English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 3813 - 335 Ødegårdens Verk
(Objekt Id: 8477)
(Sist oppdatert: 05.02.2021)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Arendal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 532069 m. Nord: 6535856 m.
Lengdegrad: 9.5575660 Breddegrad: 58.9611230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Apatitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 27.03.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 12.nov.2010 av Havard Gautneb)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Datering: 1023 (-140\+140) million år Metode: U/Pb
Genese: Metasomatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Neoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Bamblekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Bindalsbatolitten
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten er registrert to ganger i NGUs database, som henholdsvis apatittforekomst og rutilforekomst. Forekomstområdet består av en over 1200 m lang relativt steilstående sone med metasomatisk omvandlet metagabbro/amfibolitt. Den dominerende bergart er en rutilførende skapolitt-hornblende bergart som av Brøgger (1934) ble kalt ødegårditt. Et karakteristisk innslag i ødegårdittområdet er et stort antall dm-1m mektige soner med en apatittførende flogopitt-enstatitt bergart. Denne bergarten var i perioden 1872-1945 gjenstand for gruvedrift på apatitt (fluorapatitt). Ifølge Korneliussen og Furuhaug (1993) varierer fosforinnholdet i flogopitt-enstatitt bergarten fra under 1 % til 15 % P2O5, basert på 22 borkjerneprøver (gjennomsnitt 3.28 % P2O5). De samme analyser viser høyt innhold av yttrium (inntil 1200 ppm Y) og forhøyet innhold av sjeldne jordartselementer (for eksempel inntil 600 ppm La). Til sammenligning inneholder metagabbro og ødegårditt under 1 % P2O5. Dannelsen av forekomsten er spesiell. Skapolittiseringsprosessen er assosiert med en metasomatisk omvandling av gabbro/amfibolitt. Hydrotermale løsninger forårsaket en dekomponering av de fleste mineraler i utgangsbergarten samtidig som det meste av jernet ble ført bort i løsning, sannsynligvis i form av jernklorid. Denne prosessen førte også til en dekomponering av ilmenitt til rutil. Ødegårdittbergarten består i hovedsak av to mineraler - skapolitt som er et omvandlingsprodukt fra plagioklas, og en jernfattig hornblende som er omvandlingsprodukt etter mafiske silikatmineraler, samt 2-4 % rutil. Kontaktrelasjonene mellom ødegårdittsonen og den omkringliggende gabbro/amfibolitt er komplekse. Rester av ufullstendig skapolittomvandlet metagabbro/amfibolitt er vanlige innenfor ødegårdittsonen. Når det gjelder gruvedrift og geologiske undersøkelser av forekomsten oppsummeres følgende hovedpunkter: (1) Apatittdriften startet i 1872 i regi av et fransk selskap. Driften ble videreført med varierende omfang og med forskjellige eiere, og ble til slutt innstilt i 1945. Se detaljert informasjon i boken om Ødegårdens Verk utarbeidet av Bamble Historielag (Sem 1987). (2) Mineralene skapolitt og apatitt fra Ødegårdens Verk er detaljert beskrevet av Liefting m.fl. (1993) og Liefting & Nijland (1992); se også Engvik m.fl. (2009, 2011). (3) NGU fattet interesse for forekomsten som mineralressurs betraktet omkring 1990, i første omgang som ledd i et studium av skapolittførende bergarter i Bamble-regionen (Hysingjord 1990). En vurderte flere produktmuligheter for skapolitt, blant annet bruk av "ekspandert skapolitt" til byggeformål (Poulsen 1993). (4) Samtidig ble en klar over at ødegårditten har et såpass høyt innhold av rutil at den kan være av økonomisk interesse av den grunn, og det ble utført diverse prøvetaking inkludert kjerneboring av to korte hull for å undersøke bergartenes karakter i større detalj (Korneliussen & Furuhaug 1993). Det ble også utført bakkemagnetiske målinger med henblikk på kartlegging av forekomstens arealmessige utstrekning (Lauritzen 1992). (5) Overgangssonen mellom gabbro/amfibolitt og ødegårditt ble studert i detalj av Sandøy (1995), med utgangspunkt i de to borhullene. Ressurs: Ødegårdittsonen er steiltstående og minst 1200 m lang. Fortsettelsen mot NV under jordbruksland er ikke undersøkt. Forekomstområdets areal ansees å være omtrent 120.000 m2. Når en beregner til en dybde på 150m og benytter en spesifikk vekt på 2.8 (tonn/m3), får en et tonnasjeanslag på i størrelsesorden 50 millioner tonn for ødegårdittsonen. Andelen av apatittførende flogopitt-enstatittbergart er sannsynligvis relativt liten. Sannsynligvis blir det gjennomsnittlige fosforinnholdet i forekomstområdet lavt, trolig i størrelsesorden 1 % P2O5. Forekomsten er dermed av sekundær interesse som apatittforekomst betraktet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Brøgger, Waldemar Christopher ; Bäckström, Helge , 1888
Ueber den "Dahlitt", ein neues Mineral von Ødegården, Bamle, Norwegen.
;Stockholms högskola;ARTIKKEL;Meddelanden; No.77;1-4 sider

Morton, Roger D. , 1960
The Ødegården phosphate deposits.
;Norges geologiske undersøkelse;EKSKURSJONSGUIDE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.212o;13-16 sider

Korneliussen, A.; Furuhaug, L. , 1993
Ødegården rutilforekomst: En rutilførende skapolittomvandlet gabbro ved Ødegårdens Verk, Bamble
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.078;46 sider
Abstrakt:
Ødegården rutilforekomst utgjør en langstrakt sone av rutilførende skapolitt- hornblende bergart (ødegårditt) som gjennomsettes av opptil 1 m mektige ganger av en flagopitt - enstatitt - apatitt bergart. Forekomsten er 100-150 m bred, steiltstående og minst 1200 m lang. Rutilgehalten varierer stort sett i området 1-4%; den delen av forekomsten som ligger nærmest Ødegården synes å ha noe høy- ere gehalt (2-4% rutil) enn de mindre de midtre og sydvestlige deler (1-3% rutil). Den var ved begynnelsen av dette århundret gjenstand for en relativt betydelig gruvedrift på apatitt. Forekomsten er dannet ved metasomatisk omvandling av en gabbrobergart i en periode i områdets geologiske utvikling som var karakterisert av omfattende hydrotermalomvandling, anslagsvis for 1100 millioner år siden. Gjennomstrøm- ming av Cl-rike løsninger har forårsaket en omfattende skapolittomvandling av plagioklas i den opprinnelige gabbroide bergarten. De fleste elementer har under denne prosessen vært mobile, og bergartens kjemiske sammensetning er betydelig forandret. Under denne hydrotermale prosessen er jern utlutet fra ilmenitt og transportert ut av bergarten av de hydrotermale løsninger, mens titan sitter tilbake i form av rutil. De påviste rutilgehalter er sannsynligvis for lave til å kunne gi grunnlag for økonomisk utnyttelse i dagens situasjon. De langsiktige markesutsiktene for rutil er imidlertid gode, og forekomsten er avgjort en ressurs som kan få økon- omisk betydning i framtiden. Apatitt og flogopitt er aktuelle som biprodukter.

Bugge, Arne , 1924
Om Ødegårdens apatitgruber
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL; FOREDRAG;Norsk geologisk tidsskrift; No.7 (3-4);393-396 sider

Sandøy, Roar , 1995
A description of the mineralogical and geochemical alteration from gabbro to scapolitized rock (Ødegårditt) from Ødegaarden in Bamble, Telemark.
;NTNU Bergavd.;AVHANDLING

Bugge, Arne , 1922
Ødegården gruve. Gruvekart 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2612

Lieftink, Dick J.; Nijland, Timo G.; Maijer, Cees , 1993
Cl-rich scapolite from Ødegårdens Verk, Bamble, Norway
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.73 (1);55-57 sider
Abstrakt:
Scapolites from a rutile-phlogopite-scapolite rock associated with the apatite-phlogopite-enstatite veins at the old Ødegårdens Verk, Bamble, South Norway appear to be the most Cl-rich variety hitherto reported. Besides Cl(3.74-3.91 wt%, 0.92-0.94 atoms per formula unit), So3 (0.57-0.81 wt%) and Br (328 ppm) are present. Together the scapolites indicate a revision of the solid solution line between approximately Si7.2Al4.8Cl0 and Si8.3Al3.7Cl1. This is explained by coupling the scapolite substitution CaAl·CaCo3=NaSi·NaCl to the Al=Si substitution.

Lieftink, Dick J.; Nijland, Timo G.; Maijer, Cees , 1994
The behaviour of rare-earth elements in high-temperature CI-bearing aqueous fluids: results from the Ødegården Verk natural laboratory.
;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Canadian mineralogist; No.32;149-158 sider
Abstrakt:
The apatite from the ancient mines at Ødegården, northeast of Kragerø, South Norway, is known to be chlorapatite. Alteration during metamorphism involved the replacement of chlorapatite by hydroxyapatite and rare-earth phosphates, while hornblende developed elsewhere in the veins and in the country rocks. Ti-in-hornblende thermometry indicates ca. 700 dgrs C Cl-bearing aqueous solutions. La, Ce, Dy, Y, Na and Fe are leached from apatite, together with Cl. Coleaching of REE and Na indicates their coupled substitution in apatite. A different behavior is indicated for heavy and light REE, the latter being less depleted in Cl-poor apatite. Relatively more LREE precipitated as monaznite than HREE as xenotime. The HREE-bearing complexes with Cl seem to have been more stable under the conditions described.

Morton, Roger D. , 1960
The Ødegården phosphate deposits.
;Norges geologiske undersøkelse;EKSKURSJONSGUIDE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.212o;13-16 sider

Lieftink, Dick J.; Nijland, Timo G.; Maijer, Cees , 1993
Cl-rich scapolite from Ødegårdens Verk, Bamble, Norway
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.73 (1);55-57 sider
Abstrakt:
Scapolites from a rutile-phlogopite-scapolite rock associated with the apatite-phlogopite-enstatite veins at the old Ødegårdens Verk, Bamble, South Norway appear to be the most Cl-rich variety hitherto reported. Besides Cl(3.74-3.91 wt%, 0.92-0.94 atoms per formula unit), So3 (0.57-0.81 wt%) and Br (328 ppm) are present. Together the scapolites indicate a revision of the solid solution line between approximately Si7.2Al4.8Cl0 and Si8.3Al3.7Cl1. This is explained by coupling the scapolite substitution CaAl·CaCo3=NaSi·NaCl to the Al=Si substitution.

Morton, R.D.; Catanzaro, E.J. , 1964
Stable chlorine isotope abundances in apatites from Ødegårdens Verk, Norway.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.44 (3);307-313 sider
Abstrakt:
35Cl/37Cl ratios have been determined in five Pre-Cambrian apatites from Ødegårdens Verk in South Norway. The apatites selected for analysis were of two principal varieties, namely chlorapatites with wt. % Cl 6.02-6.24 and apatites containing only 1.67 wt. % Cl. The chlorine-poor apatites have obviously been derived by metasomatism of the former group. Three chemical analyses of the apatites are presented. In none of the samples studied was any variation in the stable chlorine isotope abundances detected; the average 35Cl/37Cl ratio in the samples being 3.129 ± 0.002, compared with a reference isotope standard ratio of 3.128 ± 0.002. These results compare favourably with those of previous workers and serve to support the thesis that isotopic fractionation of the stable chlorine isotopes is rarely, if ever, effected during normal processes of mineral formation.

Morton, Roger D. , 1961
Contributions to the mineralogy of Norway. No. 9. On the occurrence of two rare phosphates in the Ødegården Apatite Mines, Bamble, South Norway 1. A variety of Woodhouseite. 2. Whitelockite.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.41 (2/4);233-246 sider
Abstrakt:
A description is given of varieties of woodhouseite and whitlockite found in specimens from the apatite-rich veins cutting the Precambrian rocks at Ødegårdens verk, Bamble, S.Norway. The minerals occur, together with quartz, in pockets within a matrix of chlor-hydroxy-oxyapatite. Physical and optical data are given for both minerals, together with x-ray powder diffraction data. A semi-quantitative spectrographic analysis of the whitlockite is included.

Morton, Roger D. , 1960
The Ødegården phosphate deposits.
;Norges geologiske undersøkelse;EKSKURSJONSGUIDE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.212o;13-16 sider

Oftedal, Ivar , 1939
Vanadium in dem Apatitvorkommen von Ødegården in Bamble
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.19 (4);340-341 sider
Abstrakt:
Frie emneord: Vanadium

Bugge, Arne , 1923
Rapport over apatittforekomstene ved Ødegaarden Verk i Bamble, sett i relasjon til apatittutvinning i verden forøvrig
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6069;29 sider
Abstrakt:
Rapporten inneholder en oversikt over fosforråstoffers anvendelse og kvalitet, samt verdens beholdning og produksjon sett i forhold til norsk utvinning. Rapporten gir videre en beskrivelse av Bamble Apatittverk med hensyn til geologi, tidligere arbeider og brytbare mengder, og den kommer med forslag til hvordan videre undersøkelser bør anlegges ved Ødegaarden Verk. v

Smith, H. H. , 1928
Rapport over apatittforekomstene ved Ødegaarden Verk, Bamble
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6066;16 sider
Abstrakt:
Befaringen ble foretatt etter anmodning av driftsbestyrer Erland Eide ved Ødegaarden Verk. Hensikten med befaringen har vært å gi en geologisk-økon- omisk vurdering av apatittforekomstene ved Ødegaarden Verk.med tanke på videre drift. Apatitten forekommer i en skapolitthornblendeskifer-bergart som stryker SV-NØ og som er omgitt av gabbro, amfibolitt, granitt og kvart- sitt. Feltet gjennomsettes av en rekke pegmatitter og hovedtyngden av gruve- driften har hittil vært på grensen til to av disse. Malmen forekommer i en lengde på 1600 m, og bredden på feltet er 135-150 m. Et område på 48400 m2 kan med sikkerhet sies å være lovende. Malmprosenten antas å ligge mellom 25-45% og det kan gi en produksjon på 6000 tonn/år. Samlede brytningsutgifter er beregnet til kr. 9,05 pr. tonn. For levering f.o.b. Valla vil ett tonn høyprosentlig (70%) apatitt koste kr. 23,44 med den brytnings- og oppførings- plan som er satt opp. Ved å gå bort fra håndvasking og anskaffe nytt maskin- anlegg vil man kunne levere for kr. 27,50 f.o.b. Valla.

, 1961
Ødegårdens apatittgruver, Bamble, Telemark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5625;1 sider
Abstrakt:
Drift på apatitt ble opptatt i 1872 på en del av feltet av et fransk sel- skap. Ødegarden var en tid et av de større bergverksanlegg i landet, i 1880 var ansatt 350 arbeidere. Driften avtok imidlertid i omfang, i 1885 var antallet av arbeidere 86, og driften ble innstilt i begynnelsen av 1890- årene. På en annen del av feltet ble driften opprettholdt av firmaet Johan Dahll i Kragerø. I året 1910 ble Ødegården Apatittgruver overtatt av Håkon Mathiesen. I 1915 fikk bedriften navnet Bamble Apatitt A/S. Drift fant sted til og med 1926. I 1941 ble driften gjenopptatt av ny eier, direktør Adam Petterson. Driften ble innstilt i 1945.

Bugge, Arne , 1922
Ødegården gruve. Gruvekart 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2612

Ødegården gruve. Vertikalprofil av gruva 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2613

Ødegården gruve. Geologisk kart med gruver og daganlegg 1:4 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2610

Ødegården gruve. Geologisk kart med gruver og daganlegg 1:400
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2611

Bamble gruber. Vestgruben, etasje 38. Geologisk kart 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 163

Bamble gruber. Vestgruben, etasje 30. Geologisk kart 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 164

Bamble gruber. Geologisk plankart 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 166

Bamble gruber. Plan over Jomfrugruben 1:200
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 167 A

Bamble gruber. Ødegården. Geologisk kart
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 280

Bamble gruber. Plan over Badstuhaugen 1:200
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 167 C

Bamble gruber. Vertikalprofil 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 168

Bamble gruber. Ødegården. Geologisk oversiktskart 1:4 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 278

Bamble gruber. Ødegården. Vertikalprofil 1:1 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 279

Bamble gruber. Dagkart over Hafredal 1:200
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 167 B

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Sem, G. 1987: Ødegårdens Verk. Utarbeidet av Bamble historielag. Alf Jacobsens Boktrykkeri, Brevik. 180 s.


Brøgger, W.C. 1934: On several Archaean rocks from the south coast of Norway. II. The south Norwegian hyperites and their metamorphism. Skrifter Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse 1, 421 s.


Paulsen, O. (1993): Smelting av skapolitt. SINTEF Avd. for Metallurgi, report STF34 F90194, available at NGUs library, 11 p.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse