English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1820 - 602 Rødøy
(Objekt Id: 9180)
(Sist oppdatert: 15.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 388132 m. Nord: 7302548 m.
Lengdegrad: 12.5515380 Breddegrad: 65.8246680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Serpentinitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 16.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Rødøy Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Serpentin Hovedmineral (>10%)

Forekomstbergart
Litologi: Serpentinitt Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Dypbergart Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Hele den nordlige delen av Rødøy består av harzburgitt og dunitt som i varierende grad er serpentinisert. Serpentinisert harzburgitt har stedvis en karakteristisk øyestruktur med øyne av 0,5 cm store korn av pyroksen. Hoveddelen av serpentinitten er mørk uten dekorativ tekstur. En sone med serpentinitt-breksje ligger mellom ultramafitten og den lagdelte gabbroen øst (Gjelle & Solli 2009). Jaros (1969) sier at den mindre omvandlede ultramafitten er mørk med smale ganger som er friskt grønne. Lokalt finnes også edel serpentin. I serpentinitten finnes også uregelmessige ansamlinger av kromitt. Som bygningsstein er serpentinitten vurdert av Ankerske i felt, samt vurdering av polerte av plater. Den mørke lite omvandlede ultramafitten har ikke noe potensial i markedet. Den lyse som visuelt noen få steder begynner å ligne på serpentinitten fra Sparbu har et lite volum. Edel serpentin som finnes sporadisk kan være et råstoff for husflid. Det er lite sannsynlig at at serpentinitten kan utnyttes som bygningsstein. Mineralogi Serpentinitten består hovedsakelig av serpentin, men inneholder flere steder rester av olivin og pyroksen.
Historikk
Rekstad (1917a) sier at det ble prøvd bryting av en grålig-grønn serpentinitt på Rødøya. Ankerske sikret rettigheter på serpentinitt på Rødøy i 1894, men det ble ikke tatt ut blokk av serpentinitten. Jaros (1969) refererer en intern rapport i Ankerske av Lundlie i 1944, som sier at den tekniske kvaliteten på serpentinitten var meget god. Det virker som om hele ultramafitten på Rødøya ble betraktet som serpentinitt. Ankerske sendte småblokk til Fredrikshald (Halden) for polering og steinen tok ”god politur”, og beskrives som ensartet grå. Ultramafitten er i løpet av de siste årene vurdert som kilde for slaggdanner (Lindahl et al. 2003).
Beliggenhet
Mer eller mindre serpentinisert harzburgitt og dunitt utgjør hele den nordlige delen av Rødøy i Alstahaug. Adkomst til øya er med ferge til Tro (Trosjøen) på Trolandet på øya, fra Forvik eller Tjøtta, fergesteder på Rv. 17, Kystriksveien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bergvegg"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bang, Nils Anton , 1985
The stratigraphy and structural development of the Røøy-Haltøy area, outer Vefsn Fjord.
;UiB Geologisk inst. Avd. A;AVHANDLING

Rekstad, J. , 1917
Vega. Beskrivelse til det geologiske generalkart
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.80;85 sider
Abstrakt:
The region described is situated on the coast of Northern Norway between 65 and 66 dgrs. N. The coast is surrounded by a girdle of islands and skerries. This archipelago is up to 50 km broad. Here are the islands Leka, Austra, Vega and innumerable islets and skerries. The ignous rocks occurring here are granite, gabbro, peridotite, and serpentine. Granitic rocks occupy a large area of the region, and the greater part of the high mountains consist of granite. All of them are younger than the adjacent stratified rocks. These are supposed to be of Cambro-Silurian age. The granite intersects the schists in dikes and veins, and it contains in many places fragments and flakes of the adjacent limestone and schists. For the most part the granite here has a banded or streaked structure. Its chief constituents are white to greyish feldspar and quartz. The micas often occur only subordinately. On the mainland the granite partially also contains hornblende. In several places syenite occurs in connection with the hornblende-granite. Here also occur other more basic varieties belonging to the gabbros. These have resulted as the last series by magmatic differentiation. In addition to hornblende the syenite contains to some extent pyroxene. This has been altered mostly to uralite.

Lindahl, I.; Furuhaug, L.; Korneliussen, A.; Nilsson, L.P. , 2004
Olivin- og serpentinittforekomster i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag. Del 1: Hovedtekst og tabeller. Del 2: Forekomstbeskrivelse. Del 3: Kart og kartutsnitt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2003.103;3 b. sider
Abstrakt:
Det er gjort en sammenstilling av olivin- og serpentinittforekomster i de fire nordligste fylker i Norge som har et areal på utgående større enn 20.000m2. Til sammen inneholder denne sammenstillingen informasjon om 173 forekomster hvorav 30 i Finnmark, 29 i Troms, 90 i Nordland og 24 i Nord-Trøndelag. Rapporten er framstilt i tre deler: Del 1: Hovedtekst med litteraturreferanser og oversiktstabeller Del 2: Beskrivelse av forekomster Del 3: Fylkesvise oversiktskart og kartutsnitt for de enkelte forekomster. Rapporten er utarbeidet for LKAB med utgangspunkt i offentlig tilgjengelig informasjon.

Gjelle, S. T.; Solli, A. , 2009
Tjøtta. Berggrunnskart; Tjøtta; 18264; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse