English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1820 - 605 Sandnessjøen
(Objekt Id: 9266)
(Sist oppdatert: 15.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Sandnessjøen (1827-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 392883 m. Nord: 7324098 m.
Lengdegrad: 12.6376480 Breddegrad: 66.0194690
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 16.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Sandnessjøen marmor Klassifikasjon: blokker Farge:
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Kornstørrelse:

Mineralogi:
Dolomitt Hovedmineral (>10%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Kloritt Underordnet mineral (1-10%)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Forekomstbergart
Litologi: Kalkspatmarmor Forvitringsfarge: Gul-brun farget
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Breksjert
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre dekkeenhet
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Primær lagning Strøk/Fall :250 / 80
Ikke definert Foldeakse

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en karbonatbreksje med store fragmenter på opp mot ½ m. Fragmentene er kantede og består av en hvit-gul dolomittmarmor som sitter i en mørk grunnmasse av karbonater, kloritt og andre silikater. Det er en svak linjasjon og lokalt diffus lagning i breksjen. Lineasjonen er parallell med en flat foldningsakse. Snittet av fragmentene blir mindre ved å kutte breksjen vinkelrett på lineasjonen. Bergarten har et meget spesielt og unikt utseende. Mot sør forsvinner breksjen inn under overdekke. Breksjen er lite oppsprukket og synes god teknisk. Kun tverrgående sprekker i gunstig avstand fra hverandre er observert. Breksjesonen er blottet over en ca. 800 m lang strekning. Lagene med breksje ligger i en gråbåndet marmor og finnes som flere lag. Mektigheten på hvert enkelt lag er mindre enn 5 m. Lagene kan også være ett og samme lag som er repetert med senere folding. Småprøver av breksjen er kun brukt for vurdering av steintypen som bygningsstein. Lokaliteten ligger ugunstig til i forhold til bebyggelse, industri og veianlegg og kun småskala drift i deler av forekomstens NØ-lige del kan være aktuell. De enkelte lagene er imidlertid tynne slik at det er meget vanskelig samlet sett å tenke seg en utnyttelse. Breksjen er ikke testet i markedet. Den kan kanskje bli å virke litt som en terasso-type. Det er vanskelig å tenke seg et steinbrudd på denne lokaliteten i konkurranse med arealkrevende oljeindustri. Eneste tenkbare lokalisering av uttak er i strøkretningen mot sør. Mineralogi Dolomittmarmoren i fragmentene er gulhvit til hvit i en grå grunnmasse av silikater som glimmer og kloritt med litt kvarts og feltspatt.
Historikk
Det er tatt ut prøveblokk av NGU fra lokaliteten, og polerte plater av bergarten er framstilt.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger nær Sandnessjøen by ved Rv. 17, og finnes i veiskjæring på Rv. 17 i avkjøringen (rundkjøring) mot sentrum. Breksjen er også blottet i fjellskjæringer langs sideveien fra rundkjøringen til industrianlegg og kai på østsiden langs osen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bergflate"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom , 1994
Naturstein i Nordland: Sydlige Helgeland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.94.055;62 sider
Abstrakt:
Sydlige del av Helgeland mellom fylkesgrensen og Ranafjorden er undersøkt og vurdert med tanke på natursteinspotensialet. Store deler av området kan avskrives pga. topografi/tilgjengelighet, oppsprek- ning og/eller mangel av attraktive bergartstyper. Enkelte typer av kalkspatmarmor kan være egnet til svært småskala drift. Dette gjelder hvit Tjøtta-marmor, blå og hvit Velfjord-marmor og marmorbreksje ved Sandnessjøen, i prioritert rekkefølge. Porfyrittisk granodioritt i Vevelstad kan være egnet til større skala uttak av stor blokk. En rekke andre forekomster/bergartstyper er vurdert, men antas å ikke være av videre interesse som naturstein.

Gjelle, Svein , 1995
Sandnessjøen. Berggrunnskart; Sandnessjøen; 18273; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
24101 Fastfjell
Lager: Løkken
Kommentar: Marmorbreksje
24120 Fastfjell
Lager: Løkken
Kommentar: Marmorbreksje


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse