Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1160 - 303 Krakkanuten
(Object Id: 8011)
(Last updated: 27.04.2007)

Location
County: Rogaland Municipality: Vindafjord (1160)
Map 1:50000: Ølen (1214-3) Map 1:250000: Haugesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 312165 m. North: 6604002 m.
Longitude: 5.6783250 Latitude: 59.5321270
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Pegmatitic feldspar

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger ca. 200 meter rett nord for Krakk gård, oppe i den bratte fjellsiden vest siden av Krakkanuten. Det har vært drevet på en ca. 10-15 meter bred, sonert pegmatitt i et dagbrudd som har vært ca. 80 meter langt. Bergarten er kvartsrik, og kvarts utgjør ca. 50% av pegmatitten. Kvartsen er grålig og tilsynetlatende ganske rein. K-feltspat og glimmer er ofte sammenvokst, og flere steder sees skeidehauger der k-feltspat er skilt ut som avgang.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Sverdrup, Thor L. , 1960
Befaring av pegmatitten på Krakanuten, Suldal, Rogaland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5513;5 pages
Abstract:
Pegmatitten ved Krakanuten ligger ca. 500 m NØ for gården Krakk i sterkt stigende og ulendt terreng. Lengderetningen er ca. N-S. Forekomsten kan følges ca. 400-500 m. Pegmatitten kan tydelig deles i en østlig og en vestlig sone med en "gangformig" sentral kvartsmasse. Denne kvartsen er sannsynligvis sekundært dannet. Den østlige del av forekomsten er mer finkornet, mer rotet og av dårligere kvalitet enn den vestlige delen. Den vestlige sonen, som kvantitetsmessig er den største, er meget homogen i hele partiet, selv om en viss tendens til finkornethet gjør seg gjeldende mot V-grensen. Pegmatittens mineralselskap er: mikroklin, kvarts, muskovitt, noe biotitt, og sannsynligvis plagioklas. Den omgivende gneis er sterkt glimmerførende med vekslende strøk. Langs kvartssonen på østsiden har det tidligere vært drevet noe feltspat tidligere. Feltspaten er fraktet på løpe- streng ned til veien. Det ligger idag ca. 40 tonn feltspat igjen ved bruddet. Å sette igang produksjon av feltspat på denne forekomsten vil ikke være tilrådelig. Dertil er kornstørrelsen for lite homogen og krystallene for små. Om forekomsten skal drives, må råproduktet oppredes ved flotasjon. Et grovt tonnasjeoverslag tilsier ca. 39 250 tonn pr. m avsenkning. For drivverdighet må en regne med minst 30 m avsenkning. Denne dybden kan kun undersøkes ved diamantboring. Prøver tatt i pegmatittens dårligste parti viser høye Fe2O3-innhold.

Bjørlykke, Harald , 1951
Rapport fra befaring av Krakanuten feltspatbrudd i Rogaland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6020;2 pages
Abstract:
Formålet med befaringen var å få en oversikt over mulig utvinnbare mineraler i Krakanutforekomsten. Forekomsten har vært i drift senest i 1912 og ca. 20 tonn uskeidet feltspat er ennå tilgjengelig. Transporten foregikk den gang med taubane og hest. Feltspaten er mikroklin av god kvalitet, men mineralet utgjør kun en liten del av gangmassen, og det er tvilsomt om felt- spaten kan utvinnes med fortjeneste i dag. Pegmatitten er imidlertid rik på muskovitt av god kvalitet, og inneholder også små mengder utskeidbar beryll. Etterspørsel etter glimmer til finmaling og fyllstoff er økende, og en bør derfor ta ut et prøveparti som sendes til interesserte avtakere. Dersom glimmeret kan benyttes som mølleglimmer, vil også feltspat, kvarts og beryll kunne bli verdifulle biprodukter.


The fact sheet was created on 23.05.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway