Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4645 - 604 Bakkevatnet
(Object Id: 9421)
(Last updated: 19.07.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Askvoll (4645)
Map 1:50000: Dale (1117-1) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 297354 m. North: 6809670 m.
Longitude: 5.2078310 Latitude: 61.3680330
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 19.jul.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Mica Major mineral (>10%)

Deposit rock
Lithology: Quartzrich flagstone Weathering colour:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form:
Main texture: Schistose
Main grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :290 / 35

Information(s) in free text format
Description
Skiferens mektighet er 3 m. Det er tidligere tatt ut endel større heller herfra. Området er sterkt overdekt slik at en vanskelig kan vurdere forekomsten ut over bruddstedene. Skiferen ligner den på Atløy. Glimmersjiktene som bergarten kløver etter er ikke planparallell, kontiunerlig og skarpt nok utviklet, noe som medfører en tung og tilfeldig kløv. Små rosa feltspatlinser forurenser skiferen. Det gjenstår nok noe skifer her, men kvaliteten tilsier kun bruk til villheller og murstein. Her er flere brudd i sonen langs etter lia med ca. 20 m mellomrom. Det største ligger lengst vest. Takene på Bakkegårdene ved Holmedal er for en stor del tekt med skifer fra disse bruddene, og tildels store heller er brukt. Den største som ble observert var ca. 1 x 3 m.
Location
Bruddeene ligger i en bjørkekledd åsside rett nord for Bakkevatnet.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
Undersøkelser av bygningstein.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11A;82 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU 's Vestlandsprogram, hvor man er igang med registreringer og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man tilsammen 19 "skifer"-forekomster fordelt over 10 kommuner i Sogn og Fjordane fylke. Sletterust skiferfelt, Årdal kommune, ble viet spesiell oppmerksomhet ettersom det her forelå langt fremskredne planer om iverksetting av drift. NGU vil anbefale prøvedrift på forekomsten. Skiferlagene innen Stryn og Gloppen kommune er interessante og en vil ikke se bort fra at en ved ytterligere undersøkelser kan komme over drivverdige skiferfelter. I resten av de undersøkte forekomstene er ikke skiferen drivverdig med tanke på en regulær skiferdrift. Enkelte av disse kan imidlertid fortsatt gi villheller og grovere murstein for lokalt behov ved en leilighetsvis smådrift.

Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; pages
Abstract:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway