English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1820 - 603 Horvnesodden
(Objekt Id: 9186)
(Sist oppdatert: 15.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Sandnessjøen (1827-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 394533 m. Nord: 7324498 m.
Lengdegrad: 12.6736740 Breddegrad: 66.0236070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 03.mar.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Hornblende Underordnet mineral (1-10%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Epidot Underordnet mineral (1-10%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1977 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU

Forekomstbergart
Litologi: Glimmerskifer Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :65 / 80

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Skifersonene på Horvnesodden domineres av karbonatførende glimmerskifer mellom enheter med marmor. De fleste steder er skiferen kraftig foldet. Bergartssekvensen er kaledonsk. Helland (1908) sier at skifer er brutt herfra brukt til kirketaket i Sandnessjøen. Det er nevnt at kirketaket måtte utskiftes på grunn av ”dårlig lokal skifer”. I 1977 ble skiferen av Ryghaug ikke funnet brytbar fra hans kartlegging i området, uten at han helt greidde å lokalisere bruddet. Mineralogi Bergarten består av kvarts og plagioklas som hovedmineraler. I underordnet mengde opptrer hornblende, kalkspatt, biotitt og epidot.
Historikk
I 1977 ble området kartlagt av NGU (Ryghaug 1977). I dag er det på den oppgitte koordinat for skiferbruddet aktiv utbygging for ilandføring av olje. Bruddet er mest sannsynlig allerede nedbygd.
Beliggenhet
Forekomsten ligger 2,5 km NØ for Sandnessjøen på Horvnesodden. Dette er nær det sørlige brokaret til Helgelandsbrua på Rv. 17. Avkjøring til Horvnes er skiltet på Rv. 17 like nord for Sandnessjøen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1941
Skifer- og hellebrudd i Nordland fylke
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5010;25 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over 13 forekomster i Finnmark, 7 i Troms og 19 i Nordland, i alt 39 forekomster. Det gies relativt detaljerte geografiske, geologiske og tekniske beskrivelser av forekomstene.

Gjelle, Svein , 1995
Sandnessjøen. Berggrunnskart; Sandnessjøen; 18273; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Ryghaug, Per , 1977
Skiferundersøkelser i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1336/1;66 sider
Abstrakt:
Skiferundersøkelsene var et ledd i det avsluttende skiferinventeringspro- grammet til NGU's Nord-Norge-prosjekt. Målsettingen har vært å skaffe en oversikt over landsdelens skiferressurser. Undersøkelsen omfatter ca. 15 enkeltbrudd og flere store områder med "skifer- førende" bergarter. I Beiardalen og ved Valnesfjorden ble det utført detaljkartlegging i ski- ferområdene. Ingen av de befarte lokaliteter pekte seg ut som drivverdige. Ved Valnes- fjorden burde mulighetene for å finne utnyttbar skifer være tilstede under overdekket langs skifersonens NØ-lige fortsettelse.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse