English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5035 - 614 Kinnset 1
(Objekt Id: 9288)
(Sist oppdatert: 10.02.2021)
Tilhører provinsen: Stjørdal-Gauldal fyllitt

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 598682 m. Nord: 7042101 m.
Lengdegrad: 10.9819790 Breddegrad: 63.4934820
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 24.sep.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Fyllitt Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Fyllittskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :236 / 29

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det har vært drevet langs en ca. 20 m høy bruddvegg i 30 m lengde. Retningen på bruddet er 20 grader fra SSV mot NNØ. Den drivverdige skiferen er en 1 m tykk sone i bunnen av veggen som delvis er vannfylt. Stor, tett granskog vitner om at det er ganske lenge siden det har vært virksomhet her. Bergarten er en grønn fyllittskifer med spredte 0,5 cm store korn av svovelkis som det har vært produsert takskifer av.
Historisk betydning
I den 1 m tykke takskifersonen er det flere steder tydelige merker etter bruk av spisshakke, men også borhull finnes i samme sone. Akkurat hvilket tidsrom dette betyr vet vi ikke sikkert, men det finnes bilder fra skiferdriften i Stjørdalsområdet fra sist på 1800-tallet som viser bruk av spisshakke, så vi antar at sprengstoff ikke ble brukt for å unngå å ødelegge for mye av den drivverdige sonen. Fra Amund Helland: "Kinsæt brud ligger nogle hundrede meter øst for Kinsæt gaard i en høiden af 200 m. o. h. Her er to brud meget nær hverandre, det ene liggende topografisk og geologisk under det andet. Strøget er VSV., fald NNY., 35°. Mægtigheden af brugelig skifer er her op til 6 meter."
Beliggenhet
Gården Kinnset ligger 3 km NØ for Stjørdal sentrum, mellom Vassbygda og Beistadgrenda. Dette skiferbruddet ligger 600 m ØNØ for gården; en sti som sannsynligvis har vært brukt til å kjøre fram skifer, går like forbi bruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddveggen"
Foto nr. 3 viser "Fra bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd; Lund, Bjørn , 1984
Statusrapport for undersøkelser av industrimineraler og bygnings-stein i Nord-Trøndelag.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.84.061;37 sider
Abstrakt:
Rapporten gir status for undersøkelser av industrimineraler og bygnings- stein i Nord-Trøndelag og kommunene: Bjugn, Rissa, Roan, Osen, Ørland og Åfjord i Sør-Trøndelag. Statusrapporten bygger på opplysninger som finnes i NGU's arkiver. Rapporten er ment å skulle være et bidrag i planleggingen av et undersøk- elsesprogram for industrimineraler og bygningsstein under selve Nord-Trønd- elagsprogrammet. Det er også foreslått et program for rekognoserende under- søkelser av potensielle forekomster under fase 0. Rapporten vil bli revi- dert ved slutten av fase 0.

Gvein, Øyvind; Welde, H. , 1964
Geologisk undersøkelse av skifer i Nord-Trøndelag fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.583;56 sider
Abstrakt:
Oppdraget er gitt av Kontoret for områdeplanlegging i Nord-Trøndelag. Under arbeidet er befart brudd i drift eller brudd som har vært drevet, og felt som kan tenkes å føre brukbar skifer. Skiferområdene rapporteres kommunevis (Stjørdal, Meråker, Verdal, Snåsa). Stjørdal: Den vanligste skifer i området er fyllittskifer. Skal man gjøre en prioritering av skiferfeltene i Stjørdal, synes området mellom Kvålsås og Damtjern å komme i første rekke. Av de gamle brudd er det ingen som i utpreget grad ligger an for gjenopptagelse av driften. Meråker: Tre forekomster ble undersøkt. Det anbefales videre undersøkelser rundt Torsbjørka skiferforekomst. De øvrige befarte forekomster er sannsynlig- vis økonomisk uinteressante. Verdal: Av interessante forekomster i denne kommunen kan nevnes Billingselven og Våttåhaugen. Disse bør underkastes nøyere undersøkelser. Området mellom Leksdalsvann og Hatlingvann ble ikke befart, og dette må gjøres ved en seinere anledning. Snåsa: Interessante forekomster her er Mediås, Haugdal og Kvernangsgrunn. Videre undersøkelser som røsking og forsiktig prøvedrift kan trygt anbefales i disse forekomstene.

Gautneb, Håvard , 1991
Database over industrimineral forekomster i Nord-Trøndelag og Fosen, foreløpig versjon.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.267;75 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over samtlige forekomster av Industrimineraler i Nord-Trøndelag og Fosen. Rapporten gir navn, forekomstnr. UTM koordinater samt en kortfattet beskrivelse av alle forekomstene. Rapporter fra NGUs arkiv og bergarkivet er også knyttet til forekomstene. Sammen med rapporten følger en diskett med et database program for PC der søk og utlisting av forekomstene kan gjøres.

Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1714614 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Fyllitt

Navn på lokalitet: Kinnset 2
(Objekt Id: 20068 614,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 598705 m. Nord: 7042112 m.
Lengdegrad: 10.9824480 Breddegrad: 63.4935740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 25.sep.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er drevet på to skifersoner med 6-7 m mellomrom. Skifersonene her har samme mektighet og kvaliteten på skiferen den samme som i hovedbruddet.
Historisk betydning
Også her finnes rikelig med spor etter spisshakke.
Beliggenhet
Bruddet ligger 20 m øst for hovedbruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddveggen"

Navn på lokalitet: Kinnset 3
(Objekt Id: 20069 614,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 598720 m. Nord: 7042110 m.
Lengdegrad: 10.9827660 Breddegrad: 63.4935520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N):


Navn på lokalitet: Kinnset 4
(Objekt Id: 20070 614,03,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 598740 m. Nord: 7042107 m.
Lengdegrad: 10.9831610 Breddegrad: 63.4935200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N):


Navn på lokalitet: Kinnset 5
(Objekt Id: 20071 614,04,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 598774 m. Nord: 7042115 m.
Lengdegrad: 10.9838530 Breddegrad: 63.4935900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N):


Navn på lokalitet: Kinnset 6
(Objekt Id: 20072 614,05,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 598621 m. Nord: 7042073 m.
Lengdegrad: 10.9807370 Breddegrad: 63.4932560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N):


Faktaarket ble generert 28.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse