English version
MALMDATABASEN
Registrering 5430 - 016 Njiv'luroavvi
(Objekt Id: 870)
(Sist oppdatert: 28.03.2007)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Mållejus (1833-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 566515 m. Nord: 7690141 m.
Lengdegrad: 22.6872860 Breddegrad: 69.3126550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Au
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1955 - 1955 Geologi Selskap/Institusjon:NGU
1959 - 1959 Geologi Selskap/Institusjon:Geofysisk malmleting
1991 - 1991 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling: Karbonatisering
Strøk/Fall: 320 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Cas'kejasformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Karbonat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Albitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Bornitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Albitt-karbonat b.a. Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Metatuffitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Metadiabas Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :153 / 45 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Primær lagning Strøk/Fall :145 / 45 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger i vestskråningen av Njiv'luroavvi og øst for Njivl'uædno, 8 km ØNØ for Bidjovagge Gruber. Uregelmessig kobber-mineralisering opptrer i en albitt-karbonatomvandlet metadiabas over en lengde på ca. 60m, med maksimal bredde ca. 3 m. Kobberkis finnes i uorienterte rene sulfid-årer og karbonat-rike årer som er opptil 10 cm brede og de danner dels årenettverk. Kobber-rike prøver inneholder opptil 4 ppm gull. Tilsvarende mineralisering finnes også 3.5 km lengre nordnordvest.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Holmsen, Per; Padget, Peter; Pehkonen, Eero , 1957
The Precambrian geology of Vest-Finnmark, Northern Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.201;107 sider
Abstrakt:
Det undersøkte området har sin naturlige geologiske grense i nord langs "Hyolithussonen". I syd danner riksgrensen mot Finland grensen for undersøkelsenen og i vest er området begrenset av fylkesgrensen mot Troms. Området er hovedsaklig vest for Kautokeinoelven. Hovedvekten har vært en systematisk geologisk kartlegging av berggrunnen og dessuten har det vært lagt vekt på studiet av malmmineraliseringer, særlig sulfidforekomster. Radiometriske målinger og mindre magnetmetriske målinger samt forsøk med geokjemiske feltmetoder er også utført. Blokkstudier har vært gjort, også med tanke på å få indisier på malmforkomster. Berggrunnen består av granittområder i øst og vest og med suprakrustalbergarter imellom. Bergartene viser generelt N-S gående strøkretning. Ofte har de en steil lagstilling. Den vestlige del av suprakrustalområdet består av kvartsitter, grønnskifre med og uten hornblende, argillitter og glimmerskifre. I den midtre og nordlige del av det undersøkte området er det overveiende lagdelte bergarter: sandsteiner, arkoser, kvartsitter. Bergartene er inndelt i bestemte grupper og formasjoner. Stratigrafien er i første omgang beskrevet innenfor særskilte begrensede områder.

Sandstad, Jan Sverre , 1984
Berggrunnsgeologisk kartlegging av prekambrisk grunnfjell innen kartbladet Mållejus, Kvænangen/Kautokeino, Troms/Finnmark
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1886/5;30 sider
Abstrakt:
Den prekambriske berggrunnen innen kartbladet Mållejus domineres av en ca.16km bred del, kalt Cas'kejasgruppen, av det vestlige grønnsteinsbeltet på Finnmarksvidda. Den grenser i vest til en gjennomsettende albittgranitt som opptrer på kontakten mellom grønnsteinsbeltet og det eldre gneisunderlaget. I øst overlagres den av den prekambriske Caravarrisandsteinen og i nord er det en markert diskordans til yngre stedegne sedimenter og skyvedekker. Cas'kejasgruppen består av vulkanske, gjennomsettende og sedimentære berg- arter. De har strøkretninger fra nord-sør til nordnordvest-sørsørøst og er hovedsakelig steilstående. Åpne og mere tette folder med akser parallelt strøkretningene dominerer det tektoniske bildet. Metamorfosegraden varierer fra lav grad til øvre middels grad. De basiske bergartene har subalkalin tholeittisk kjemi som havbunnsbasalter.Cu-Au-forekomsten Bieddjuvag'gi ligger i Cas'kejasgruppen.

Skjerlie, Finn J.; Tan Tek Hong , 1961
Blokkleting og malmgeologisk rekognosering Grønnskiferområdet mellom Riksgrensen og Kautokeinoelven.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.276 A;8 sider
Abstrakt:
Blokkletingen som foregikk i Finnmark i 1959 dekket grønnskifersonen langs Stuorajavrre-vassdraget mellom Hyolithussonen og Kautokeinoelven. I 1960 ble blokkletingen fortsatt helt syd til riksgrensen mot Finland. Området har et areal på ca. 750 km2. Det ble ikke funnet malmblokker av større interesse. I forbindelse med den regionale malmleting ble det befart en del lokaliteter hvor det ved flymålinger var fremkommet anomalier av mer fremtredende karakter.

Skjerlie, Finn J.; Tan Tek Hong , 1960
Geologisk befaring av diverse mineralforekomster i Kautokeino herred.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.276/D;9 sider
Abstrakt:
Rapporten tar for seg 11 forekomster beliggende langs Agjetjokka og Kautokeinoelven (kartblad Siebe) samt 2 forekomster beliggende nord for Kautokeino. Den ene av de to sist nevnte ligger ved Breibuktnes 4,5 km nord for kirkestedet (kartblad Kautokeino), den andre ligger ved Masijokka bru (kartblad Masi).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS9121 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: ~massiv cpy, fin-middels med overgang til årenettverk rundt middelsk. karb.
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS9122 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Karbonatisert diabas m/grovk. karb.+cpy-åre. Grov-middelsk. karb. (12 m bredde).
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 980 16,00,01)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Mållejus (1833-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 565205 m. Nord: 7693481 m.
Lengdegrad: 22.6563640 Breddegrad: 69.3429150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS9127 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Grovk. kvarts med cpy og hem-fyllinger, ± karbonat, bunnvitrende.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 981 16,00,02)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Mållejus (1833-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 565595 m. Nord: 7693421 m.
Lengdegrad: 22.6662240 Breddegrad: 69.3422830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS9128 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Argillitt, mørk grå, flintaktig, dels finlaminert. Py parallell lagning og kryssende stikk.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 3
(Objekt Id: 982 16,00,03)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Mållejus (1833-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 566495 m. Nord: 7690231 m.
Lengdegrad: 22.6868420 Breddegrad: 69.3134670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS9123 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Kvarts+karb.åre. Middelsk. u/sulfid, uorientert, dels sonert.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Suovravarri vest
(Objekt Id: 963 16,01,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Mållejus (1833-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 565244 m. Nord: 7693501 m.
Lengdegrad: 22.6573930 Breddegrad: 69.3430850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 016 Njiv'luroavvi

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS9121 Fastfjell 99999 225 14 168 751 .1 4014.0
JS9122 Fastfjell 5986 19 12 40 121 .1 219.0
JS9123 Fastfjell 2117 10 5 8 29 .1 44.0
JS9127 Fastfjell 99088 205 17 39 108 .1 1860.0
JS9128 Fastfjell 130 11 13 76 58 .3 24.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
JS9121 1.0 29.0 18 .2 3 4.00 2 164 15.80
JS9122 4.0 6.0 12 .2 9 1.00 2 18 .64
JS9123 6.0 7.0 5 .2 9 1.00 2 9 .20
JS9127 3.0 5.0 36 .6 11 9.00 2 158 14.60
JS9128 10.0 11.0 7 .6 5 1.00 3 2 .81
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
JS9121 21 1 228 18.75 1.00 5.00 21 1.0 6.00
JS9122 33 2 2224 6.48 1.00 5.00 1 13.0 2.00
JS9123 6 6 1292 2.66 1.00 5.00 1 6.0 2.00
JS9127 5 1 861 12.60 1.00 5.00 2 7.0 2.00
JS9128 127 80 1031 8.96 1.00 5.00 1 8.0 2.00
------------------
Prøvenr. B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
JS9121 2 0 0 1 0 0 0 0
JS9122 2 0 2 0 0 0 7 0
JS9123 2 0 0 0 0 0 2 0
JS9127 2 0 1 0 0 0 3 0
JS9128 3 0 1 1 0 0 3 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse