell 29.20% 20.80% 95.14% .48% 4.38%
NO0409.20 Håndstykke 35.50% 10.60% 48.48% 37.05% 14.47%
NO0409.21 Håndstykke 30.40% 14.30% 65.41% 18.76% 15.83%
NO0409.22 Håndstykke 29.90% 16.90% 77.30% 11.41% 11.29%
NO0409.23 Håndstykke 29.60% 15.50% 70.90% 14.35% 14.75%
NO0409.24 Håndstykke 31.10% 15.90% 72.73% 16.04% 11.24%
NO0409.25 Håndstykke 30.10% 15.30% 69.98% 15.74% 14.28%
NO0409.26 Håndstykke 50.30% 3.00% 13.72% 82.33% 3.95%
NO0409.27 Håndstykke 53.80% 3.00% 13.72% 88.57% -2.30%
NO0409.28 Håndstykke 45.90% 3.60% 16.47% 72.98% 10.55%
NO0409.29 Håndstykke 44.00% 8.40% 38.42% 57.68% 3.90%
NO0409.3 Håndstykke 28.90% 20.00% 91.48% 1.93% 6.59%
NO0409.30 Håndstykke 37.90% 11.50% 52.60% 39.10% 8.30%
NO0409.31 Håndstykke 42.00% 6.70% 30.65% 58.33% 11.03%
NO0409.32 Håndstykke 37.30% 37.30% 170.61% -26.02% -44.59%
NO0409.33 Håndstykke 30.00% 18.50% 84.62% 7.62% 7.76%
NO0409.34 Håndstykke 36.70% 12.20% 55.80% 35.22% 8.98%
NO0409.35 Håndstykke 29.90% 18.30% 83.70% 7.94% 8.36%
NO0409.36 Håndstykke 33.70% 7.00% 32.02% 42.77% 25.21%
NO0409.37 Håndstykke 31.70% 18.30% 83.70% 11.15% 5.15%
NO0409.38 Håndstykke 33.90% 20.50% 93.76% 9.61% -3.38%
NO0409.39 Håndstykke .50% 3.00% 13.72% -6.55% 92.83%
NO0409.4 Håndstykke 31.70% 20.50% 93.76% 5.69% .55%
NO0409.40 Håndstykke 48.80% 3.00% 13.72% 79.65% 6.63%
NO0409.41 Håndstykke 29.40% 20.90% 95.59% .59% 3.82%
NO0409.42 Håndstykke 23.80% 3.20% 14.64% 34.53% 50.83%
NO0409.43 Håndstykke 29.80% 19.90% 91.02% 3.79% 5.19%
NO0409.44 Håndstykke 29.70% 20.80% 95.14% 1.37% 3.49%
NO0409.45 Håndstykke 37.70% 9.90% 45.28% 42.71% 12.01%
NO0409.46 Håndstykke 47.40% 3.00% 13.72% 77.15% 9.13%
NO0409.47 Håndstykke 45.50% 3.80% 17.38% 71.77% 10.85%
NO0409.48 Håndstykke 46.20% 4.50% 20.58% 71.29% 8.13%
NO0409.49 Håndstykke 42.60% 6.90% 31.56% 58.90% 9.54%
NO0409.5 Håndstykke 28.60% 15.20% 69.52% 13.31% 17.16%
NO0409.50 Håndstykke 43.20% 3.00% 13.72% 69.65% 16.62%
NO0409.51 Håndstykke 28.40% 20.40% 93.31% .05% 6.65%
NO0409.52 Håndstykke 28.40% 20.50% 93.76% -.20% 6.44%
NO0409.53 Håndstykke 28.20% 18.50% 84.62% 4.41% 10.98%
NO0409.54 Håndstykke 20.10% 21.30% 97.42% -17.00% 19.58%
NO0409.55 Håndstykke 28.70% 17.50% 80.04% 7.78% 12.18%
NO0409.56 Håndstykke 29.10% 20.50% 93.76% 1.05% 5.19%
NO0409.57 Håndstykke 28.40% 19.40% 88.73% 2.53% 8.74%
NO0409.58 Håndstykke 28.30% 21.10% 96.51% -1.87% 5.36%
NO0409.59 Håndstykke 29.10% 21.30% 97.42% -.94% 3.51%
NO0409.6 Håndstykke 29.00% 19.70% 90.11% 2.86% 7.04%
NO0409.60 Håndstykke 28.50% 20.80% 95.14% -.77% 5.63%
NO0409.61 Håndstykke 28.70% 20.30% 92.85% .83% 6.32%
NO0409.62 Håndstykke 29.30% 20.70% 94.68% .91% 4.41%
NO0409.63 Håndstykke 29.10% 18.40% 84.16% 6.26% 9.58%
NO0409.64 Håndstykke 27.90% 19.70% 90.11% .89% 9.00%
NO0409.65 Håndstykke 29.50% 20.50% 93.76% 1.76% 4.47%
NO0409.66 Håndstykke 28.60% 19.50% 89.19% 2.64% 8.17%
NO0409.67 Håndstykke 29.00% 20.10% 91.94% 1.86% 6.20%
NO0409.68 Håndstykke 28.80% 19.50% 89.19% 2.99% 7.81%
NO0409.7 Håndstykke 29.90% 21.10% 96.51% .99% 2.50%
NO0409.8 Håndstykke 29.90% 19.70% 90.11% 4.46% 5.43%
NO0409.9 Håndstykke 31.60% 19.30% 88.28% 8.49% 3.24%

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL49 Håndstykke -2 3 4 -4 -2 -10.0 -10
IL50 Håndstykke -2 3 4 -4 -2 -10.0 -10
------------------
Prøvenr. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL49 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 2.20 -1.00 -1.00
IL50 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 -5 -2.00 -1.00 -1.00
------------------
Prøvenr. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL49 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 57.0 -1.0 -1
IL50 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 -1.0 110.0 -1.0 -1
------------------
Prøvenr. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL49 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL50 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Prøvenr. Te* Hf* Hg* Tl*
IL49 -10.00 -5.00 -4 6
IL50 -10.00 -5.00 -4 -5

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
IL49 Håndstykke 0.09 0.02 0.00 22.48 30.91
IL50 Håndstykke 0.65 0.03 0.00 21.46 32.02
NO0409.1 Håndstykke 0.85 0.12 0.02 0.14 -0.01 20.26 30.32
NO0409.10 Håndstykke 0.65 0.13 0.02 0.20 0.01 20.68 30.18
NO0409.11 Håndstykke 0.35 0.10 0.02 0.15 -0.01 20.40 30.00
NO0409.12 Håndstykke 0.89 0.11 0.02 0.13 0.01 20.58 29.18
NO0409.13 Håndstykke 4.36 0.67 0.04 0.30 -0.01 15.95 32.92
NO0409.14 Håndstykke 1.77 0.25 0.02 0.20 0.13 9.34 46.08
NO0409.15 Håndstykke 2.56 0.41 0.03 0.15 0.20 6.24 48.91
NO0409.16 Håndstykke 4.36 0.41 0.04 0.41 0.13 17.59 31.06
NO0409.17 Håndstykke 5.14 1.01 0.06 0.42 0.02 15.94 32.09
NO0409.18 Håndstykke 3.49 0.61 0.04 0.34 0.21 8.09 45.29
NO0409.19 Fastfjell 6.61 1.23 0.07 0.41 0.16 13.72 33.67
NO0409.2 Fastfjell 0.24 0.07 0.01 0.21 -0.01 19.93 30.21
NO0409.20 Håndstykke 5.24 0.93 0.05 0.49 0.15 13.71 34.03
NO0409.21 Håndstykke 5.01 1.25 0.07 0.91 0.28 17.41 30.23
NO0409.22 Håndstykke 3.39 0.48 0.03 0.36 0.04 18.58 29.81
NO0409.23 Håndstykke 5.20 0.91 0.07 0.51 0.12 18.51 29.09
NO0409.24 Håndstykke 3.04 0.80 0.05 0.58 0.15 18.06 31.02
NO0409.25 Håndstykke 4.33 0.91 0.06 0.40 0.17 18.06 29.82
NO0409.26 Håndstykke 2.20 0.34 0.02 0.13 0.51 1.77 52.76
NO0409.27 Håndstykke 1.91 0.25 0.02 0.11 0.26 1.53 53.33
NO0409.28 Håndstykke 4.51 0.98 0.05 0.27 0.08 3.84 47.89
NO0409.29 Håndstykke 3.14 0.57 0.04 0.26 0.26 8.81 44.82
NO0409.3 Håndstykke 0.10 0.04 0.01 0.15 -0.01 20.63 29.12
NO0409.30 Håndstykke 2.72 0.26 0.02 0.21 0.08 13.60 34.88
NO0409.31 Håndstykke 6.16 0.64 0.04 0.36 0.26 1.44 44.30
NO0409.32 Håndstykke 6.93 0.91 0.05 0.42 0.34 10.51 40.84
NO0409.33 Håndstykke 0.58 0.41 0.02 0.29 0.04 19.14 30.31
NO0409.34 Håndstykke 1.42 0.42 0.03 0.37 0.11 12.88 41.46
NO0409.35 Håndstykke 0.56 0.02 0.01 0.20 0.01 19.71 29.74
NO0409.36 Håndstykke 9.71 2.18 0.15 0.92 1.41 9.01 30.06
NO0409.37 Håndstykke 2.16 0.86 0.02 0.32 -0.01 21.16 31.49
NO0409.38 Håndstykke 1.46 0.30 0.03 0.27 0.01 21.17 32.06
NO0409.39 Håndstykke 52.90 17.91 0.79 8.28 2.96 4.10 5.16
NO0409.4 Håndstykke 0.45 0.19 0.02 0.24 0.05 19.79 31.81
NO0409.40 Håndstykke 5.51 0.31 0.01 0.23 0.08 2.14 50.64
NO0409.41 Håndstykke 0.06 0.06 0.01 0.20 -0.01 20.82 29.17
NO0409.42 Håndstykke 23.09 0.11 0.01 1.19 -0.01 18.41 27.59
NO0409.43 Håndstykke 0.82 0.24 0.02 0.24 0.01 20.26 30.03
NO0409.44 Håndstykke 0.37 0.16 0.02 0.27 0.07 20.22 29.67
NO0409.45 Håndstykke 3.37 0.25 0.01 0.29 0.01 13.20 42.44
NO0409.46 Håndstykke 4.05 0.70 48.60 0.27 0.03 5.75 5.75
NO0409.47 Håndstykke 4.48 0.90 0.06 0.36 0.52 5.77 48.26
NO0409.48 Håndstykke 2.80 0.41 0.02 0.19 0.14 5.26 49.63
NO0409.49 Håndstykke 1.74 0.21 0.01 0.20 0.06 0.56 38.84
NO0409.5 Håndstykke 5.89 0.89 0.06 0.32 0.36 18.47 29.88
NO0409.50 Håndstykke 7.28 1.37 0.01 0.51 0.69 5.74 46.46
NO0409.51 Håndstykke 1.09 0.41 0.03 0.29 0.08 20.67 28.81
NO0409.52 Håndstykke 0.61 0.10 0.01 0.14 -0.01 20.64 30.19
NO0409.53 Håndstykke 0.92 0.43 0.03 0.33 0.06 20.69 29.61
NO0409.54 Håndstykke 0.79 0.16 0.02 0.16 0.03 20.86 30.24
NO0409.55 Håndstykke 0.38 0.18 0.02 0.21 0.01 21.10 29.91
NO0409.56 Håndstykke 0.61 0.34 0.04 0.27 0.01 20.48 29.22
NO0409.57 Håndstykke 2.54 0.79 0.05 0.34 0.02 19.42 29.72
NO0409.58 Håndstykke 0.76 0.24 0.03 0.17 0.04 20.26 29.69
NO0409.59 Håndstykke 0.34 0.19 0.02 0.16 0.03 20.18 29.37
NO0409.6 Håndstykke 0.55 0.16 0.02 0.18 0.02 21.03 29.52
NO0409.60 Håndstykke 1.51 0.37 0.03 0.21 0.07 19.62 30.17
NO0409.61 Håndstykke 0.63 0.32 0.03 0.19 -0.01 20.10 29.62
NO0409.62 Håndstykke 0.52 0.13 0.02 0.16 0.02 20.70 29.53
NO0409.63 Håndstykke 0.37 0.08 0.01 0.13 -0.01 19.87 30.46
NO0409.64 Håndstykke 1.25 0.60 0.03 0.24 0.08 20.21 29.43
NO0409.65 Håndstykke 0.53 0.19 0.02 0.15 -0.01 19.79 30.39
NO0409.66 Håndstykke 0.93 0.21 0.02 0.16 0.03 19.97 29.71
NO0409.67 Håndstykke 1.98 0.26 0.03 0.16 0.02 19.50 29.09
NO0409.68 Håndstykke 2.02 0.18 0.02 0.16 -0.01 20.48 30.11
NO0409.7 Håndstykke 0.32 0.18 0.02 0.21 0.03 20.16 30.19
NO0409.8 Håndstykke 0.78 0.21 0.02 0.23 -0.01 20.61 30.17
NO0409.9 Håndstykke 0.61 0.17 0.02 0.22 0.02 20.19 29.52
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
IL49 -0.10 0.00 -0.01 53.00
IL50 -0.10 0.00 0.02 54.00
NO0409.1 0.01 0.05 -0.10 52.00
NO0409.10 -0.01 0.04 -0.10 52.00
NO0409.11 -0.01 -0.01 -0.10 51.00
NO0409.12 -0.01 0.04 -0.10 51.00
NO0409.13 0.01 0.05 -0.10 54.00
NO0409.14 0.05 -0.01 0.40 58.00
NO0409.15 0.01 0.01 0.60 59.00
NO0409.16 0.01 0.04 -0.10 54.00
NO0409.17 0.02 0.05 -0.10 55.00
NO0409.18 0.04 0.01 -0.10 58.00
NO0409.19 -0.01 0.05 -0.10 56.00
NO0409.2 0.01 0.04 -0.10 51.00
NO0409.20 -0.01 0.05 -0.10 55.00
NO0409.21 0.01 0.05 -0.10 55.00
NO0409.22 0.02 0.05 -0.10 53.00
NO0409.23 0.02 0.05 -0.10 54.00
NO0409.24 0.01 0.05 -0.10 54.00
NO0409.25 0.01 0.05 -0.10 54.00
NO0409.26 0.01 0.01 -0.10 58.00
NO0409.27 0.04 0.01 -0.10 57.00
NO0409.28 -0.01 0.02 -0.10 58.00
NO0409.29 -0.01 0.01 -0.10 58.00
NO0409.3 0.01 0.03 -0.10 50.00
NO0409.30 0.02 0.05 -0.10 52.00
NO0409.31 0.06 -0.01 0.30 54.00
NO0409.32 0.02 -0.01 -0.10 60.00
NO0409.33 0.02 0.04 -0.10 51.00
NO0409.34 -0.01 -0.01 -0.10 57.00
NO0409.35 -0.01 0.05 -0.10 50.00
NO0409.36 0.03 0.03 -0.10 53.00
NO0409.37 0.05 0.05 -0.10 56.00
NO0409.38 0.05 0.05 -0.10 55.00
NO0409.39 0.14 0.38 -0.10 93.00
NO0409.4 0.03 -0.01 -0.10 52.00
NO0409.40 0.03 -0.01 -0.10 59.00
NO0409.41 -0.01 0.05 -0.10 50.00
NO0409.42 0.10 0.04 -0.10 70.00
NO0409.43 0.01 0.04 -0.10 52.00
NO0409.44 0.01 0.05 -0.10 51.00
NO0409.45 0.02 0.10 -0.10 60.00
NO0409.46 0.05 0.01 -0.10 65.00
NO0409.47 0.04 0.03 -0.10 60.00
NO0409.48 0.05 0.06 -0.10 58.00
NO0409.49 0.08 0.03 -0.10 42.00
NO0409.5 0.01 0.02 -0.10 56.00
NO0409.50 0.02 0.03 -0.10 62.00
NO0409.51 -0.01 0.04 -0.10 51.00
NO0409.52 -0.01 0.04 -0.10 52.00
NO0409.53 -0.01 0.04 -0.10 52.00
NO0409.54 -0.01 0.05 -0.10 52.00
NO0409.55 -0.01 0.05 -0.10 52.00
NO0409.56 -0.01 0.05 -0.10 51.00
NO0409.57 -0.01 0.05 -0.10 53.00
NO0409.58 -0.01 0.04 -0.10 51.00
NO0409.59 -0.01 0.05 -0.10 50.00
NO0409.6 -0.01 -0.01 -0.10 51.00
NO0409.60 -0.01 0.05 -0.10 52.00
NO0409.61 -0.01 0.05 -0.10 51.00
NO0409.62 -0.01 0.05 0.30 51.00
NO0409.63 -0.01 0.04 -0.10 51.00
NO0409.64 0.01 0.05 -0.10 52.00
NO0409.65 0.01 0.04 -0.10 51.00
NO0409.66 -0.01 0.05 -0.10 51.00
NO0409.67 -0.01 0.05 -0.10 51.00
NO0409.68 -0.01 0.05 -0.10 53.00
NO0409.7 0.01 0.05 -0.10 51.00
NO0409.8 0.01 0.03 -0.10 52.00
NO0409.9 -0.01 0.04 -0.10 51.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse