English version
MALMDATABASEN
Prospekt 5430 - 023 Suovrarap'pat
(Objekt Id: 882)
(Sist oppdatert: 14.03.2017)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Mållejus (1833-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 565505 m. Nord: 7696271 m.
Lengdegrad: 22.6659090 Breddegrad: 69.3678530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 20.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Au 0.5 ppm 21.10.1992
Cu 1-4 % 21.10.1992

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1958 - 1959 Geokjemi Selskap/Institusjon:Statens Råstofflaboratorium
1958 - 1961 Geofysikk Selskap/Institusjon:GM/KKSU
1958 - 1962 Geologi Selskap/Institusjon:GM/KKSU/NGU
1966 - 1966 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Linse
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Albittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins: Troms-Finnmark grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Kautokeinogrønnsteinsbeltet
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Cas'kejasformasjonen

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Albitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Grafitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Karbonat Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Bornitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberglans Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Albittfels Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Vertsbergart Grafittskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Leirstein
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Grønnstein/-skifer Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Metadiabas Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Sprekker Strøk/Fall :63 / 60 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Mineralbånding Strøk/Fall :83 / 23 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger 12 km NØ for Bidjovagge Gruber og ble påvist under blokkleting langs Njivlu-vassdraget i 1958. Det første borhull ble boret rett under den rikeste blokksonen, og 16 m malmskjæring med ca. 5 % kobber ble registrert samme år. Dette førte til intens prospektering i de neste 3-4 år uten at tilsvarenede malmskjæringer ble påvist. Området er dårlig blottet men mineraliseringene kan observeres i blokker. Kobbermineraliseringene finnes i årenettverk, langs sprekker og disseminert hovedsakelig i albittfels. Kobberkis og bornitt dominerer, men er lokalt erstattet av kobberglans. Kun mindre kobberanrikninger opptrer i grafittskifer. Det ble tidlig antatt at de rikeste kobbermineraliseringene var tilknyttet en N-S gående forkastningssone. Mineraliseringene er av Bidjovagge-type.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Holmsen, Per; Padget, Peter; Pehkonen, Eero , 1957
The Precambrian geology of Vest-Finnmark, Northern Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.201;107 sider
Abstrakt:
Det undersøkte området har sin naturlige geologiske grense i nord langs "Hyolithussonen". I syd danner riksgrensen mot Finland grensen for undersøkelsenen og i vest er området begrenset av fylkesgrensen mot Troms. Området er hovedsaklig vest for Kautokeinoelven. Hovedvekten har vært en systematisk geologisk kartlegging av berggrunnen og dessuten har det vært lagt vekt på studiet av malmmineraliseringer, særlig sulfidforekomster. Radiometriske målinger og mindre magnetmetriske målinger samt forsøk med geokjemiske feltmetoder er også utført. Blokkstudier har vært gjort, også med tanke på å få indisier på malmforkomster. Berggrunnen består av granittområder i øst og vest og med suprakrustalbergarter imellom. Bergartene viser generelt N-S gående strøkretning. Ofte har de en steil lagstilling. Den vestlige del av suprakrustalområdet består av kvartsitter, grønnskifre med og uten hornblende, argillitter og glimmerskifre. I den midtre og nordlige del av det undersøkte området er det overveiende lagdelte bergarter: sandsteiner, arkoser, kvartsitter. Bergartene er inndelt i bestemte grupper og formasjoner. Stratigrafien er i første omgang beskrevet innenfor særskilte begrensede områder.

Geis, Hans-Peter , 1960
Geologisk undersøkelse Suovrarappat.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.252 A-II;58 sider
Abstrakt:
Kobberforekomsten Suovrarappat som ligger ca. 40 km NW for Kautokeino ble oppdaget ved blokkleting i 1958. Dette førte til at det samme år ble utført selvpotensialmålinger og magnetiske målinger i området (GM Rapport nr. 228) samt boret 4 hull. Resultatene var såvidt positive at det i 1959 ble gjennomført et større undersøkelsesprogram som omfattet elektromagnetiske målinger (GM Rapport nr. 244 A) geologisk kartlegging, blokkleting og diamantboring av 10 nye hull. Ved boringene ble det funnet lokale kobberanrikninger, men ingen var så rike som de som ble påtruffet i 1958 (16 meter malm med ca. 5% Cu). Rapporten omtaler ganske inngående de geologiske og malmgeologiske forhold i feltet. Kjernebeskrivelser er vedlagt rapporten. Kartbilag foreligger i separat hefte.

Sakshaug, G.F. , 1963
Elektromagnetisk undersøkelse Suovrarappat
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.364;4 sider
Abstrakt:
Målingene i 1959 (GM Rapport 244 A) ble i partiet ved Cuovzajavrit hindret av åpent vann. Ved foreliggende undersøkelse var oppgaven å foreta supplerende målinger på islagte elver og vann. Det lyktes å kartlegge de dedende soner i det nevnte område mer fullstendig. Sommeren 1962 ble det foretatt diamant- boringer på de anviste soner. Resultatene av disse boringene er omtalt i GM Rapport 374 A.

Sagli, Finn; Geis H. P. , 1960
Diamantboringer Suovrarappat.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.252 B;17 sider
Abstrakt:
Hensikten med boringene var å undersøke den kjente kobberforekomst på grunnlag av foreliggende geofysiske anomalier. Det ble boret 10 hull av samlet lengde ca. 780 meter.

Sandstad, Jan Sverre , 1984
Berggrunnsgeologisk kartlegging av prekambrisk grunnfjell innen kartbladet Mållejus, Kvænangen/Kautokeino, Troms/Finnmark
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1886/5;30 sider
Abstrakt:
Den prekambriske berggrunnen innen kartbladet Mållejus domineres av en ca.16km bred del, kalt Cas'kejasgruppen, av det vestlige grønnsteinsbeltet på Finnmarksvidda. Den grenser i vest til en gjennomsettende albittgranitt som opptrer på kontakten mellom grønnsteinsbeltet og det eldre gneisunderlaget. I øst overlagres den av den prekambriske Caravarrisandsteinen og i nord er det en markert diskordans til yngre stedegne sedimenter og skyvedekker. Cas'kejasgruppen består av vulkanske, gjennomsettende og sedimentære berg- arter. De har strøkretninger fra nord-sør til nordnordvest-sørsørøst og er hovedsakelig steilstående. Åpne og mere tette folder med akser parallelt strøkretningene dominerer det tektoniske bildet. Metamorfosegraden varierer fra lav grad til øvre middels grad. De basiske bergartene har subalkalin tholeittisk kjemi som havbunnsbasalter.Cu-Au-forekomsten Bieddjuvag'gi ligger i Cas'kejasgruppen.

Sakshaug, G.F. , 1960
Elektromagnetisk undersøkelse Suovrarappat.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.244A;10 sider
Abstrakt:
Etter funn av kobbermineraliserte blokker ble det i 1948 utført selvpotensial- og magnetiske målinger i Suovrarappat (GM Rapport nr. 228). Nå var det stilt som oppgave å foreta el.magn.målinger. (Turam) i det samme område. Turam- målingene dekker et areal på ca. 38 km2. Ved målingene ble det påvist en rekke tildels sterkt ledende soner over det meste av feltet. De fleste soner antas å være grafittførende, men gir be- tydelig informasjon om strukturelle forhold. Den kjente kobbermineralisering synes å ligge i et forkastningsområde i en antiklinal som har aksefall mot syd.

Sakshaug, G.F. , 1962
Magnetisk undersøkelse Suovrarappat.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.305 B;3 sider
Abstrakt:
Målingene var en fortsettelse av de magnetiske forsøksmålingene som ble ut- ført i området 1958 (GM Rapport nr. 228). Området er nesten fullstendig overdekket, og hensikten med de videre mag- netiske målinger var å prøve å kartlegge bergartsstrukturene. Ved målingene fremkom et tildels noe komplisert anomalibilde.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS9132 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Albittfels, gråhvit. Striper parallell laminering med py + cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS9133 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Svartfels/svartskifer, mange lyse kvartsårer ±bornitt, lite sulfid, noe malakitt, svak py-diss.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 1
(Objekt Id: 985 23,00,01)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Mållejus (1833-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 565505 m. Nord: 7696371 m.
Lengdegrad: 22.6659780 Breddegrad: 69.3687490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Au


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS9129 Løsblokk
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Albittfels, hvit-bleik kjøttrød, årenettverk (<1m), kobberglans (bornitt) > cpy, rel. rik.
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS9130 Løsblokk
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Albittfels, bleik kjøttrød, årenett med cpy, få mm-2 cm, noe rust, rik cpy-malm.
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS9131 Løsblokk
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Albittfels, kjøttrød, 1-2 cm bred kvartsåre, dels rødlig kv., cpy i årer.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Prøvepunkt 2
(Objekt Id: 986 23,00,02)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Guovdageaidnu (5430)
Kart 1:50000: Mållejus (1833-4) Kart 1:250000: Nordreisa
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 565414 m. Nord: 7696401 m.
Lengdegrad: 22.6637100 Breddegrad: 69.3690400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Au


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS9134 Fastfjell
Prøvetaker: Sandstad, J.S.
Kommentar: Kvartsgang med py og mt i kontakt med diabas.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5430 - 023 Suovrarap'pat

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS9129 Løsblokk 48986 98 7 12 32 6.1 716.0
JS9130 Løsblokk 99999 313 34 647 359 7.4 205.0
JS9131 Løsblokk 60175 122 17 190 74 6.8 541.0
JS9132 Fastfjell 4627 13 3 34 89 .3 45.0
JS9133 Fastfjell 1733 5 5 5 10 .3 101.0
JS9134 Fastfjell 112 22 7 274 97 .1 12.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
JS9129 7.0 7.0 29 .4 10 55.00 2 2 2.53
JS9130 6.0 14.0 419 1.3 6 16.00 10 59 20.50
JS9131 6.0 7.0 55 .7 8 12.00 2 20 4.21
JS9132 7.0 8.0 19 .2 2 2.00 2 16 .84
JS9133 5.0 7.0 19 .2 11 2.00 2 9 .08
JS9134 2.0 4.0 8 .2 3 2.00 2 2 2.57
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
JS9129 3 1 53 1.92 5.00 19.00 5 2.0 2.00
JS9130 4 1 24 17.78 11.00 6.00 31 2.0 2.00
JS9131 3 2 46 4.03 7.00 10.00 3 2.0 2.00
JS9132 56 92 31 2.02 8.00 5.00 1 1.0 10.00
JS9133 7 9 37 .84 8.00 5.00 1 2.0 6.00
JS9134 236 10 407 24.60 1.00 5.00 1 4.0 2.00
------------------
Prøvenr. B* Na* Mg* Al* P* K * Ca* Ti*
JS9129 2 0 0 0 0 0 0 0
JS9130 4 0 0 0 0 0 0 0
JS9131 7 0 0 0 0 0 0 0
JS9132 3 0 1 1 0 0 0 0
JS9133 5 0 0 0 0 0 0 0
JS9134 5 0 0 0 0 0 1 0


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse