English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4646 - 603 Saurdalen
(Objekt Id: 9443)
(Sist oppdatert: 20.07.2012)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Fjaler (4646)
Kart 1:50000: Dale (1117-1) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 297032 m. Nord: 6801552 m.
Lengdegrad: 5.2106250 Breddegrad: 61.2951410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Annen naturstein Ressursundertype: Eklogitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 19.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Eklogite Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
I Saurdal har det vært prøvebrutt eklogittiske bergarter over et lengre tidsrom; i de vestlige deler av området er det sprengt ut prøveblokker, mens linesaging er prøvet ut i de østlige deler av bruddområdet. Forekomsten står opp som en kolle i terrenget, der overgangen mellom kollen og flatere terreng beskriver grensen mellom eklogittiske bergarter og sidebergarter. Forekomsten kan således beskrives som en linseformet kropp med et overveiende sørlig, steilt fall, dog med interne variasjoner. Mesteparten av forekomsten (anslagsvis 70 %) består av metaeklogitt; bergarten er svært mørk av farge, nesten sort, med hovedmineraler amfibol, granat (store hypidiomorfe porfyroblaster, tildels sterkt omdannet) og diverse omdanningsprodukter. Bergarten inneholder påfallende mye oksyder (ilmenitt og rutil). Bergarten kan være attraktiv til produksjon av f.eks. mindre pyntegjenstander, men er ikke aktuell til fremstilling av polerte plater til bruk i gulv, trapper o.l. Hovedårsaken er at bergarten er alt for oppsprukket slik at blokkstørrelsen blir liten og skrotprosenten høy. Det er mange år siden det har vært forsøk på uttak av blokk fra bruddet.
Beliggenhet
Saurdal-eklogitten står opp som en kolle SV for Saurdalsvatnet. Bruddet ligger sør for denne kollen, ned mot et oppdyrket område.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom; Lund, E. , 1993
Blokksteinsundersøkelser i Sogn og Fjordane
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.93.059;125 sider
Abstrakt:
I samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune har NGU og Mineralutvikling A/S utført undersøkelser/befaringer av en rekke forekomster av blokkstein i fylket. I tillegg er et omfattende skriftlig materiale fra tidligere undersøkelser og driftsperioder gjennomgått og sammenstilt. To forekomster av lys tonalitt (Trondhjemitt; Årdal og Bremanger), to forekomster av rosa gneis (Leikanger og Balestrand) og en forekomst av porfyrgranitt (Hafslo) er interessant i natursteinsammenheng, og videre under- søkelser/tiltak bør konsentreres rundt disse. Under visse forutsetninger kan undersøkelser også gjøres ved flere forekomster. En rekke forekomster/lokali- teter blir i rapporten vurdert som uinteressante.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse