English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4612 - 302 Leite
(Objekt Id: 7899)
(Sist oppdatert: 27.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sveio (4612)
Kart 1:50000: Bømlo (1114-2) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 290854 m. Nord: 6608175 m.
Lengdegrad: 5.2982200 Breddegrad: 59.5594250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: ,01 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Keramikk 12.06.2006

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Genese: Dypbergart Form: Plate
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet
Strøk/Fall: 117 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalifeltspat Hovedmineral (50-90%)
Kvarts Hovedmineral (10-50%)
Albitt Underordnet mineral (1-10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Granat Underordnet mineral (1-10%)
Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)
Beryll Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :150 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :200 / 75 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Under husene på Skiftestad gård opptrer en pegmatittgang som kan følges mer eller mindre sammenhengende mot VNV over en lengde av ca. 600 m. Pegmatitten utgjør del av et større system av Ø-V - strykende pegmatittganger som opptrer mellom Kvitaberg i sør og Leite gård i nord. På den vestlige halvdelen av pegmatitten som stikker opp som en lav rygg i myrområdet nord for fylkesveien mellom Nordskog og Eltravåg, er det drevet i alt 7 små brudd (forsøksdrifter beskrevet under) på partier med grovkrystallin rosa alkalifeltspat og muskovitt. Pegmatitten som er omgitt av folierte tonalittiske til diorittiske ortogneiser, faller 60°-80° sør. Den består av 2-30 cm store rosa til lys grålige krystaller av alkalifeltspat med interstitielle aggregater av kvarts, muskovitt (5-20 cm lange flak, lokalt sammenvokst med litt biotitt) og rød granat (1-2 mm). I kontaktsonen av pegmatitten opptrer partier med pegmatittisk granitt, eller grovkornet granitt med spredte 2-5 cm krystaller av alkalifeltspat. I områder hvor pegmatitten er deformert opptrer årer og mindre nyrer av småkornet muskovitt (1-3 cm), kvarts og/eller granat (< 10 mm). I bruddområdene blir gjerne alkalifeltspaten mer grovkornet (0,3-1 m) samtidig som den i større grad opptrer i en grunnmasse av kvarts. Kvartsen kan her ofte danne metertykke ganger og linser parallelt med pegmatittens strøkretning. I disse områdene er alkalifeltspaten ofte omvandlet til lys grå rødspettete aggregater av albititt (Vestligste brudd) som dels også opptrer som cleavelanditt sammenvokst med småkornet muskovitt (Kilbruddet). I det vestligste bruddet opptrer gulgrønn beryll som bl.a. danner sonert sammenvoksning med alkalifeltspat. Langs østkanten av det sentrale bruddet opptrer et nettverk av opptil 1 m lange og 1 cm tykke plateformete aggregater av 10-40 cm lange muskovittkrystaller. Bruddene omfatter: Vestligste brudd (290760.6608250): 2 m dypt og 5 m langt brudd som er drevet 2 m inn i fjellsiden fra kontakten på nordsiden av kroppen. Vestre brudd (290790.6608240): Grunn vannfylt synk med tverrsnitt på 2 m x 2 m. Ligger 5 m sør for nordkontakten. Sentrale brudd (290820.6608190): Vannfylt brudd drevet inn i fjellsiden mot sørøst midt i pegmatitten. Bruddet er mer enn 3 m dypt og er 8 m langt og 4-9 m bredt. Nordre brudd (290855.6608175): Det største bruddet som ligger 5-10 m fra nordkontakten av pegmatittgangen, omfatter to brudd. Det østlige er drevet 15 m inn i nordhellingen av pegmatitten mot VNV. Bruddet er 5-10 m bredt og 3-4 m dypt. I forlengelsen av det (2 m VNV) finnes et mer enn 5 m dypt vannfylt brudd med tverrsnitt på 4-6 m x 10 m og lengste akse i VNV retning. Kilbruddet (290960.6608120): Lite brudd som omfatter en liten kileformet utsprengning i en vestvendt klippe på østsiden av et lite myrsøkk. Østre brudd (290995.6608110): 30 m lang og 2-3 m bred skjæring som ligger midt i og nær østenden av pegmatittryggen. De midtre 15 m av skjæringen er vannfylt og er mer enn 3 m dyp som er dybden til vannflaten. Mot øst og vest ligger bunnen av skjæringen 0,5-1 m under overflaten. Et lite brudd (290980.6608060) er dessuten skutt ut i fjellsiden ved høyspentmasten som står på ryggen av en parallell pegmatittgang, ca. 50 m mot sør fra Østre brudd.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Brekke, H.; Amaliksen, K. G.; Færseth, R. B.; Jorde, K.; Naterstad, J.; Nilsen, E.; Nordås, J.; Ragnhildstveit, J.; Ree, R. , 1993
Bømlo. Berggrunnskart; Bømlo; 11142; 1:50 000; sort/hvitt;
;Norges geologiske undersøkelse;KART


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse