English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 3403 - 301 Steens kalkverk
(Objekt Id: 8685)
(Sist oppdatert: 10.02.2017)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Hamar (3403)
Kart 1:50000: Hamar (1916-4) Kart 1:250000: Hamar
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 609338 m. Nord: 6743859 m.
Lengdegrad: 11.0101210 Breddegrad: 60.8150290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 12.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 11.01.2001
Bygningsmatr. 11.01.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1890 Regulær drift Selskap/Institusjon:Steens Kalkverk A/S

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Skifrig Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: 70 / 30 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Os-Rødekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Oslogruppen Formasjon: Mjøs-og Solvangformasjonen

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Dolomitt Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning

Opplysning(er) i fritekstformat
Sammendrag
Hamaranlegget ble etablert i 1898 som Steens Kalkverk og leverte brentkalk til bygningsbransjen (murkalk), industrien og jordbruket frem til 1977. Siden 1973 er det kalkfiller og pukk som har dominert produktspekteret. Anlegget har fem ansatte og produserer ca. 30.000 tonn per år.
Beskrivelse
Bruddet i Furuberget er anlagt i Mjøskalkstein som her opptrer i en synform (trau). Bruddet ligger i den vestligste av sjenklene i synformen. Forekomsten strekker seg fra Mjøsa og ca. 2.5 km mot ØNØ. Mektigheten på kalksteinen i bruddområdet er anslått til 75 - 80 m. Kvaliteten varierer sterkt innenfor denne mektigheten. Kalksteinen er dessuten splittet opp av flere lag med skifer. Den beste kvaliteten finnes i de øvre nivåene hvor det ligger massiv benker av relativt "ren kalkstein". I bruddområdet stryker bergartene N70° Ø med en stupning mot NV som varierer mellom 20 og 40°. En visuell bedømmelse av kvaliteten i bruddområdet indikerer at de reneste partiene ligger under et nivå bestående av "uren" kalkstein i veksellagning med skifer, etasje 6, som danner hengen i bruddområdet. Furubergformasjonen, som består av sandstein og skifer av Mellomordovicisk alder, danner liggen til Mjøskalksteinen. I bruddområdet er kalksteinen utpreget benket. Benkenes mektighet varierer noe, men er vanligvis under 1 m. I enkelte nivåer er den utpreget tynnskifrig. I partier er kalksteinen sterkt oppsprukket. Noe av oppsprekkingen skyldes selve bruddaktiviteten, men en vesentlig del av sprekkene synes å være gjennomgående og kan ikke tilskrives sprengningen i bruddet. I bruddområdet varierer Mjøskalksteinen i farge fra grå til mørk grå, nærmest sort avhengig av tilblandingen av organisk materiale. Kalksteinen er videre finkornet til tett. I partier er den gjennomsatt av et nettverk av hvite årer med sekundær kvarts eller kalkspat. Videre opptrer spetter av svovelkis, som synes knyttet til bestemte nivåer i kalksteinen.
Historikk
Her har det vært brutt og brent kalkstein siden 1890-årene, da kjøpmann A. Steen, Hamar, gikk sammen med grunneieren og stiftet selskapet. Driften har siden gått noenlunde kontinuerlig, men i beskjeden målestokk, hovedsakelig basert på produksjon av brent kalk, pukk- og singelproduksjon. Pukk - og singelproduksjonen er i dag den viktigste. I begynnelsen av 1950-årene overtok,eieren Østberg etter et arveoppgjør. i 2007 ble bedriften kjøpt av Franzefoss og er i dag en del av Franzefoss miljøkalk.
Beliggenhet
Beliggenhet: Forekomsten ligger i Furuberget på østsiden av Furnesfjorden. Bruddområdet grenser opp til et friluftsområde nord for Hamar by. Jernbanen nordover fra Hamar går like nedenfor anleggene i bruddet. Avstanden langs veien inn til Hamar er ca 10 km.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1990
Kalksteinsundersøkelser i kommunene Hamar og Ringsaker, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.90.062;23 sider
Abstrakt:
Etter anmodning fra kommunene Hamar og Ringsaker har NGU utført en innledende geologisk vurdering av kalksteinsressursene til firmaet Steens kalkbrenneri i Furuberget. I tillegg er det befart en rekke forskjellige kalksteinslokaliteter i kommunene Hamar og Ringsaker i den hensikt å finne alternative uttakssteder for den bruddaktiviteten som foregår i Furuberget. Prosjektet er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Hamar og Ringsaker og NGU.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HE0004.01 Fastfjell
Kommentar: OM174-89 Overflateprøve fra bruddområdet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HE0004.02 Fastfjell
Kommentar: OM175-89 Overflateprøve fra bruddområdet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HE0004.03 Fastfjell
Kommentar: OM176-89 Overflateprøve fra bruddområdet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HE0004.04 Fastfjell
Kommentar: OM177-89 Overflateprøve fra bruddområdet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HE0004.05 Fastfjell
Kommentar: OM179-89 Overflateprøve fra bruddområdet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HE0004.06 Fastfjell
Kommentar: OM180-89 Overflateprøve fra bruddområdet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HE0004.07 Fastfjell
Kommentar: OM181-89 Overflateprøve fra bruddområdet
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3403 - 301 Steens kalkverk

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
HE0004.01 Fastfjell 51.54% 2.22% 10.15% 86.48% 3.37%
HE0004.02 Fastfjell 51.99% 1.20% 5.49% 89.81% 4.70%
HE0004.03 Fastfjell 49.71% 1.77% 8.10% 84.33% 7.58%
HE0004.04 Fastfjell 52.10% % % % %
HE0004.05 Fastfjell 44.47% 6.23% 28.50% 63.90% 7.60%
HE0004.06 Fastfjell 50.33% % % % %
HE0004.07 Fastfjell 52.99% % % % %

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
HE0004.01 Fastfjell 2.19 0.28 0.02 0.45 0.01 2.08 52.08
HE0004.02 Fastfjell 2.09 0.44 0.03 0.28 0.01 0.98 53.32
HE0004.03 Fastfjell 3.24 0.34 0.02 0.51 0.03 2.57 51.18
HE0004.04 Fastfjell 1.41 0.22 0.01 0.28 0.01 1.51 53.35
HE0004.05 Fastfjell 2.35 0.61 0.04 0.98 0.05 7.62 46.63
HE0004.06 Fastfjell 1.59 0.53 0.03 0.37 0.04 0.32 54.05
HE0004.07 Fastfjell 1.54 0.26 0.02 0.24 0.01 0.51 54.15
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
HE0004.01 0.16 0.09 0.01 57.00
HE0004.02 0.14 0.15 0.01 57.00
HE0004.03 0.13 0.12 0.01 58.00
HE0004.04 0.14 0.07 0.01 57.00
HE0004.05 0.18 0.21 0.01 59.00
HE0004.06 0.13 0.17 0.01 57.00
HE0004.07 0.21 0.04 0.01 57.00


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse