Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1826 - 603 Bergum
(Object Id: 9148)
(Last updated: 19.02.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 463589 m. North: 7249539 m.
Longitude: 14.2171310 Latitude: 65.3666130
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N):
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 26.aug.2004 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Her er et lite brudd samt en tippdunge med flis etter takskiferprodusjon (se bilde). Mektigheten på benken det er brutt på er ca. 1 m.
Free text
I. L. : Forekomsten er befart av O. Ø. og H. Hatling i 1970 og resultatene rapportert i NGU rapp. 1035/E. (Rapp i SSF arkiv) Lokalisering av forekomstene er god. Forekomstene ligger i dalføret i en smal sone med privat grunn omgitt av Statsgrunn. Skiferen er en grå kvartsittskifer som er tatt ut som takskiferog til heller. Det ser ikke ut til at skiferen har vært klipt på stedet. Konklusjon: I den relativt bratte lia opp mot gården Klokklia har det i gammel tid, kanskje for mer enn 50 år siden vært drift. Kun små mengder er tatt ut. Ganske pen og relativt tyntspaltende skifer. Selve forekomsten ligger på grensen mellom privat grunn og Stattsgrunn. Ses i sammenheng med de andre skiferforekomstene i Susendalen. Det er mulig at forekomsten "Trallerudstykket" er fortsettelse av sonen mot vest. Den er ikke nevnt i tidligere NGU rapporter.
Location
Forekomstens beliggenhet er nede ved Susna sydøst for gården Bergum i uveisomt og vanskelig terreng med flere skiferbenker mellom riksveien og forekomsten.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Tipphaug"
Photo no. 2 showing Bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Poulsen, A.O. , 1941
Skifer- og hellebrudd i Nordland fylke
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5010;25 pages
Abstract:
Rapporten gir en oversikt over 13 forekomster i Finnmark, 7 i Troms og 19 i Nordland, i alt 39 forekomster. Det gies relativt detaljerte geografiske, geologiske og tekniske beskrivelser av forekomstene.

Øvereng, Odd; Zwaan, K.B.; Hatling, Harald , 1972
Skiferundersøkelser i Nordland, 1971.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1035/5;51 pages
Abstract:
Delrapporter 5A-5I Rapporten gir en samlet oversikt over de skiferundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. Av de befarte forekomster er alle økonomisk uinteressante, bortsett fra muligens Langvatn i Rana. Heller ikke her hadde de befarte lokaliteter bryt- bar skifer, men området anbefales videre undersøkt da man ikke kan utelukke drivverdige partier i andre deler av meta-arkose subformasjonen. De befarte lokaliteter som ellers ble undersøkt var enten for små eller for forurenset og oppsprukket til å ha økonomisk interesse.

Hatling, Harald; Ryghaug, Per , 1975
Skiferundersøkelser i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1243/4;32 pages
Abstract:
I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser som er ut- ført av NGU i Nordland fylke i 1974. Susendalen i Hattfjelldal; en større sone av meta-arkose som følger dalen fra Finnbakken SØ-over mot svenskegrensen ble kartlagt. Her er flere gamle brudd. Kartleggingen ble utført for å få en oversikt over mulige skiferpot- ensialer i dalen. Felt ved Valli ble detaljundersøkt. Feltet kan ikke av- vises før vurdering vurdering av skifer under løsmassene. Prøvebryting ved gården Solvang ble foretatt, og kvaliteten på skiferen og mengden synes å være tilstrekkelig til at en videre forsøksdrift anbefales. Skaiti, Saltdal; fortsettelsen av den skiferførende sonen som det er tatt ut skifer i, ble undersøkt for om mulig å finne et nytt skiferfelt. Rapporten konkluderer med at området straks ovenfor det gamle bruddet har drivverdig skifer, og at det etter forholdene ligger gunstig til for drift. Fauske; i et område SV for Botnaaga er det et lite felt med trolig bra ski- fer som stikker fram i dagen. For å undersøke feltet nærmere må området avdekkes. Videre må det foretas utsprengning og prøvebryting.

Ryghaug, Per , 1977
Skiferundersøkelser i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1336/1;66 pages
Abstract:
Skiferundersøkelsene var et ledd i det avsluttende skiferinventeringspro- grammet til NGU's Nord-Norge-prosjekt. Målsettingen har vært å skaffe en oversikt over landsdelens skiferressurser. Undersøkelsen omfatter ca. 15 enkeltbrudd og flere store områder med "skifer- førende" bergarter. I Beiardalen og ved Valnesfjorden ble det utført detaljkartlegging i ski- ferområdene. Ingen av de befarte lokaliteter pekte seg ut som drivverdige. Ved Valnes- fjorden burde mulighetene for å finne utnyttbar skifer være tilstede under overdekket langs skifersonens NØ-lige fortsettelse.

Name of Locality: Bergum 2
(Object Id: 15145 603,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Skardmodalen (2025-4) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 463689 m. North: 7249569 m.
Longitude: 14.2192730 Latitude: 65.3668930
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: No , (Confirmed 26.aug.2004 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Her er en liten røsk i en pen, plan skiferbenk med mektighet ca. 1 m. Ubetydelige mengder skifer er tatt ut, men med bedre adkomstmuligheter kan det ligge an til noe produksjon her.
Location
Forekomsten ligger i samme draget som Bergum 1, 100 m lenger øst.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Plater ved lite brudd"


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway