English version
MALMDATABASEN
Registrering 5430 - 012 Mazejåkka brua
(Objekt Id: 861)
(Sist oppdatert: 28.03.2007)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Masi (1933-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 595144 m. Nord: 7701951 m.
Lengdegrad: 23.4247110 Breddegrad: 69.4098780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1954 - 1955 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU
1988 - 1988 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Albittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Suoluvuobmiformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Albitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Albititt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :297 / 40 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :315 / 10 Syn-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringene opptrer i karbonat-kvarts ganger i albittiserte, finkornete glimmerskifre langs elvebreddene, både nord og sør for brua over Mazejåkka langs gammelveien. Gangene er fra 0.2 til 2 m brede. De både skjærer og er tilnærmet parallelle foliasjonen i bergarten. Svovelkis opptrer som uregelmessige aggregater og i druserom i gangene. Svak disseminasjon av sulfider finnes i de albittiserte bergartene stedvis.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Holmsen, Per; Padget, Peter; Pehkonen, Eero , 1957
The Precambrian geology of Vest-Finnmark, Northern Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.201;107 sider
Abstrakt:
Det undersøkte området har sin naturlige geologiske grense i nord langs "Hyolithussonen". I syd danner riksgrensen mot Finland grensen for undersøkelsenen og i vest er området begrenset av fylkesgrensen mot Troms. Området er hovedsaklig vest for Kautokeinoelven. Hovedvekten har vært en systematisk geologisk kartlegging av berggrunnen og dessuten har det vært lagt vekt på studiet av malmmineraliseringer, særlig sulfidforekomster. Radiometriske målinger og mindre magnetmetriske målinger samt forsøk med geokjemiske feltmetoder er også utført. Blokkstudier har vært gjort, også med tanke på å få indisier på malmforkomster. Berggrunnen består av granittområder i øst og vest og med suprakrustalbergarter imellom. Bergartene viser generelt N-S gående strøkretning. Ofte har de en steil lagstilling. Den vestlige del av suprakrustalområdet består av kvartsitter, grønnskifre med og uten hornblende, argillitter og glimmerskifre. I den midtre og nordlige del av det undersøkte området er det overveiende lagdelte bergarter: sandsteiner, arkoser, kvartsitter. Bergartene er inndelt i bestemte grupper og formasjoner. Stratigrafien er i første omgang beskrevet innenfor særskilte begrensede områder.

Gjelsvik, Tore , 1958
Albittrike bergarter i den karelske fjellkjede på Finnmarksvidda, Nord-Norge.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.203;60-72 sider
Abstrakt:
Greenschists and alternating, smaller beds of graphite schists, felsites, together with intrusive rokcs of diabase and granitoid character, all belonging to the Karelidic orogeny, show strong enrichment of albite. Chemical analyses demonstrate the Na2O content amounting for 10 per cent. Details of the most albite rich rocks are given. It is suggested that the intrusive rocks are derived from palingenic magmas, inheriting the Na2O richness from geosynclinale or early orogenic spilitization processes.

Kvalheim, A.
Rapport over Masijokka malmfelt i Finnmark.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3960;5 sider
Abstrakt:
Masijåkka malmfelt er antatt å ha en utstrekning på 3km med største bredde 350m. Malmen består av magnetkis og svovelkis og svært små mengder kobber og nikkel. Det foreslås å bryte forekomsten i dagbrudd og utvinne svovel ved hjelp av flotasjon. Videre undersøkelser og sikring av rettighetene bør gjøres.

Solli, A. , 1988
Masi. Berggrunnskart; Masi; 19334; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS88437 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Vekt(kg): 1
Kommentar: Albittfels/albititt, gråhvit, finkornet, noe rustfarget, svak sulfiddisseminasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 012 Mazejåkka brua

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS88437 Fastfjell 5 4 8 35 60 .1 5.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
JS88437 3.0 5.0 4.0 3 1.0 86 4.00 2 2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
JS88437 .82 103 76 196 1.87 13.00 5.00 1 14.0
------------------
Prøvenr. La* B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
JS88437 27.00 2 0 1 1 0 1 2 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse