English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1841 - 614 Furuli
(Objekt Id: 9260)
(Sist oppdatert: 22.03.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515853 m. Nord: 7463346 m.
Lengdegrad: 15.3679370 Breddegrad: 67.2863220
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 28.mar.2001 av Idunn Kjølle)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Furuli dolomitt Klassifikasjon: blokker Farge: Hvit
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Dolomitt Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Mineralogi:
Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Rutil Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1890 - 2000 Regulær drift Selskap/Institusjon:Ankerske AS
2000 - 2001 Regulær drift Selskap/Institusjon:Norwegian Rose AS
2002 Regulær drift Selskap/Institusjon:Hammerfall Dolomitt AS

Forekomstbergart
Litologi: Dolomitt Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fauskegruppen Formasjon: Rognanformasjonen

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten drives i dag av Hammerfall Dolomitt AS. I den senere tid er kun små mengder marmor tatt ut fra Furulibruddet sammen med tilsvarende dolomitt fra Løvgavlen-bruddet. Furuli-Kvitblikk-sonen er den største og mest homogene dolomittsonen i området. Enheten ligger stratigrafisk under den rosa-hvite-grå konglomeratiske marmoren som brytes i Løvgavlen. Marmoren er ganske ren, hvit, massiv og strukturløs, spesielt i sydlige del av sonen. Hovedmineralet er finkornet, snøhvit dolomitt, mens mer grovkornet, grå kalkspat i varierende grad er tilstede. Grå "skyer" og tynne bånd av silikatmineraler og grafitt opptrer også i vekslende grad, og her og der finnes små korn av svovelkis assosiert med disse. Den snøhvite dolomitten ved Furuli har lenge vært attraktiv som naturstein, men har alltid vært betraktet som problematisk å bryte; den smuldrer lett, har lav bøyestrekkfasthet (men derimot høy trykkfasthet) og trekker vann. Bergartens holdfasthet er mest trolig knyttet til dolomittkornenes forholdsvis rette korngrenser, for ren dolomitt synes å forvitre og smuldre lettere enn partier hvor større, uregelmessige kalkspatkorn er blandet inn og bidrar til en "sementering" av bergarten. Det synes imidlertid å være en uønsket sammenheng mellom farge og holdfasthet; dess mer snøhvit, dess lavere holdfasthet, mens den mer holdfaste, kalkspatholdige dolomitten har en lys grå til kremgul farge. Den rene dolomitten er gunstig m.h.t. lite oppsprekning og store blokker lar seg ta ut, mens mer uren dolomitt synes å være sprøere og kan være mye oppsprukket. Med hensyn til potensiale er det de kvalitetsmessige aspektene som virker mest negative. De viktigste forutsetninger for holdfast dolomitt er a) blokk må hentes fra stor dybde for å være relativt uforvitret (helst mer enn 5 meter), b) påvirkning fra industrimineraldriften må unngås og c) kalkspatholdig dolomitt (mer holdfast) i tilstrekkelige mengder må lokaliseres. Både de undersøkelser som må til og etablering av brudd kan medføre store kostnader. Mulighetene for uttak av naturstein er begrenset ved Furuli p.g.a. industrimineraldrift. Dolomittsonen har flere steder blokksteinspotensiale, og mulige brukbare kvaliteter finnes flere steder mellom Furuli og Kvitblikk, men det er klart at mulighetene til å finne store forekomster med bedre holdfasthet enn gjennomsnitt for Furuli-forekomsten er begrenset.
Brukseksempler
Bruksområder: Innendørs: veggflis, guvlflis, trappetrinn, skulpturer Utendørs: fasade Brukseksempler: Oslo Rådhus (1933-1950): inngangspartiet og Bankettsalen Oslo Tinghus: utendørs fasade (sokkel)
Historisk betydning
Furuli er hovedbruddet for den hvite marmor i Fauske. På 1800-tallet ble brudd ved Tortenli og Tverrå forlatt til fordel for Furuli p.g.a. en omfattende overflatenær forvitring og porøsitet. Dolomitten har vært i en særstilling som hvit norsk marmor.
Beliggenhet
Furuli-bruddet ligger like nord for Fauske og rett vest for Løvgavlen, lett tilgjengelig nær både vei og sjø. Dolomittmarmoren utgjør en sone som strekker seg over mange km i NØ-lig retning til Kvitblikk og videre.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruk av marmor fra Furuli"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Vogt, Johan H.L. , 1897
Norsk marmor
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.22;1-364 sider
Abstrakt:
Forkortet: Diese Arbeit zerfällt in vier Hauptabschnitte. 1. Über die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. Über die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer Rücksicht auf die norwegischen Marmorarten daneben über Betrieb usw der Brüche (S. 18-158). 3. Über die wichtigsten norwegischen Marmorfelder, hauptsächlich in der nord- norwegischen Glimmerschiefer-Marmor-Gruppe (S. 159-268); weiter in den Trondheim-schen Schiefern (S. 269-282): im Grundgebirge (S. 282-291); in der Bergen-schen Schiefern (S. 291-296), und Contactmarmor in dem Oslo-Gebiet (S. 296-303). 4. Zum Schluss eine wirthschaftliche über die Marmorproduction der Welt und über die Entwicklung der norwegischen Marmorindustrie.

Heldal, Tom ; Melezhik, Victor ; Roberts, David , 1999
Fauskemarmoren - en unik forekomst
; ;TIDSSKRIFTARTIKKEL;GEO; No.2 (5);30-33 sider
Abstrakt:

Melezhik, Victor A.; Heldal, Tom; Roberts, David; Gorokhov, Igor M.; Fallick, Anthony E. , 2000
Depositional environment and apparent age of the Fauske carbonate conglomerate, North Norwegian Caledonides.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU Bulletin; No.436;147-168 sider
Abstrakt:
The Fauske conglomerate represents a rather rare case of a monomict carbonate conglomerate in the Late Neoproterozoic to Silurian, lithostratigraphic successions of the Norwegian Caledonides. Lithological varieties of this conglomerate unit from the Løvgavlen quarry have a highly decorative quality and are well known in both domestic and international markets under trading names such as 'Norwegian Rose', 'Jaune Rose*, 'Noewegain Green','Antique Fonce' and 'Hermelin'. The Fauske conglomerate is a 60 m-thick unit which rests on either dark grey ('blue') calcite marbles or white dolomite marbles. The latter are jointed and fragmented, and also appear as sedimentary collapse- breccia and debris where they are in direct contact with the conglomerate. Although the Fauske conglomerate has been involved in two main pulses of Caledonian tectonic deformation, which produced an early, syn-metamorphic flattening of the clasts and a later folding or rotation of clasts into a spaced cleavage, the overall sedimentary features are still remarkably well preserved.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse