English version
MALMDATABASEN
Registrering 5430 - 021 Devkesjav'ri
(Objekt Id: 878)
(Sist oppdatert: 28.03.2007)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Raisjav'ri (1833-3) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 569064 m. Nord: 7678271 m.
Lengdegrad: 22.7433660 Breddegrad: 69.2056120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Cu 0.5 % 24.03.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1991 - 1991 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Sprekkefylling Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Karbonatisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Cas'kejasformasjonen (Stuorajav'rifm.)

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Albitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Ankeritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Malakitt Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Grønnstein Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :333 / 65 Syn-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger i sørskråningen av en mindre åsrygg øst for Dev'kesjav'ri, og nåes lettest med båt oppover Stuorajav'ri-vassdraget. I og omkring en liten røskegrop (1x1 m) finnes årenettverk av brune karbonatårer (mm - 3 cm brede) med noe kobberkis og svovelkis i finkornet massiv grønnstein. Mineraliseringen er svært liten og finnes i et 1.5 x 7 m stort område. Gullinnholdet er opptil 0.25 ppm Au.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Holmsen, Per; Padget, Peter; Pehkonen, Eero , 1957
The Precambrian geology of Vest-Finnmark, Northern Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.201;107 sider
Abstrakt:
Det undersøkte området har sin naturlige geologiske grense i nord langs "Hyolithussonen". I syd danner riksgrensen mot Finland grensen for undersøkelsenen og i vest er området begrenset av fylkesgrensen mot Troms. Området er hovedsaklig vest for Kautokeinoelven. Hovedvekten har vært en systematisk geologisk kartlegging av berggrunnen og dessuten har det vært lagt vekt på studiet av malmmineraliseringer, særlig sulfidforekomster. Radiometriske målinger og mindre magnetmetriske målinger samt forsøk med geokjemiske feltmetoder er også utført. Blokkstudier har vært gjort, også med tanke på å få indisier på malmforkomster. Berggrunnen består av granittområder i øst og vest og med suprakrustalbergarter imellom. Bergartene viser generelt N-S gående strøkretning. Ofte har de en steil lagstilling. Den vestlige del av suprakrustalområdet består av kvartsitter, grønnskifre med og uten hornblende, argillitter og glimmerskifre. I den midtre og nordlige del av det undersøkte området er det overveiende lagdelte bergarter: sandsteiner, arkoser, kvartsitter. Bergartene er inndelt i bestemte grupper og formasjoner. Stratigrafien er i første omgang beskrevet innenfor særskilte begrensede områder.

Sandstad, Jan Sverre , 1984
Berggrunnsgeologisk kartlegging av prekambrisk grunnfjell innen kartbladet Mållejus, Kvænangen/Kautokeino, Troms/Finnmark
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1886/5;30 sider
Abstrakt:
Den prekambriske berggrunnen innen kartbladet Mållejus domineres av en ca.16km bred del, kalt Cas'kejasgruppen, av det vestlige grønnsteinsbeltet på Finnmarksvidda. Den grenser i vest til en gjennomsettende albittgranitt som opptrer på kontakten mellom grønnsteinsbeltet og det eldre gneisunderlaget. I øst overlagres den av den prekambriske Caravarrisandsteinen og i nord er det en markert diskordans til yngre stedegne sedimenter og skyvedekker. Cas'kejasgruppen består av vulkanske, gjennomsettende og sedimentære berg- arter. De har strøkretninger fra nord-sør til nordnordvest-sørsørøst og er hovedsakelig steilstående. Åpne og mere tette folder med akser parallelt strøkretningene dominerer det tektoniske bildet. Metamorfosegraden varierer fra lav grad til øvre middels grad. De basiske bergartene har subalkalin tholeittisk kjemi som havbunnsbasalter.Cu-Au-forekomsten Bieddjuvag'gi ligger i Cas'kejasgruppen.

Skjerlie, Finn J. , 1959
Blokkleting og geologisk rekognosering Grønnskiferområdet langs Stuoravassdraget mellom Hyolithussonen og Kautokeinoelven.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.254 A;11 sider
Abstrakt:
Blokkletingen og den geologiske rekognoseringen ble utført som ledd i de regionale malmundersøkelser i Finnmark. Det undersøkte området utgjør 850 - 900 km2. I tillegg til de regionale undersøkelser ble det utført detaljert blokkleting og geologisk kartlegging i et begrenset område på Gæssemaras. For undersøkelsene på Gæssemaras henvises til GM Rapport nr. 254 B.

Tan Tek Hong , 1970
Regional prospektering i Caskias-gruppen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.959;192 sider
Abstrakt:
Den foreliggende rapport er en sammenfatning av prospekteringsarbeidet som fant sted i Kautokeinodistriktet hovedsakelig i årene 1959 - 1961 og 1964 - 1967. Resultatene av undersøkelsene er tidligere fremlagt i over 20 særrapporter. Den sammenfattende rapport kan ikke erstatte særrapportene.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS9112 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Vekt(kg): 2
Kommentar: pyritt-kobberkis, diss. i 1 mm - 3cm svakt brune karbonatårer i finkornet grønnstein.
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS9113 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Vekt(kg): 2
Kommentar: kobberkis-pyritt, aggregater i finkornet grønnstein.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 021 Devkesjav'ri

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS9112 Fastfjell 7238 57 10 20 87 .1 243.0
JS9113 Fastfjell 2712 25 7 17 55 .1 81.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
JS9112 20.0 22.0 2 .2 14 1.00 2 26 .39
JS9113 15.0 25.0 2 .3 4 2.00 2 17 .17
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
JS9112 241 52 352 16.76 1.00 5.00 1 4.0 2.00
JS9113 212 45 166 16.77 1.00 5.00 1 2.0 2.00
------------------
Prøvenr. B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
JS9112 2 0 1 1 0 0 2 0
JS9113 4 0 1 1 0 0 1 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse