English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1826 - 601 Solvang 1
(Objekt Id: 9146)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 460540 m. Nord: 7249389 m.
Lengdegrad: 14.1516040 Breddegrad: 65.3649130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 25.aug.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kvartsittskifer Klassifikasjon: Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1930 - 1955 Regulær drift Selskap/Institusjon:Åge Fagerli
Periodevis drift etter 1955

Forekomstbergart
Litologi: Kvartsskifer Forvitringsfarge: Grå
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 255 / 13 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :100 / 20

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Den synbare mektigheten er ca. 5 - 6 m. Kvartsårer og -linser er nokså vanlig, samt at oppsprekkingen er stor. Kløven synes tung på grunn av manglende glimmerlag. Skiferen er hard og sprø. Platetykkelsen ligger i intervallet 0.5 - 5 cm. Lund -94. Forekomsten ligger i ei slak li, og skiferen faller motsatt vei slik at det ved brytning raskt blir mye overfjell. Endel store plater er tatt ut. Disse er plane og fine, dog med kvartsroser her og der. Utbrutt skifer er brukt til tak, gulv og tråkkheller. I det nye Susendal kapell er skifer herfra brukt i midtgangen i selve kapellet og i peisen i inngangspartiet. Se bilder.
Fri tekst
I. L.: Forekomsten er befart av O.Ø. og H. Hatling i 1970 og resultatene rapportert i NGU rapp. 1035/E. (Rapp i SSF arkiv) Lokalisering av forekomstene er god. Forekomstene ligger i dalføret i en smal sone med privat grunn omgitt av Statsgrunn. Skiferen er en grå kvartsittskifer som er tatt ut som takskifer. Kløven er ofte tung og spalteflatene uregelmessige. Mange brudd over en ikke oppgitt strøklengde. Tykkelse på skiferen er 5-6 m. Drift i perioden 1930-55. Tatt ut ca. 800 kvadrat meter takskifer. Befaring 23.09.2001: Selve forekomsten ligger på privat grunn. Beboeren på Solvang gård driver litt skifer til spesielle lokale formål. Skiferen er middels grå og ser brukbar ut. Befart med A. P. Mediås senere på høsten. Hans konklusjon er at det er verdt å gjøre et større uttak for å teste skiferen. Pristilbud kommer. Konklusjon. Skiferen på Solvang ses i sammenheng med andre forekomster på privat grunn og Statsgrunn i Susendalen.
Beliggenhet
Forekomsten ligger på eiendommen Solvang 22/2, like ovenfor riksveien litt nord for gårdsveien til gården Flukstad. I alt er det tatt ut ca. 800 m2 takskifer.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Susendal kapell"
Foto nr. 2 viser "Susendal kapell"
Foto nr. 3 viser "Hovedforekomsten"
Foto nr. 4 viser "Hovedforekomsten"
Foto nr. 5 viser "Susendal kapell"
Foto nr. 6 viser "Susendal kapell"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1941
Skifer- og hellebrudd i Nordland fylke
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5010;25 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over 13 forekomster i Finnmark, 7 i Troms og 19 i Nordland, i alt 39 forekomster. Det gies relativt detaljerte geografiske, geologiske og tekniske beskrivelser av forekomstene.

Hatling, Harald; Ryghaug, Per , 1975
Skiferundersøkelser i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1243/4;32 sider
Abstrakt:
I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser som er ut- ført av NGU i Nordland fylke i 1974. Susendalen i Hattfjelldal; en større sone av meta-arkose som følger dalen fra Finnbakken SØ-over mot svenskegrensen ble kartlagt. Her er flere gamle brudd. Kartleggingen ble utført for å få en oversikt over mulige skiferpot- ensialer i dalen. Felt ved Valli ble detaljundersøkt. Feltet kan ikke av- vises før vurdering vurdering av skifer under løsmassene. Prøvebryting ved gården Solvang ble foretatt, og kvaliteten på skiferen og mengden synes å være tilstrekkelig til at en videre forsøksdrift anbefales. Skaiti, Saltdal; fortsettelsen av den skiferførende sonen som det er tatt ut skifer i, ble undersøkt for om mulig å finne et nytt skiferfelt. Rapporten konkluderer med at området straks ovenfor det gamle bruddet har drivverdig skifer, og at det etter forholdene ligger gunstig til for drift. Fauske; i et område SV for Botnaaga er det et lite felt med trolig bra ski- fer som stikker fram i dagen. For å undersøke feltet nærmere må området avdekkes. Videre må det foretas utsprengning og prøvebryting.

Ryghaug, Per , 1977
Skiferundersøkelser i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1336/1;66 sider
Abstrakt:
Skiferundersøkelsene var et ledd i det avsluttende skiferinventeringspro- grammet til NGU's Nord-Norge-prosjekt. Målsettingen har vært å skaffe en oversikt over landsdelens skiferressurser. Undersøkelsen omfatter ca. 15 enkeltbrudd og flere store områder med "skifer- førende" bergarter. I Beiardalen og ved Valnesfjorden ble det utført detaljkartlegging i ski- ferområdene. Ingen av de befarte lokaliteter pekte seg ut som drivverdige. Ved Valnes- fjorden burde mulighetene for å finne utnyttbar skifer være tilstede under overdekket langs skifersonens NØ-lige fortsettelse.

Øvereng, Odd; Zwaan, K.B.; Hatling, Harald , 1972
Skiferundersøkelser i Nordland, 1971.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1035/5;51 sider
Abstrakt:
Delrapporter 5A-5I Rapporten gir en samlet oversikt over de skiferundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. Av de befarte forekomster er alle økonomisk uinteressante, bortsett fra muligens Langvatn i Rana. Heller ikke her hadde de befarte lokaliteter bryt- bar skifer, men området anbefales videre undersøkt da man ikke kan utelukke drivverdige partier i andre deler av meta-arkose subformasjonen. De befarte lokaliteter som ellers ble undersøkt var enten for små eller for forurenset og oppsprukket til å ha økonomisk interesse.

Wennberg, Johan , 1960
Skifer i Susendal
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7365;2 sider
Abstrakt:
Det har tidligere vært drift på de tre Susendalsforekomstene: A (Solvang): Ligger ved veien, av samme kvalitet som B. B (Kroken) : Ligger 70 m Ø for veien. Skifertykkelsen er 4-5 m, men kan være større pga. overdekkning. Dels meget uren. C (Vallebekken): Ligger 300 m NØ for veien. Kvaliteten synes noe bedre, men meget sterk overdekning. Generelt er lagene brutt av kvartsstriper og skiferen er ofte bølget, dette gir stor avfallsprosent. Også transportkostnadene vil bli høye. Egner seg ikke til noe annet enn lokalt bruk.

Navn på lokalitet: Solvang 2
(Objekt Id: 15122 601,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 460570 m. Nord: 7249400 m.
Lengdegrad: 14.1522460 Breddegrad: 65.3650070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten ligger like ved Solvang 1, og beskrivelsen er den samme som for Solvang 1.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Skiferplater fra Solvang 2"
Foto nr. 2 viser "Skiferplater fra Solvang 2"
Foto nr. 3 viser "Oversiktsbilde"

Navn på lokalitet: Solvang 3
(Objekt Id: 15125 601,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 460510 m. Nord: 7249399 m.
Lengdegrad: 14.1509560 Breddegrad: 65.3649990
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette er en liten røsk beliggende like ved Solvang 1, og beskrivelsen er som for Solvang 1.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse