English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1826 - 609 Middagsfjellet
(Objekt Id: 9174)
(Sist oppdatert: 01.09.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 461500 m. Nord: 7282749 m.
Lengdegrad: 14.1627030 Breddegrad: 65.6643070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Serpentinitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Middagsfjellet Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Serpentin Hovedmineral (>10%)

Forekomstbergart
Litologi: Serpentinitt Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Dypbergart Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Seve-Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Joesjødekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
I. L.: Forekomsten er lokalisert i tilknytning til ultramafittene i Hattfjelldal. På 1:50 000 berggrunnskart Hattfjelldal er ultramafittlinsen inntegnet. Den strekker seg VSV-ØNØ over en strekning på ca. 3 km. Forekomstene er registrert i den vestligste enden av ultramafittlinsen og ligger bare en drøy km fra Rv. 73. Ved befaringen 21.9.2001 ble det gått over hele linsen på Middagsfjell. Det ble ikke funnet kleberomvandling i kroppen. Røddiken, som er den østligste ende av kroppen eller en mer separat linse, er mer peridotittisk. Det er tydelig flere ultramafittkropper mot øst i lia ovenfor Austerkroken på prelim. geol. kartblad Krutvatn. Krutvassrøddiken rett sør for vestenden av Krutvatn ble også befart. Her er kontakten mot sidestenen helt skarp uten kleber, men med dyp grønnfarget serpentin i kontakten. Sidestenen er her en grønnskifer. Utramafittene langs Krutåga ser ut til å være meget begrenset kleberomvandlet, og serpentinitten ser heller ikke ut til å kunne gjøre dem økonomisk interessante.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse