Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 3054 - 302 Askilsrud
(Object Id: 8638)
(Last updated: 14.11.2006)

Location
County: Viken Municipality: Lunner (3054)
Map 1:50000: Gran (1815-1) Map 1:250000: Hamar
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 585806 m. North: 6685042 m.
Longitude: 10.5522070 Latitude: 60.2929130
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
Agricultural lime 05.03.2001

Operations
From - To Activity Comments
2000 - 2000 Geochemistry Company/Institution :NGU
2000 - 2000 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit: Os-Rø Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Oslogruppen Formation: Kalvsjøformasjonen

Mineralogy
Mineral Amount
Calcite Major mineral (50-90%)
Quartz Accessory mineral (<1%)
Graphite Accessory mineral (<1%)
Feldspar Accessory mineral (<1%)
Mica Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
Lokaliteten er et nedlagt kalkbrudd med en bruddfront på ca 100 m og med en bruddhøyde på 30 - 40 m. Bruddet ligger ved en undergang for en utmarksvei under den "nye" riksveien. Bruddet ligger på vestsiden av riksveien mens kalkovnen ligger på østsiden av undergangen. Kalkovnen er relativt godt bevart. Fra bruddet og frem til kalkovnen ligger et mer eller mindre godt bevart smalsporet banelegeme. Adkomst gjennom gården Engen ved vest enden av Kalvsjø-tjernet. Herfra går det en utmarksvei nordover frem til bruddområdet. Forekomstene ved Hallom og Askilsrud tilhører samme kalksteinsdraget og avstanden mellom bruddene er 800 - 900 m. Kalken tilhører etasje 5 i den såkalte Gastropodekalksteinen som er av overordovicisk alder. I følge den litostratigrafiske inndelingen tilhører kalksteinen Kalvsjøformasjonen. Kalksteinen er mørk grå av farge og med et høyt innhold av fossiler i en finkornet til tett grunnmasse. De mest fremtredende fossilene er brachiopoder, kalkalger, koraller og gastropoder. Det meste av kalkspaten er rekrystallisert og relativt lys og ren. Grunnmassen består av kalkspat, spredte korn av kvarts, feltspat og glimmer. I tillegg opptrer spetter av kis. Kalken synes mer forurenset her enn ved Hallom. Den grå fargen skyldes i hovedsak finfordelt organisk materiale/grafitt. Kjemiske analyser viser en variasjon i syreløslig CaO og MgO fra 49.39-50.59 og 0.42-0.53. Således er det liten dolomitt komponenet i kalken. Med dagens krav til "kvalitet" synes jordbruks- og miljøkalk å være den mest sannsynlige anvendelsesområdet.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Oversiktsbilde over bruddet"
Photo no. 2 showing Tynnslipbilde av kalkstein"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Kjølle, Idunn , 1998
Industrimineralkvalitet av kalkstein: Effekten av kontaktmetamorfose på teksturelle egenskaper, hvithet og geokjemi
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.063;42 pages
Abstract:
Det er foretatt en undersøkelse av hvilke effekter kontaktmetamorfose har på industrimineralkvaliteten av kalkstein når det gjelder teksturelle egenskaper, hvithet og geokjemi. Studiet er basert på kalksteiner fra Oslofeltet, da disse finnes både i umeta- morf og kontaktpåvirket utgave. Kalkstein med variabel grad av metamorf påvirk- ning er sammenlignet med sine umetamorfe ekvivalenter. Undersøkelsene har vist at kontaktmetamorfose har en gunstig innvirkning på industrimineralkvaliteten av kalkstein når det gjelder følgende egenskaper: Den resulterer i økt kornstørrelse, jevnere kornform og -grenser, lysere farve økte hvithets-/reflektivitetsverdier, og mindre kullstøv/organisk karbon. Kontaktmetamorfose har imidlertid ikke vist seg å gi noen bedring i kvaliteten når det gjelder opptreden og mengde av forurensninger. Sammenvoksningene og finkornigheten av mange av fasene tyder på at kontaktmetamorf kalkstein ikke vil være lettere å rense enn umetamorf utgave. Er kalksteinen i tillegg meta- somatisk omvandlet, er det store sjanser for at den er blitt mer uren enn den var i utgangspunktet, og at kvaliteten faktisk har blitt forringet. Resultatene indikerer at kontasktmetamorfose fører til en bedre industri- mineralkvalitet på kalkstein bare dersom den var av høy renhet i utgangs- punktet og har unnsluppet metasomatose.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
OP0008.01 Hand specimen
Sampler: Odd Øvereng
Comment: OØ2000-20. Mørk grå (sort) finkornet til tett m/store mengder av fosiller. Prøven er en samleprøve over en mektighet på ca. 20 m i nedl.brudd.
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
No. of registrated thinsection analyses = 1
11-05 Bedrock
Sampler: H. Gautneb
Comment: Grålig innhomogen kalk, mye skifer innblanding
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
12-05 Bedrock
Sampler: H. Gautneb
Comment: Grålig innhomogen kalk, mye skifer innblanding
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3054 - 302 Askilsrud

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
OP0008.01 Hand specimen 48.06% .85% 3.89% 83.67% 12.45%
11-05 Bedrock 50.79% .53% 2.42% 89.33% 8.25%
12-05 Bedrock 49.39% .54% 2.47% 86.81% 10.72%

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
OP0008.01 Hand specimen 6.48 1.82 0.10 1.41 0.11 0.85 48.95
11-05 Bedrock 3.18 1.24 0.05 0.59 0.06 0.59 51.98
12-05 Bedrock 1.74 0.25 0.02 0.30 0.07 0.38 54.33
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Sum
OP0008.01 0.11 0.46 -0.01 60.00
11-05 -0.10 0.38 -0.01 58.00
12-05 -0.10 0.10 -0.01 57.00

Thinsection analyses
Sample No.
OP0008.01 Sample Type : Hand specimen (Thinsection Id. :OØ2000-20)
Description: See Pictures for description


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway