English version
MALMDATABASEN
Registrering 5430 - 011 Gæs'samaras
(Objekt Id: 860)
(Sist oppdatert: 11.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Kautokeino (1833-2) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 577044 m. Nord: 7660901 m.
Lengdegrad: 22.9308610 Breddegrad: 69.0477730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 20.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 1.2 % 21.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1959 - 1961 Kjerneboring Selskap/Institusjon:GM/NGU
1959 - 1963 Geologi Selskap/Institusjon:Geofysisk Malmleting/NGU
1960 - 1961 Geokjemi Selskap/Institusjon:Statens Råstofflaboratorium/NGU
1989 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Albittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Cas'kejasformasjonen (Stuorajav'rifm.)

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Albitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Turmalin Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)
Gangmineral Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Hematitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Albitt-kabonat b.a. Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart Albittfels Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Metadiabas Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Metatuff/-tuffitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Gæssamaras er en lav skogkledd ås 5 km NV for Kautokeino. Kobberkis-mineraliserte blokker danner et tilnærmet N-S gående blokktog som er 1.5 km langt og 100-150 m bredt. Totalt 150 mineraliserte blokker ble registrert under den første leteperioden av GM/NGU (1959-1961). Råmalmgehalten er beregnet ut i fra gjennomsnittelige kobberinnhold i de 32 rikeste blokkene. Tilsvarende mineraliseringer er ikke påvist i fast fjell, hverken i dagen eller ved kjerneboring. Koordinatene til forekomsten er angitt for den sørligste blokkkonsentrasjonen, mens korrdinatene til den nordlige konsentrasjonen er gitt under mindre skjerp.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Sakshaug, G.F. , 1960
Geofysisk undersøkelse Gæssemaras
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.244C;8 sider
Abstrakt:
Det var tidligere funnet malmblokker i feltet (GM Rapport 254 B), og formålet med den foreliggende undersøkelse var å påvise eventuelle ledende soner i blokkområdet. Det ble utført el.magn.kond.målinger (Turam) på vanlig måte. Turammålingene ble supplert med selvpotensialmålinger. Ved Turammålingene ble det påvist to tildels sterkt ledende soner som stort sett er parallelle og ligger 300-400 meter fra hverandre. Over en lengde av ca. 500 meter er det brudd i begge soner. Den østligste av sonene fortsetter ut av målefeltet både mot syd og nord. Sonene ligger dels innenfor, dels like utenfor blokkområdet. Selvpotensialmålingene ga anomalier som stort sett faller sammen med de ledende soner som ble påvist ved Turammålingene.

Tan Tek Hong , 1963
Malmgeologiske og geofysiske undersøkelser Gæssemaras.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.314 C;45 sider
Abstrakt:
Som forsøk på å klarlegge kilden til de kobberkisførende blokker som ble funnet i Gæssemaras i 1959 ble det foruten geologiske undersøkelser utført magnetiske målinger samt diamantboringer. De magnetiske målinger ble innledet høsten 1960 og fortsatt på is- og snøføre våren 1961. Det ble boret 4 hull på tilsammen 293 meter. Tidligere har det vært utført en rekke undersøkelser i området av forskjellig art. Foreliggende rapport inneholder en liste over disse arbeidene.

Skjerlie, Finn J. , 1961
Malmgeologiske undersøkelser Gæssemaras.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.276 B;5 sider
Abstrakt:
Det henvises til NGU Rapport nr. 254/B over de undersøkelser som i 1959 ble utført i det samme område. Foreliggende undersøkelse tok sikte på å føre undersøkelsene videre. Det ble foretatt detaljert blokkleting som førte til nye funn av malmblokker. Videre ble det foretatt magnetiske målinger samt geolgiske undersøkelser.

Sakshaug, G.F. , 1971
Geofysisk undersøkelse Gæssemaras/syd, Mielgasjavrre.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.503 A;20 sider
Abstrakt:
I Gæssemaras, nord for Cabardasjokka ved Soattefielbma, er det tidligere utført Turam- og SP.målinger (NGU Rapport nr. 244C).Senere er det foretatt diverse andre undersøkelser som geologi, blokkleting, magnetiske målinger og diamantboringer (kfr. rapportene 254B, 276B, 314C). I området ved Mielgasjavrre, 5 km syd for Soattefielbma, er det tidligere utført blokkleting, magnetiske målinger og diamantboringer (NGU Rapport 314 B og D). De nye undersøkelsene i Gæssemaras omfattet Turam- og magnetiske målinger. Ved Mielgasjavrre ble det utført magnetiske målinger på det islagte vannet. I Gæssemaras ble det påvist en rekke lange og tildels meget sterkt ledende soner som kan ha forskjellig fallretning. (foldete strukturer) Det er utført modell- målinger som støtte for tolkningen av målingene i marken. Ved de magnetiske målingene i Gæssemaras ble det påvist 2-3 lange anomalidrag. nAnomaliene (maks 2 000- 3 000 gamma) korresponderer ikke med de indikerte ledende soner. De magnetiske målingene på isen av Mielgasjavrre bidro til et sikrere ano- malibilde i området.

Skjerlie, Finn J.; Sagli, Finn , 1960
Diamantboringer Gæssemaras.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.252 D;7 sider
Abstrakt:
Det ble boret 2 hull med samlet lengde 197,70 meter. Boringene foregikk på basis av blokkleting og geofysiske målinger.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO-4-15 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken
Kommentar: albite-carbonate rock, fine-medium grained, cpy in aggregates, carb. veinlets and fractures.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Gæs'samaras
(Objekt Id: 10061 11,00,01)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Kautokeino (1833-2) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 577144 m. Nord: 7661551 m.
Lengdegrad: 22.9338780 Breddegrad: 69.0535700
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO-4-16 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken
Kommentar: albite felsite, very fine grained, reddish grey, weak py diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 011 Gæs'samaras

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO-4-15 Tipprøve 6012 14 2 11 34 .1 161.0
NO-4-16 Tipprøve 17 7 2 8 13 .1 22.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NO-4-15 18.0 13.0 2.0 3 1.0 6 1.00 2 2
NO-4-16 11.0 6.0 2.0 2 1.0 9 1.00 3 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NO-4-15 .32 54 59 1171 2.30 1.00 5.00 1 8.0
NO-4-16 .02 8 12 360 .98 1.00 5.00 1 4.0
------------------
Prøvenr. La* B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
NO-4-15 40.00 2 0 1 1 0 0 2 0
NO-4-16 2.00 4 0 1 0 0 0 1 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse