English version
MALMDATABASEN
Registrering 5430 - 007 Mazejåkka
(Objekt Id: 800)
(Sist oppdatert: 28.03.2007)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Carajav'ri (1833-1) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 594744 m. Nord: 7702901 m.
Lengdegrad: 23.4154840 Breddegrad: 69.4185310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1988 - 1988 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Sedimentær avsetning Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Suoluvuobmi

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grafittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kvarts-karbonat bergart Sedimentær
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foldeakse Retn./Stupn. :337 / 15 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger på begge sider av Mazejåkka ca. 1 km NNV for brua langs gammelveien. Den opptrer i sterkt foldet og dels breksjert grafittskifer. Rikest sulfidmineralisering finnes på sørsida hvor massiv svovelkis og magnetkis opptrer langs grensen mellom grafittskiferen og en kvarts-karbonatbergart. Geokjemisk prøvetaking på 50-tallet ga ingen anomalier i området (Holmsen et. al 1957).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Holmsen, Per; Padget, Peter; Pehkonen, Eero , 1957
The Precambrian geology of Vest-Finnmark, Northern Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.201;107 sider
Abstrakt:
Det undersøkte området har sin naturlige geologiske grense i nord langs "Hyolithussonen". I syd danner riksgrensen mot Finland grensen for undersøkelsenen og i vest er området begrenset av fylkesgrensen mot Troms. Området er hovedsaklig vest for Kautokeinoelven. Hovedvekten har vært en systematisk geologisk kartlegging av berggrunnen og dessuten har det vært lagt vekt på studiet av malmmineraliseringer, særlig sulfidforekomster. Radiometriske målinger og mindre magnetmetriske målinger samt forsøk med geokjemiske feltmetoder er også utført. Blokkstudier har vært gjort, også med tanke på å få indisier på malmforkomster. Berggrunnen består av granittområder i øst og vest og med suprakrustalbergarter imellom. Bergartene viser generelt N-S gående strøkretning. Ofte har de en steil lagstilling. Den vestlige del av suprakrustalområdet består av kvartsitter, grønnskifre med og uten hornblende, argillitter og glimmerskifre. I den midtre og nordlige del av det undersøkte området er det overveiende lagdelte bergarter: sandsteiner, arkoser, kvartsitter. Bergartene er inndelt i bestemte grupper og formasjoner. Stratigrafien er i første omgang beskrevet innenfor særskilte begrensede områder.

Solli, A. , 1990
Carajav'ri. Berggrunnskart; Carajav'ri; 18331; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Kvalheim, A.
Rapport over Masijokka malmfelt i Finnmark.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3960;5 sider
Abstrakt:
Masijåkka malmfelt er antatt å ha en utstrekning på 3km med største bredde 350m. Malmen består av magnetkis og svovelkis og svært små mengder kobber og nikkel. Det foreslås å bryte forekomsten i dagbrudd og utvinne svovel ved hjelp av flotasjon. Videre undersøkelser og sikring av rettighetene bør gjøres.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS88446 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Vekt(kg): 1
Kommentar: pyritt diss. i kvarts-karbonat bergart
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS88447 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Vekt(kg): 1
Kommentar: py malm, massiv, fink., kvartsittfragmenter
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 007 Mazejåkka

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS88446 Fastfjell 14 3 3 80 69 .1 31.0
JS88447 Fastfjell 1143 1 28 331 683 .1 19.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
JS88446 6.0 10.0 3.0 11 1.0 1 2.00 2 3
JS88447 16.0 28.0 2.0 2 1.0 10 24.00 2 3
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
JS88446 4.78 47 33 1664 5.55 5.00 5.00 1 43.0
JS88447 25.30 94 36 229 39.55 5.00 11.00 1 6.0
------------------
Prøvenr. La* B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
JS88446 15.00 2 0 3 0 0 0 8 0
JS88447 26.00 16 0 0 0 0 0 1 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse