English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 4617 - 306 Nesodden
(Objekt Id: 7953)
(Sist oppdatert: 15.03.2019)
Borkjerner: Nesodden

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 336457 m. Nord: 6661718 m.
Lengdegrad: 6.0620050 Breddegrad: 60.0599180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Hydrotermal kvarts

Betydning
Råstoffbetydning: Nasjonal betydning (reg. 15.03.2019)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1963 - 1965 Røsking Selskap/Institusjon:Christiania Spigerverk A/S

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Hydrotermal breksje Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>90%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Forkastningsplan Strøk/Fall :225 / 50

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Nesodden forekomst opptrer 300-400 m.o.h. i en skogkledd fjellside ned mot Hardangerfjorden. Forekomsten nås lettest ved å følge stien oppover langs Klubbdalen (Lille Svoldalen) som starter like vest for Bjørkedalen gård. Stien ender i et fossefall over et kvartsflåg ca. 750 m fra Riksvei 551 som går langs fjorden. Forekomsten er tidligere undersøkt av Christiania Spigerverk (Geis, 1964a,b, 1965a,b) som definerte 0,5 Mt kvarts av Si og SiC kvalitet ned til 100 m dyp. Forekomsten opptrer langs en nærmere 5 km lang forkastningssone som stryker bortover lia, parallelt med sjøen i NØ-SV retning. Sonen som er vanskelig å følge langs strøket grunnet mange trange tverrgående bekkedaler, er tidligere undersøkt over en lengde av ca. 500 m med mindre spregninger og røsker. Den nordøstre del av forekomsten har blitt befart over en lengde av 250 m, dvs. på begge sider av fossen. Den består her av flere uregelmessig avgrensete massive kvartslinser som ligger side om side og etter hverandre i rødlige middels- til grovkornete gneisgranitter med spredte små pegmatittlinser og årer. De enkelte linsene som faller 40°-60° NV, er 3-5 m tykke og 10-30 m lange. Linsene som ligger langs gneisstrukturen, er atskilt av tynne soner med kvartsbreksjerte eller kvartsårete gneiser som de glir gradvis over i ved økende innhold av gneisfragmenter i den massive kvartsen. De danner til sammen en 15-20 m bred kvarts-rik masse som kan følges ca. 200 m langs strøket før den glir over i gneiser med spredte små kvartsganger og linser.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Geis, H.P. , 1964
Befaring av kvartsforekomst Nesodden ved Løvfallstrand, Hardanger
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7978;5 sider
Abstrakt:
Kartlegging av kvartslinsenes utgående og volumberegning av linsene. En vurdering av driftsmåte og kostnadsoverslag. Kjemisk analyse av diverse prøver følger også vedlagt.

Geis, H.P. , 1965
Undersøkelse av kvartsforekomsten Nesodden ved Løvfallstrand
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7979;7 sider
Abstrakt:
Vurdering av "Hovedforekomst", "Vestgangen" og "Østgangen". Resultater av kjemiske analyser av hovedforekomsten samt forslag til diamantboring av denne.

Geis, H.P. , 1964
Befaring av Nesodden kvartsforekomst, Hardanger
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7981;4 sider
Abstrakt:
Grøfting og nøyaktig oppmåling av forekomsten viste en kvartsmengde på ca. 1 mill. tonn. Det ble også anvist opplegg for videre prøvetaking.

Geis, H.P. , 1965
Nesodden kvartsforekomst
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7980
Abstrakt:
Innhold: Systematisk prøvetaking med kjemiske analyser, teknisk og økonomisk vurdering av anlegg og eventuell drift, samt vurdering av plassering av kaianlegg. Til slutt forslag til videre undersøkelser.

Ihlen, Peter M. ; Furuhaug, Leif ; Lynum, Rolf ; Müller, Axel;Larsen, Rune B. , 2004
Gitterbundete sporelementer i kvarts fra pegmatitter, hydrothermale ganger, kvartsitter og granitter i Sør-Norge
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2004.020;49 sider
Abstrakt:
Forkortet Rapporten gir resultatene av kvartsundersøkelser i Sør-Norge i 2003. Det er i alt innsamlet 223 prøver av kvarts fra 95 separate pegmatittkropper, 25 forekomster av hydrotermal kvarts, 2 granitter og 10 enheter av kvartsitter. Prøvetakingslokalitetene er undersøkt geologisk og mineralogisk. Det er totalt utført 612 LA-ICMP-MS analyser av gitterbundete sporelementer i kvarts fra de befarte forekomstene og 54 analyser av utplukkete kvartskorn fra magnet- og/eller syrebehandlete flotasjonskonsentrater fremstilt hos NCM på Glamsland fra 7 store prøver av megmatittisk kvarts og kvartsitt. 17 prøver av K-feltspat (10) og plagioklas (7) er innsamlet fra 10 forekomster på Sørlandet og 1 på Vestlandet. Disse er analysert med XRF. En sammenlikning er foretatt mellom XRF, ICP-MS og LA-ICP-MS analyser er gjort på 7 forskjellige magnet- og eller syrebehandlete flotasjonskonsentrater. Det er relativt god overensstemmelse mellom resultatene av de enkelte metodene.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
https://www.nordicmining.com/operations/kvinnherad-quartz/


https://d2zbxcnktjvvs5.cloudfront.net/1516874779/resource-estimates-nordic-quartz-2016.pdf


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse